Požiadavky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu požiadavky zo záložky Zoznam. Položky zadávané k požiadavke sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Plán Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Stav Hodnota položky stav z hlavičky dokladu, viď ďalej.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Odpovedal Užívateľ, ktorý na daný záznam odpovedal (resp. ho opravil).

Subzáložka Hlavička

Ako bolo uvedené v rámci popisu funkcie Nový v záložke Zoznam, pokiaľ zadávate novú požiadavku v agende požiadaviek vyvolanej z agendy vývojovej dokumentácie ako následnú požiadavku k aktuálnej dokumentácii, tak sa niektoré položky hlavičky dokladu predvypĺňajú z údajov aktuálnej dokumentácie. Daná požiadavka bude po uložení automaticky zviazaná s aktuálnou dokumentáciou ako jej požiadavka následná. Podobne pokiaľ novú požiadavku zadávate ako následnú požiadavku k aktuálnej požiadavke.

Položky zadávané v hlavičke dokladu v tejto agende:

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. Povinná položka.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu, musí ležať vo vybranom období. Povinná položka.
Firma Firma, s ktorou chcete záznam požiadavky zviazať. Nepovinná položka.
Produkt Ide o väzbu na produkt, tzn. ku ktorému produktu požiadavka prináleží. Zadáte skratku produktu alebo vyberiete z číselníka vývojových produktov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Časť Skratka časti produktu. Ide o väzbu na časť vybraného produktu, tzn. k akej časti vybraného produktu požiadavka prináleží. Povinná položka.
Verzia Skratka verzie, tzn. odkaz do číselníka existujúcich verzií. Ide o väzbu na verziu vybraného produktu, tzn. k akej verzii vybraného produktu požiadavka náleží. Povinná položka. Pre vybraný produkt sa predvypĺňa verzia posledná, ale je možné samozrejme zadať aj inú.
Stav

Stav záznamu požiadavky. Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne spracovania záznamu. Povinná položka, predvypĺňa sa prvá hodnota skrytého zoznamu, tzn. Neriešené.

Záznam nie je možné previesť do stavu Hotovo, Objasnené a Zamietnuté, pokiaľ je nenulový Zostávajúci čas na subzáložke Plán. Ide totiž o konečné stavy, v ktorých by nemal zostávať žiadny zvyšujúci plánovaný čas.

Hodnoty stavu požiadavky je možné prepínať ručne vo funkcii Oprava s jedinou výnimkou: Zaevidovanie novej následnej dokumentácie k danej požiadavke, tzn. dokumentácie s odkazom na túto požiadavku ako zdrojovú, môže spôsobiť automatické nastavenie stavu požiadavky na Update bez ohľadu na jej stav predchádzajúci, pokiaľ je na dokumentácii nastavené Automaticky aktualizovať zdrojovú požiadavku (ale len za predpokladu, že je zostávajúci plánovaný čas nulový). Táto akcia nie je inverzná, tzn. odpojenie požiadavky od príslušnej dokumentácie už stav požiadavky nezmení.

Uzavreté Položka na začiarknutie, či stav požiadavky bol akceptovaný oddelením testovania. Použije sa typicky pre požiadavky vývojovým oddelením zamietnuté, alebo objasnené, nakoľko nejde o chybu alebo ide o neoprávnenú požiadavku apod. Pri týchto si môže oddelenie testovania začiarknutím tejto položky poznamenať, či so spomenutým stavom súhlasí.
Kategória Informácia o tom, aká je závažnosť danej požiadavky, tzn. či ide o drobnosť, zásadnú požiadavku apod. Závažnosť požiadavky posudzuje väčšinou riešiteľ, pričom táto závažnosť môže ovplyvniť aj dobu, za ktorú bude požiadavka vyriešená. Povinná položka, predvypĺňa sa hodnota Bežná.
Priorita

K zobrazovanej tu needitovateľnej Priorite verzie je možné zadať ešte prioritu, s akou sa má záznam spracovať. Nižšie číslo znamená vyššiu prioritu.

Podrobnejší popis pozri v popise položky Priorita verzie.

Čas Predpokladaný čas potrebný na riešenie požiadavky. Nepovinná položka.
Plánovaná verzia

Odkaz do číselníkov plánovaných verzií, tzn. do akej verzie je naplánovaná oprava požiadavky akceptovanej vývojom. Povinná položka.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za plánované verze s nezatrženým příznakem Generováno (viz též popis omezovacího panelu v záložce Seznam plánovaných verzí).

Akceptované Informuje, či daná požiadavka bola vývojom akceptovaná na riešenie.
Nadpis Stručný popis charakterizujúci obsah záznamu požiadavky. Objavuje sa v zozname záznamov požiadaviek, takže kvôli jednoduchšej orientácii by mal byť čo najvýstižnejší. Nepovinná položka.
Témy

Skratka témy, ku ktorej patrí záznam požiadavky. Môže ich byť aj viac, v tom prípade sú oddelené čiarkou (bez medzery). Nepovinná položka.

Na jednoduchšiu editáciu je možné pridávať a odoberať témy hromadne pomocou funkcie hromadnej opravy.

Odpovedal Pracovník, ktorý na záznam požiadavky zadávateľovi odpovedá. Vyberá sa zo zoznamu užívateľov. Nepovinná položka.
Riešiteľ Pracovník, ktorý bude záznam požiadavky riešiť. Vyberá sa zo zoznamu užívateľov. Nepovinná položka.
Zdrojová dokumentácia Funkčné tlačidlo na nastavenie odkazu na zdrojovú dokumentáciu. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejakú zdrojovú dokumentáciu alebo túto odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazanú zdr. dokumentáciu. Na vyhľadanie odkazovanej dokumentácie sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu. Pridanie väzby na dokumentáciu či zrušenie tejto väzby nijako neovplyvňuje stav odkazovanej dokumentácie. Nepovinná položka.
Zdrojová požiadavka Funkčné tlačidlo na nastavenie odkazu na zdrojovú požiadavku. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejakú zdrojovú požiadavku alebo túto odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazanú zdr. požiadavku. Na vyhľadanie odkazovanej požiadavky sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu. Pridanie väzby na inú požiadavku či zrušenie tejto väzby nijako neovplyvňuje stav odkazovanej požiadavky. Nepovinná položka.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky, okrem radu dokladov a obdobia.

Subzáložka Obsah

Na subzáložke je uvedený vlastný obsah požiadavky. V hornej časti je v položke Nadpis uvedený nadpis z hlavičky dokladu. K dispozícii sú posuvníky na listovanie v dlhších popisoch.

Názov Popis
Popis Vlastný obsah požiadavky, tzn. jej podrobný popis. Nepovinná položka.
Odpoveď Odpoveď na požiadavku. Použije sa predovšetkým v prípade, kedy požiadavka nebude mať nadväzujúcu vývojovú dokumentáciu, ale je zamietnutá apod., v odpovedi potom môže byť uvedené zdôvodnenie apod. Nepovinná položka.

Subzáložka Plán

Subzáložka obsahuje položky na evidenciu času potrebného na spracovanie danej úlohy. Spomenuté položky slúžia na lepšie odhadnutia časovej náročnosti potrebnej na dokončenie vybranej skupiny záznamov a následné vyhodnocovanie plnenia plánov. Položky sú na sebe časovo závislé.

V hornej časti subzáložky sa evidujú položky:

Názov Popis
Odhadovaný čas Čas, ktorý riešiteľ odhaduje na spracovanie danej požiadavky. Ak už bola zadaná nenulová hodnota, položku pri oprave záznamu nie je možné editovať (aby nedochádzalo k spätnému skresľovaniu plánov).
Strávený čas Čas, ktorý riešiteľ spracovaním skutočne strávil. Tu needitovateľná položka. Plní sa automaticky súčtom strávených časov zo záznamov evidencie časov zadaných k danej požiadavke. Viď možnosti zadania nového záznamu evidencie času.
Zostávajúci čas Automaticky sa počíta podľa odhadovaného a stráveného času. Ak je daná úloha dokončená, zadajte do položky nulu, čím sa stav dokončenia nastaví na 100%. Nulu zadajte i v prípade, že daná úloha sa nebude vôbec realizovať (bola zamietnutá a pod.), aby nenulový zostávajúci čas nepriaznivo neskresľoval časové odhady. Editovateľná položka. Zostávajúci čas je možné aktualizovať aj prostredníctvom položky Zostávajúci čas záznamu evidencie času.
Stav dokončenia Percentuálne vyjadrenie stavu dokončenia vypočítané z predchádzajúcich položiek.
Spotreba času Percentuálne vyjadrenie spotrebovaného času vypočítané z predchádzajúcich položiek.
Dáta sú platné k

Zobrazuje dátum, ku ktorému prebehla naposledy automatická aktualizácia zobrazovaných hodnôt (neberie do úvahy dátum prípadných opráv uskutočnených ručne v rámci funkcie Opraviť). Ide vlastne o dátum dátumovo najmladšieho záznamu evidencie času.

V spodnej časti subzáložky sa zobrazuje needitovateľný zoznam doposiaľ zadaných záznamov evidencie času k aktuálnej požiadavke. Význam jednotlivých položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Evidencia času.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie plus ďalšie funkcie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie vyvolané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Zdr. požiadavka - -

Zobrazí zdrojovú požiadavku k aktuálnemu záznamu požiadavky.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu požiadaviek a to "cez" práve otvorenú agendu požiadaviek
  • otevřít samostatně - otevře znovu agendu požadavků a to samostatně.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Požiadaviek a otvorí ju "cez" práve otvorenú agendu Požiadaviek alebo samostatne, ale s tým, že takto odtiaľ vyvolaná agenda Požiadaviek sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa zdrojovej požiadavky len k aktuálnej požiadavke.

Zviazaná zdrojová požiadavka k aktuálnej požiadavke môže existovať maximálne jedna.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Zdrojovú požiadavku k aktuálnej požiadavke môžete tiež prehliadať v záložke Zdrojová požiadavka.

Zdr. dokum. - -

Zobrazí zdrojovú dokumentáciu k aktuálnej požiadavke

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu Vývojovej dokumentácie a to "cez" práve otvorenú agendu požiadaviek
  • otevřít samostatně - otevře znovu agendu Vývojové dokumentace a to samostatně.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Vývojovej dokumentácie a otvorí ju "cez" práve otvorenú agendu Požiadaviek alebo samostatne, ale s tým, že takto odtiaľ vyvolaná agenda Vývojovej dokumentácie sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa zdrojovej dokumentácie len k aktuálnej požiadavke.

Zviazaná zdrojová dokumentácia k aktuálnej požiadavke môže existovať maximálne jedna.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Zdrojovú dokum. k aktuálnej požiadavke môžete tiež prehliadať v záložke Zdrojová dokumentácia.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q - Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je fókus aktuálne v položke Popis alebo Odpoveď, viď vyššie. Je k dispozícii iba v editačnom režime.