Požiadavky - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné obmedzovať v agende požiadaviek. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v agende Požiadavky je zrejmý z ich popisu uvedenom v záložke Detail, bližšie vysvetlíme iba prvky:

Názov Popis
Slová v popisoch

Ide o možnosť hľadania záznamov obsahujúcich zadaný reťazec (slovo alebo jeho časť) alebo aj kombinácie zadaných reťazcov (vrátane možnosti stanoviť, či dané kombinácie majú platiť súčasne alebo či má platiť aspoň jedna). Textové reťazce sa vyhľadávajú:

  • v položke Popis v hlavičke požiadavky
  • v položke Popis v obsahu požiadavky
  • v položke Odpoveď v obsahu požiadavky

K dispozícii je ďalej začiarkavacie políčko Rozšírená syntax. Ak je začiarknuté, tak je možné zadávať hľadanie podľa viacerých slov naraz a tieto je možné spájať logickými podmienkami. Všeobecný popis významu začiarkavacieho políčka vrátane možných logických operátorov a možnej syntaxe vid záložka Obmedzenie - Rozšírená syntax.

Tu len platí nasledujúca odchýlka:

Hľadanie tu prebieha po slovách uložených v pomocnej tabuľke slov nie v celom súvislom texte. Ide o slová, ktoré sa vyskytujú v textoch zadaných záznamov danej agendy a ktoré sú pre účely hľadania evidované v špeciálnej pomocnej tabuľke. Dôvodom je to, že texty, v ktorých sa hľadá, môžu byť aj veľmi dlhé a obyčajné hľadanie by bolo pomalé. Pomocná tabuľka obsahuje položku "token", ktorá sa naplní jednotlivými slovami vyskytujúcimi sa v textoch.

Slovem se zde rozumí shluk písmen a číslic. Ostatné znaky sú tzv. oddeľovače, ktoré sa do dát pre fulltextové hľadanie nezapisujú a tým pádom podľa nich hľadať nie je možné. Rovněž se nezapisují slova, která nejsou delší než 3 znaky.

Z vyššie uvedeného vyplývajú obmedzenia pre hľadanie:

  • Nie je tu možné nájsť slová, obsahujúce znaky, ktoré sú chápané ako oddeľovače. Z výše uvedeného plyne, že jako oddělovač se berou všechny znaky "klasického" ASCII mimo písmena a číslice. Teda napr. tieto znaky # $ % - = * atď. sa nedajú nájsť.
  • Nie je tu možné nájsť slová kratšie ako 3 znaky.

    Znaky nad ASCII kódom 127 (znaky s diakritikou, znaky ako §, céčko v krúžku atď.) sa považujú za písmená.

Majme v texte vetu: Toto je celkom zaujímavá položka. Tabuľka sa potom naplní záznamami s položkou token nasledovne (slovo "je" tam nie je, keďže je kratšie ako 3 znaky):
- Toto
- docela
- zajímavá
- textová
- položka

Preto sa do položky "Slová v popisoch" zadáva:

  • Ak nie je začiarknutá Rozšírená syntax - len jedno!!! hľadané "slovo" alebo jeho časť (v takom prípade je však nutné použiť divoké znaky!). Pokiaľ zadáte slov viac, záznam sa nenájde!, aj keby ich obsahoval.
  • Ak je začiarknutá Rozšírená syntax - kombinácia viacerých "slov" alebo ich častí spojená logickými operátormi alebo ich ekvivalentmi. Aké operátory je možné použiť viď Záložka Obmedzenie - Rozšírená syntax. Znaku hviezdičky tak, ak nehľadáme len časť slov, nemusíme používať.

Majme záznam obsahujúci v popise v hlavičke požiadavky text "nové vylepšenie" a v texte "toto je celkom zaujímavá textová položka".
Pokiaľ budeme hľadať bez rozšírenej syntaxe a zadáme ako hľadaný text:
- položka nebo polož*, tak se záznam dohledá
- textová položka, tak se záznam nedohledá (přestože zadané slovní spojení přesně obsahuje), jelikož v pomocné tabulce slov pro hledání nejsou uložena slovní spojení, ale jednotlivá slova. (Porovnajte s hľadaním bez rozšírenej syntaxe "bez tokenov" pri znakových položkách, viď záverečný príklad v popise Rozšírenej syntaxe v záložke Obmedzenie.)

Pokiaľ budeme hľadať s rozšírenou syntaxou a zadáme ako hľadaný text:
- textová AND položka, tak se záznam dohledá
- textová položka, tak se záznam rovněž dohledá, jelikož mezera je při rozšířené syntaxi ekvivalentem operátoru AND a v této syntaxi se hledají obě slova zvlášť, nikoliv slovní spojení
- tato položka, tak se záznam rovněž dohledá, jelikož záznam obsahuje obě slova, (nehledá se slovní spojení)

Pozor, pokiaľ by ste ale slovné spojenie uviedli do úvodzoviek (čo je bežná syntax pre označenie hľadanej vety (frázy) pri full-textovom hľadaní, tak by sa záznam nenašiel. Dôvod bol objasnený vyššie - v tabuľke pre hľadanie nie sú uvedené slovné spojenia, ktoré sa pri takomto zadaní hľadajú, ale jednotlivé slová.

Pozor, do slovných spojení nezadávajte predložky a iné krátke slová. Napr. spojenie platba za dopravu sa nenájde!!! Slovo "za" je totiž kratšie ako 3 znaky, tým pádom sa nevyhľadá a celý logický súčin (medzera je ekvivalentom operátora AND) sa tak vyhodnotí ako nesplnený!!!