Reštauračná dotyková pokladňa - popis

Pokladňa, resp. dialóg predaja na reštauračnej pokladni s dotykovou obrazovkou slúži na obsluhu účtov hostí v zariadení reštauračného typu.

Hlavné činnosti na pokladni (zadávanie predajov a spracovanie príjmov platieb od zákazníkov) sa vykonávajú pomocou jednoduchých príkazov vkladaných do "inteligentného" vstupného riadka (tzv. "Smart line").

Podrobný popis ovládania dialógu reštauračnej pokladne vo všetkých jej režimoch a funkciách je obsahom kapitoly Reštauračná pokladňa - popis. Vzhľadom k tomu, že funkčne je dialóg dotykovej pokladne podobný dialógu "obyčajnej" reštauračnej pokladne ovládanej bez dotykovej obrazovky, uvádzame tu len rozdiely týkajúce sa použitia dotykového displeja.

Ďalej je uvedené:

Vzhľad obrazovky

Pretože pokladňa s dotykovou obrazovkou (obvykle) nemá klávesnicu, je celý dialóg optimalizovaný na ovládanie pomocou tlačidiel umiestnených priamo na obrazovke. Oproti pokladni ovládanej z klávesnice tu teda chýbajú riadiace klávesy, ktorých funkciu kompletne preberajú riadiace tlačidlá na obrazovke.

Na pokladni, resp. počítači bez dotykovej obrazovky je samozrejme možné dialóg dotykovej kasy spustiť a plnohodnotne ovládať pomocou počítačovej myši.

Samotný dialóg obsluhy účtu na reštauračnej dotykovej pokladni je veľmi podobný dialógu na "obyčajnej" pokladni ovládanej bez dotykovej obrazovky. Všetky informácie, ktoré sa zobrazujú na obrazovke v hornej a strednej časti klasickej pokladne, sú zúžené do ľavej polovice obrazovky. Pravá polovica je určená alternatívne na zobrazenie Sady tlačidiel dotykovej pokladne alebo Numerickej klávesnice. Ovládacie klávesy v spodnej časti obrazovky sú bezo zmeny.

Obsahom prvej obrazovky, ktorá sa zobrazí po spustení reštauračnej dotykovej pokladne, je režim Predajné miesta (mapa predajných miest.

Ovládanie dotykovej pokladne

Dialóg dotykovej pokladne je možné ovládať priamo cez dotykovú obrazovku alebo myšou a čiastočne i bežnou klávesnicou. Pomocou dotykovej obrazovky je možné vstupné údaje a príkazy zadávať tromi spôsobmi:

 • Menu tovaru - súčasť dialógu dotykovej pokladne, slúži na voľbu predávaného tovaru.
 • Numerická klávesnica - súčasť dialógu dotykovej pokladne, slúži na vstup číselných hodnôt, napr. množstva prijatých peňazí.
 • Alfanumerická klávesnica - je ju možné vyvolať z niektorých častí dialógu, v ktorých sa vyžaduje vstup nenumerických znakov, napr. v zadávaní popisu pri výbere peňazí z pokladničného miesta.
Menu tovaru

Keď je v dialógu dotykovej pokladne práve zobrazená numerická klávesnica, stlačením tlačidla Menu tovaru sa prepnete na zobrazenie Sady tlačidiel dotykovej pokladne.

Tlačidlo "Menu tovaru" je k dispozícii v režime zobrazenej numerickej klávesnice.

Nastavenie Sady tlačidiel viď agenda Sady tlačidiel dotykovej pokladne.

Popis menu tovaru

 • Prvý, horný rad piatich tlačidiel predstavuje oddiely, tzn. prvú úroveň členenia.
 • Druhý rad piatich tlačidiel predstavuje stránky, tzn. druhú úroveň členenia.
 • Spodné pole 6 x 6 tlačidiel, kde je ku každému tlačidlu priradený práve jeden druh tovaru, resp. jeho jednotka, zo skladového sortimentu

Práca s menu tovaru:

 • Stlačením tlačidla vyberiete požadovaný oddiel
 • Stlačením tlačidla vyberiete požadovanú stránku
 • Stlačením tlačidla s vybraným druhom tovaru sa daný tovar predá (pripíše na účet).
 • Viacnásobným stlačením sa predá viac kusov tovaru.
 • Keď chcete predávať iné množstvo tovaru (napr. tovaru, v ktorom figurujú necelé jednotky), stlačením tlačidla Klávesnica prepnite dialóg dotykovej pokladne do režimu zobrazenia numerickej klávesnice, na nej zadajte požadované množstvo nasledované znakom *, potom stlačením tlačidla Menu tovaru prepnite dialóg späť do výberu tovaru a vstup dokončite výberom a zadaním požadovaného tovaru.

  Pre prácu na pokladni s dotykovým displejom platia rovnaké pravidlá ako pre pokladňu bez dotykového displeja, ktoré už boli popísané v kapitole Pokladňa, Pokladňa - popis a nadväzujúcich kapitolách.

  K rychlosti prodeje: Výber predávaného tovaru cez Menu tovaru nemôže samozrejme, čo sa týka rýchlosti vyhľadania, súťažiť s výberom tovaru pomocou čiarového kódu. Do menu tovaru je preto vhodné zadávať tie druhy tovaru, ktoré čiarový kód nemajú alebo kvôli svojej povahe mať nemôžu.

Numerická klávesnica

Je-li v dialogu dotykové kasy právě zobrazena Sada tlačítek dotykové kasy, přepnete dialog na zobrazení numerické klávesnice stiskem tlačítka Num. klávesnice (tlačítko je k dispozici v režimu zobrazení menu zboží). Táto klávesnica obsahuje okrem tlačidiel s číslami aj tlačidlá s týmito ďalšími znakmi:

 • * (hviezdička)
 • / (lomka)
 • + (plus)
 • - (mínus)
 • , (desatinná čiarka)

Funkcie týchto znakov v ovládaní pokladne pomocou vstupného riadka "Smart line" detailne popisuje kapitola Reštauračná pokladňa - popis.

Numerická klávesnica dotykovej pokladne ďalej obsahuje nasledujúce tlačidlá :

na zmazanie predchádzajúceho znaku (BackSpace).

na vymazanie celého vstupného riadka.

na potvrdenie vstupu (Enter).

Všetky uvedené tlačidlá numerickej klávesnice sú použiteľné na:

 • Vstup číselných údajov, napríklad množstva tovaru, množstva prijímaných peňazí, zmenu ceny ap.
 • Zadanie tovaru pomocou PLU alebo ručné zadanie zle čitateľného čiarového kódu.

Keď program takýto vstup očakáva (tzn. v režimoch, kde je logicky vylúčený vstup nenumerických znakov), prepne sa pravá časť obrazovky z menu tovaru do numerickej klávesnice automaticky.

Alfanumerická klávesnica

V miestach, kde sa očakáva vstup nenumerických znakov (napr. písmen alebo špeciálnych znakov, ktoré nie sú na numerickej klávesnici), je možné vyvolať alfanumerickú klávesnicu stlačením tlačidla Klávesnica. Znaky generované stlačením príslušných tlačidiel tejto klávesnice pomocou dotykovej obrazovky sa prenášajú priamo do vstupného riadka, z ktorého bola alfanumerická klávesnica vyvolaná.

Takýmto miestom je napríklad dialóg výberu peňazí na pokladni a v ňom uvedená poznámka.

Pokiaľ je k počítaču/pokladni pripojená aj bežná klávesnica, je samozrejme možné zadať požadované znaky do vstupného riadku aj priamo z nej.

Režimy práce dotykovej pokladne

Ako bolo povedané vyššie, na dotykovej reštauračnej pokladni sú k dispozícii rovnaké režimy práce ako na nedotykovej reštauračnej pokladni, viď Reštauračná pokladňa - popis - Režimy práce. Vzhľad jednotlivých režimov je samozrejme prispôsobený dotykovému ovládaniu, avšak funkčne sú režimy podobné. Nie je ich teda potrebné popisovať pre dotykovú pokladňu zvlášť.

Tu uvedieme len dopĺňajúce informácie k nasledujúcim: