Vývojová dokumentácia - záložka Detail

Položky zadávané k dokumentácii sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Obsah Plán Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Stav Hodnota položky stav z hlavičky dokladu, viď ďalej.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Tester Hodnota položky Tester z hlavičky dokladu, viď ďalej.

Subzáložka Hlavička

Ako bolo uvedené v rámci popisu funkcie Nový v záložke Zoznam, pokiaľ zadávate novú vývojovú dokumentáciu v agende dokumentácie vyvolanej z agendy požiadaviek ako následnú dokumentáciu k aktuálnej požiadavke, tak sa niektoré položky hlavičky dokladu predvypĺňajú z údajov aktuálnej požiadavky. Daná dokumentácia bude po uložení rovno zviazaná s aktuálnou požiadavkou ako jej dokumentácia následná.

Položky zadávané v hlavičke dokladu:

Názov Popis
Rad Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu, tzn. typu vývojová dokumentácia. Povinná položka.
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum Dátum vystavenia dokladu, musí ležať vo vybranom období. Povinná položka.
Firma Firma, s ktorou chcete záznam dokumentácie zviazať. Nepovinná položka.
Produkt Ide o väzbu na produkt, tzn. ku ktorému produktu dokumentácia prináleží. Zadáte skratku produktu alebo vyberiete z číselníka vývojových produktov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Časť Skratka časti produktu. Ide o väzbu na časť vybraného produktu, tzn. k akej časti vybraného produktu dokumentácia prináleží. Povinná položka.
Verzia

Skratka verzie. Ide o väzbu na verziu vybraného produktu, tzn. k akej verzii vybraného produktu dokumentácia náleží. Povinná položka.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za plánované verze s nezatrženým příznakem Generováno (viz též popis omezovacího panelu v záložce Seznam plánovaných verzí).

Pri vytváraní dokumentácie na základe zdrojovej požiadavky sa zámerne nepredvypĺňa číslom plánovanej verzie zadanej pri zdrojovej požiadavke, keďže sa v praxi môže stať, že plánovaná verzia zadaná pri požiadavke nie je zhodná s verziou, do ktorej sa oprava nakoniec zrealizovala a pokiaľ by bola položka automaticky preberaná, potom by zadávateľ mohol rozpor ľahko prehliadnuť.

Stav

Stav záznamu dokumentácie. Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne otestovania záznamu. Povinná položka, predvypĺňa sa prvá hodnota skrytého zoznamu, tzn. Netestované.

Záznam nie je možné previesť do stavu OK, Chyba a Od testov upustené, pokiaľ je nenulový Zostávajúci čas na subzáložke Plán. Ide totiž o konečné stavy, v ktorých by nemal zostávať žiadny zvyšujúci plánovaný čas.

Hodnoty stavu dokumentácie je možné prepínať len ručne vo funkcii Oprava. Zaevidovanie novej následnej požiadavky k danej dokumentácii, tzn. požiadavky s odkazom na túto dokumentáciu ako zdrojovú, nijako stav dokumentácie automaticky nemení.

Overené dňa Dátum otestovania správnosti danej dokumentácie. Ak má predchádzajúca položka Stav hodnotu Netestované, tak je dátum overenia nevyplnený a položka nie je k dispozícii na editáciu. Ak je stav zmenený na iný ako Netestované, dátum overenia sa sprístupní a predvyplní sa aktuálnym dátumom.
Priorita

K zobrazovanej tu needitovateľnej Priorite verzie je možné zadať ešte prioritu, s akou sa má záznam spracovať. Nižšie číslo znamená vyššiu prioritu.

Podrobnejší popis pozri v popise položky Priorita verzie.

Nadpis Stručný popis charakterizujúci obsah dokumentácie. Objavuje sa v zozname záznamov dokumentácie, takže kvôli jednoduchšej orientácii by mal byť čo najvýstižnejší. Nepovinná položka.
Témy

Skratka témy, ku ktorej patrí záznam dokumentácie. Môže ich byť aj viac, v tom prípade sú oddelené čiarkou (bez medzery). Nepovinná položka.

Na jednoduchšiu editáciu je možné pridávať a odoberať témy hromadne pomocou funkcie hromadnej opravy.

Tester Pracovník, ktorému je pridelená dokumentácia na otestovanie. Vyberá sa zo zoznamu užívateľov. Nepovinná položka.
Väzba na help Označenie, či daná dokumentácia má väzbu na help či nie, tzn. či ju je potrebné premietnuť do aktuálneho helpu.
Autor helpu Pracovník, ktorému je pridelený záznam na zapracovanie do helpu.
Zdrojová požiadavka

Funkčné tlačidlo na nastavenie odkazu na zdrojovú požiadavku. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejakú zdrojovú požiadavku alebo túto odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazanú zdr. požiadavku. Na vyhľadanie odkazovanej požiadavky sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu. Pridanie väzby na požiadavku ovplyvní stav tejto požiadavky, tzn. spôsobí automatickú zmenu stavu požiadavky na hodnotu Hotovo bez ohľadu na jej stav predchádzajúci (pokiaľ to je z hľadiska zostávajúceho plánovaného času možné). Nepovinná položka.

Odpojenie požiadavky od príslušnej dokumentácie už stav požiadavky nemení. Tzn. pozor na opravy: Pokiaľ napr. omylom pripojíte požiadavku CH1, jej stav sa môže automaticky prepnúť do stavu Hotovo. Potom opravíte dokumentáciu a pripojíte správnu požiadavku CH2. Po uložení sa požiadavka Ch1 osamostatní, ale jej stav zostáva nemenný, tzn. stále v stave Hotovo. Pokiaľ tento stav nie je oprávnený, tzn. požiadavka CH1 už nemá žiadnu inú následnú dokumentáciu, mali by ste ju opraviť a jej stav zmeniť na pôvodnú hodnotu.

Zdrojová dokumentácia Funkčné tlačidlo na nastavenie odkazu na zdrojovú dokumentáciu. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejakú zdrojovú dokumentáciu alebo túto odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazanú zdr. dokumentáciu. Na vyhľadanie odkazovanej dokumentácie sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu. Pridanie väzby na inú dokumentáciu či zrušenie tejto väzby nijako neovplyvňuje stav odkazovanej dokumentácie. Nepovinná položka.
Automaticky aktualizovať zdrojovú požiadavku Ak je začiarknuté, tak sa po uložení dokumentácie, ktorá je tvorená k zdrojovej požiadavke, nastaví stav požiadavky automaticky na Hotovo, pokiaľ to je možné s ohľadom na plánované časy - viď popis položky stav pri záznamoch požiadaviek. Nastavenie sa pamätá na užívateľa.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky, okrem radu dokladov a obdobia.

Subzáložka Obsah

Na subzáložke je uvedený vlastný obsah vývojovej dokumentácie. V hornej časti je v položke Nadpis uvedený nadpis z hlavičky dokladu. K dispozícii sú posuvníky na listovanie v dlhších popisoch.

Názov Popis
Popis Vlastný obsah dokumentácie, tzn. jej podrobný popis. Nepovinná položka.
Na zverejnenie Stručné zhrnutie úpravy vykonanej danou dokumentáciou. Je-li vyplněna, použije se jako text informace ke zveřejnění uživatelům.
Súvisí s Ďalšia špecifikácia obsahu dokumentácie. Nepovinná položka.

Subzáložka Plán

Subzáložka obsahuje položky na evidenciu času potrebného na spracovanie danej úlohy. Spomenuté položky slúžia na lepšie odhadnutia časovej náročnosti potrebnej na dokončenie vybranej skupiny záznamov a následné vyhodnocovanie plnenia plánov. Položky sú na sebe časovo závislé.

V hornej časti subzáložky sa evidujú položky:

Názov Popis
Odhadovaný čas Čas, ktorý riešiteľ odhaduje na spracovanie danej dokumentácie. Ak už bola zadaná nenulová hodnota, položku pri oprave záznamu nie je možné editovať (aby nedochádzalo k spätnému skresľovaniu plánov).
Strávený čas Čas, ktorý riešiteľ spracovaním skutočne strávil. Tu needitovateľná položka. Plní sa automaticky súčtom strávených časov zo záznamov evidencie časov zadaných k danej dokumentácii požiadavky. Viď možnosti zadania nového záznamu evidencie času.
Zostávajúci čas Automaticky sa počíta podľa odhadovaného a stráveného času. Ak je daná úloha dokončená, zadajte do položky nulu, čím sa stav dokončenia nastaví na 100%. Nulu zadajte i v prípade, že daná úloha sa nebude vôbec realizovať (bola zamietnutá a pod.), aby nenulový zostávajúci čas nepriaznivo neskresľoval časové odhady. Editovateľná položka. Zostávajúci čas je možné aktualizovať aj prostredníctvom položky Zostávajúci čas záznamov evidencie času.
Stav dokončenia Percentuálne vyjadrenie stavu dokončenia vypočítané z predchádzajúcich položiek.
Spotreba času Percentuálne vyjadrenie spotrebovaného času vypočítané z predchádzajúcich položiek.
Dáta sú platné k Zobrazuje dátum, ku ktorému prebehla naposledy automatická aktualizácia zobrazovaných hodnôt (neberie do úvahy dátum prípadných opráv uskutočnených ručne v rámci funkcie Opraviť). Ide vlastne o dátum dátumovo najmladšieho záznamu evidencie času.

V spodnej časti subzáložky sa zobrazuje needitovateľný zoznam doposiaľ zadaných záznamov evidencie času k aktuálnej požiadavke. Význam jednotlivých položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Evidencia času.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie plus ďalšie funkcie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie vyvolané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zdr. požiadavka -

Zobrazí zdrojovú požiadavku k aktuálnemu záznamu dokumentácie.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu požiadaviek a to "cez" práve otvorenú agendu dokumentácie
  • otvoriť samostatne - otvorí agendu požiadaviek a to samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Požiadavky a otvorí ju "cez" práve otvorenú agendu Vývojovej dokumentácie alebo samostatne, ale s tým, že takto odtiaľ vyvolaná agenda Požiadavky sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa zdrojovej požiadavky len k aktuálnemu záznamu dokumentácie.

Zviazaná zdrojová požiadavka k aktuálnemu záznamu dokumentácie môže existovať maximálne jedna.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Zdrojovú požiadavku k aktuálnej dokumentácii môžete tiež prehliadať v záložke Zdrojová požiadavka.

Zdr. dokum. -

Zobrazí zdrojovú dokumentáciu k aktuálnemu záznamu dokumentácie.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí znovu agendu Vývojovej dokumentácie a to "cez" práve otvorenú agendu dokumentácie
  • otvoriť samostatne - otvorí znovu agendu Vývojovej dokumentácie a to samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá znovu agendu Vývojovej dokumentácie a otvorí ju "cez" práve otvorenú agendu Vývojovej dokumentácie alebo samostatne, ale s tým, že takto odtiaľ vyvolaná agenda Vývojovej dokumentácie sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa zdrojovej dokumentácie len k aktuálnemu záznamu dokumentácie.

Zviazaná zdrojová dokumentácia k aktuálnemu záznamu dokumentácie môže existovať maximálne jedna.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia.

Zdrojovú dokumentáciu k aktuálnej dokumentácii môžete tiež prehliadať v záložke Zdrojová dokumentácia.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak fókus aktuálne stojí v položke Popis alebo Súvisí s, viď vyššie. Je k dispozícii iba v editačnom režime.