Vrátenia pokladničných príjmov - záložka Zoznam

Seznam zadaných účtenek vrácení pokladního příjmu omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Dátum pln. Obsah položky Dátum plnenia z hlavičky dokladu, ak ide o daňový doklad.
Celkom bez/resp. (lok.)

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Celkom/resp. (lok.) Celková suma dokladu (vrátane DPH) v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Účtenka Číslo dokladu pokladničného príjmu, ku ktorému bol daný doklad vrátenia vystavený.
Fiškalizované Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný, tzn. zapísaný do fiškálneho modulu funkciou Fiškalizovať.
Spôsob fiškalizácie Spôsob fiškalizácie dokladu, ktorý bol fiškalizovaný, tzn. v predchádzajúcej položke má hodnotu Áno.
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie pokladničných dokladov účtovaných jednoducho sa uskutočňuje automaticky ihneď po ich uložení, pri pokladničných dokladoch účtovaných súhrnne sa uskutočňuje hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade:

Názov Popis
Vyplnený pre INTRASTAT
(IntrastatCompleteKind)
Ide o príznak, či a do akej miery je doklad vyplnený z hľadiska hlásenia INTRASTAT, bližšie viď popis príznaku Vyplnený pre INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - všeobecne.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového VP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

 • Nový doklad vrátenia pokladničného príjmu je možné zadať jedine k existujúcemu pokladničnému príjmu. Nie je teda možné generovať doklad vrátenia bez toho, aby mal väzbu na nejaký doklad pokladničného príjmu.
 • Nový doklad vrátenia nie je možné zadať, pokiaľ už z pôvodného dokladu vrátenia bolo vrátené všetko, čo je možné vracať (počty, čiastky) a teda už nie je čo vracať (v tom prípade sa v novom doklade vrátenia nepredvyplnia žiadne riadky a nie je ich možné ani importovať z prípadných existujúcich samostatných vratiek, pozri ďalej, za akých okolností je možné importovať vratky). Pritom dobropisovať nie je možné záporné riadky, pozri vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.
 • Nový doklad vrátenia sa nedá zadať k pokladničnému dokladu, ktorý je platbou iného dokladu (faktúry, ostatného dokladu a pod.).

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - pokladničné doklady, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia nového VP sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad ihneď na začiatku tvorby VP alebo nie, a tým pádom, či bude na vracaný riadok pokladničného príjmu čerpaný z dodacieho listu vznikať nová vratka alebo či sa použije už existujúci (za akých okolností vzniká spolu s vrátením príjmu nová vratka, je podrobne uvedenoéďalej).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile VP. Ktoré vratky sú importovateľné do daného vrátenia príjmu a za akých okolností, viď Procesná tvorba dokladov - VR -> VP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Pri dokladoch vrátenia pokladničných príjmov však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

 • z agendy Vrátenie pokladničného príjmu otvorenej bez väzby na zdrojový doklad - po vyvolaní funkcie Nový (Bez väzby) alebo Nový podľa vratky sa najskôr ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého dohľadáte pokladničnú príjemku, ku ktorej chcete generovať nový doklad vrátenia. Po vybraní faktúry systém pokračuje tak, ako bolo popísané vyššie.
 • z agendy Vrátenie pokladničného príjmu otvorenej s väzbou na zdrojový doklad. Tzn. otvoríte agendu Vrátenie pokladničného príjmu k vybranej príjemke (napr. zo záložky Zoznam funkciou Vrátenie) a v takto otvorenej agende Vrátenia použijete funkciu Nový - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, pretože nie je potrebný (agenda Vrátenia sa otvára "cez" agendu pokladničných príjmov s tzv. červeným obmedzením (viď popis pri funkcii Vrátenie), z ktorého je zrejmé, k akému pokladničnému výdaju sa bude nový doklad Vrátenia generovať).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Vystaviť nový doklad nie je možné do pokladne, ktorá bola pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Pokiaľ ste vystavili nový daňový doklad, a to spätne do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)

Kedy spolu s vrátením príjmov vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká

Spolu s dokladom vrátenia príjmov sa môže automaticky vystavovať aj jedna alebo viacero vratiek.

Okolnosti, za akých sa s vrátením príjmov resp. s dobropisom vystavuje automaticky aj nová vratka, sú pre oba inverzné predajné doklady zhodné a boli uvedené vrátane príkladov v popise funkcie Nový pri dobropisoch faktúr vydaných.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravovať čiastky, resp. počty na doklade je možné len v obmedzenej miere v závislosti od čiastok resp. počtov na pokladničnej príjemke, ku ktorej riadok vrátenia patrí.

Pre opravy počtu ďalej platí, že počet nie je možné opravovať ľubovoľne, ale pre opravu počtu existuje množstvo obmedzení (počtom, ktorý je možné ešte vrátiť z pokladničného príjmu, počtom čerpaným z dodacieho listu do pokladničného príjmu, väzbou vratky na pokladničný príjem atď.). Ďalej viď popis položky Počet v obsahu vrátenia príjmu. Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z vratky navyše platí nasledujúce: Pokiaľ vrátenie príjmu čerpá aspoň jednu vratku, tak záleží tiež na tom, či opravujete vrátenie s importovanou vratkou v režime čerpania "S opravou VR" alebo nie.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli fiškalizované, tzn. majú v položke Fiškalizované hodnotu Áno.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v pokladni, ktorá bola pre obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri vrátení príjmov ide o:

 • doplnenie sériových čísiel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu vrátenia, resp. do neho čerpanej vratky. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Ide síce o údaje príslušnej vratky, ale je možné ich zadať aj prostredníctvom vrátenia, do ktorého je daný riadok vratky čerpaný. Pokiaľ zadávate šarže/sériové čísla k niektorému riadku vrátenia, dopĺňate ich v podstate na príslušnú vratku. A naopak, pokiaľ ich doplníte na vratku, premietnu sa automaticky do dokladu vrátenia.

  Šarže/sériové čísla nie je možné dopĺňať na pokladničné doklady z uzatvorených radov, ako je to pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na pokladničný doklad, doplňte ich na príslušné doklady skladové, do pokladničného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava vrátenia pokladničného príjmu a vratky

Spolu s opraveným dokladom vrátenia pokladničného príjmu sa môže:

 • automaticky vystavovať aj nová vratka - za akých okolností sa s dokladom vrátenia pokladničného príjmu vystavuje automaticky aj nová vratka, bolo uvedené v popise funkcie Nový.
 • automaticky opravovať počet na existujúcej vratke - a to ak opravujete riadok vrátenia pokladničného príjmu čerpaný z vratky, ste v režime čerpania "S opravou VR" a opravíte počet

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokiaľ ste opravili údaje na daňovom doklade spadajúcom do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou pokladne.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.

Pokiaľ ste vymazali daňový doklad spadajúci do obdobia, ktoré ste už uzavreli uzávierkou DPH, mali by ste zostaviť opravnú či dodatočnú uzávierku. Toto je ale čisto na zodpovednosti užívateľa!

Skopírovať F9 Každý doklad vrátenia sa môže viazať k inému pokladničnému dokladu, takže kopírovanie by nemalo význam.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Pokladničný príjem

F6

alebo

Shift +F6

Zobrazí doklad pokladničného príjmu k aktuálnemu vráteniu pokladničného príjmu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu Pokladničných príjmov "cez" agendu vrátenia
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Pokladničných príjmov a otvorí ju "cez" agendu Vrátenia pokladničných príjmov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pokladničných príjmov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Pokladničných príjmov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa pokladničného príjmu len k aktuálnemu vráteniu pokladničného príjmu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich príjemiek a pod.).

Zviazaná pokladničná príjemka k aktuálnemu vráteniu pokladničného príjmu môže existovať maximálne jedna.

Zaúčtovať Ctrl + Enter

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Fiškalizovať -

Po vyvolaní funkcie sa doklad vyšle k zápisu na fiškálnu tlačiareň a položka Fiškalizované sa nastaví na Áno.

Či sa vyšle priamo na tlačiareň, alebo či sa informácia o ňom len uloží niekam na disk do súboru požadovaného formátu, odkiaľ si informácie o ňom načerpá fiškálna tlačiareň, závisí od konkrétnej realizácie fiškálnej tlačiarne.

Funkce je k dispozici pouze pro doklad, který zatím fiskalizován nebyl a pouze tehdy, je-li nastavena Fiskální tiskárna a použitá pokladna má nastavený příznak Fiskální pokladna. Ďalej viď Fiškalizácia v module Pokladňa.

Ak pri pokuse o fiškalizáciu dôjde k chybe fiškálu, zobrazí sa správa, či sa má daná účtenka nastaviť ako fiškalizovaná. Ak fiškalizácia prebehla a len vďaka chybe fiškálu sa nastavila na účtenke, odpovie užívateľ kladne. V prípade zápornej správy sa ponúkne možnosť fiškalizácie účtenky zopakovať. (Užívateľ má teda možnosť vykonať napr. reštart fiškálu a uskutočniť fiškalizáciu znova.)

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Časové rozlíšenie Ctrl +L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.