Vecný obsah, základné pojmy - Projektová dokumentácia

Záznamy požiadaviek a vývojovej dokumentácie môžu mať vzájomné väzby. Pro účely dalšího výkladu budeme záznamy vývojové dokumentace nazývat zkráceně "dokumentace".

Každá požiadavka (resp. dokumentácia) môže mať väzbu:

  • na jednu východiskovú požiadavku (väzba 1:1), tzv. zdrojovú požiadavku
  • na jednu východiskovú dokumentáciu (väzba 1:1), tzv. zdrojovú dokumentáciu

Každá požiadavka (resp. dokumentácia) môže mať väzbu:

  • na viac iných požiadaviek (väzba 1:n), tzv. Následné požiadavky
  • na viac iných dokumentácií (väzba 1:n), tzv. Následné dokumentácie

Zdrojový požadavek (resp. dokumentace) k danému záznamu je tedy takový požadavek (dokumentace), na který daný záznam navazuje. Následné požiadavky (resp. dokumentácie) k danému záznamu sú také požiadavky (dokumentácie), ktoré naopak nadväzujú na daný záznam.

Ku každému záznamu si je možné potom prehliadať:

  • jeho zdrojovú požiadavku (dokumentáciu) - buď v záložke Detail daného záznamu, príslušným funkčným tlačidlom, ktorým sa otvorí agenda Požiadavky (dokumentácia) zafiltrovaná k danému záznamu, alebo v záložkách Zdrojová požiadavka/Zdrojová dokumentácia. Tu len ako zoznam požiadaviek (dokumentácií), pričom ak si chcete zobraziť niektorý záznam podrobnejšie, môžete priamo odtiaľ vyvolať opätovné otvorenie príslušnej agendy so všetkými jej funkciami.
  • jeho Následné požiadavky (dokumentácie) - v záložke Následné požiadavky (Následná dokumentácia). Tu len ako zoznam požiadaviek (dokumentácií), pričom pokiaľ si chcete zobraziť niektorý záznam podrobnejšie, môžete priamo odtiaľ vyvolať otvorenie príslušnej agendy so všetkými jej funkciami.

Agendy následných a zdrojových dokumentov zobrazujú vždy LEN najbližších príbuzných!!! Objasníme na príklade:

Nech stojíme na aktuálnej požiadavke. Potom v zdrojovej agende sú vidieť jej "rodičia", v následnej agende vidím jej "deti". "Prarodičia" a "vnúčatá" tu už vidieť nie sú!!!