Vývojová dokumentácia (DOC)

Zoznam záznamov dokumentácie zadaných v systéme.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Detail História Následné požiadavky Následná dokumentácia Zdrojová požiadavka Zdrojová dokumentácia Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Projektová dokumentace při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Projektová dokumentace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky dokladových agend.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky dokladové agendy viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Slúži na zaznamenanie dokumentácie o realizácie nejakej úlohy zadanej vlastným pracovníkom. Na každom zázname dokumentácie sa zadáva, k akému vývojovému produktu sa viaže, k akej časti produktu, k akej verzii a.i. Ďalej je možné špecifikovať, ktorý užívateľ má byť riešiteľom požiadavky (má ho napr. otestovať a pod.), nastavovať na požiadavke stav a prioritu vyriešenia.

Môže ísť o dokumentáciu o úprave nejakého produktu (napr. rozšírenie funkcionality, doplnenie výkresu a pod.), pri vhodnom využití nadväzujúcich číselníkov môže ísť aj o evidenciu rôznych iných úloh zadaných vašim pracovníkom, napr. školenia, organizačné práce, konzultácie, testovanie a pod. Vzhľadom k tomu, že každý záznam dokumentácie umožňuje zadávať aj predpokladaný plánovaný čas na vyriešenie a umožňuje sledovať (a to aj s dennými prírastkami) aj čas, ktorý bol už na úlohe strávený, je pomocou evidencií možné v požiadavkách resp. nadväznej dokumentácii s výhodou odhadovať možné termíny dokončenia celého produktu (príp. jeho časti), plánovať a riadiť vlastné kapacity (napr. možnosť odovzdania na iného riešiteľa, nastavenie inej priority a to aj hromadne), riadiť poradie prác s využitím prideľovaných priorít, uskutočňovať kontroly odpracovaného času vzhľadom na iné evidencie (napr. vzhľadom na vykázané hodiny v dochádzkových systémoch) a pod.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., možnosti využití agendy však lze značně rozšířit (stejně jako je tomu v celém systému ABRA Gen) v rámci vhodné implementace na míru uživateli s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Projektovej dokumentácie.