Reštauračná pokladňa - Režim Dnešné účtenky

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Dnešné účtenky.

Tento režim je možné vyvolať:

V tomto režime je v ľavej časti obrazovky zobrazený zoznam dnes uzavretých účteniek (tzn. zaplatených), a to tých, ktoré boli zaplatené na ľubovoľnej pokladni aktuálnej prevádzky (viď aj príslušnosť účteniek k reštauračnej pokladni), bez ohľadu na to, či patrí do rovnakých tržieb, ako má prihlásený Obsluhujúci. Medzi nimi je možné prechádzať šípkami hore/dole alebo vybrať myšou. V pravej časti okna pokladne sú uvedené položky, ktoré sú namarkované na aktuálnej účtenke v zozname vľavo. Ďalej sú tu o nej uvedené základné údaje, napr. údaj o dátume a čase, kedy bola táto účtenka naposledy "navštívená", kedy sa na nej uskutočnila posledná zmena, celková poskytnutá zľava atď.

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní.

Príklad vzhľadu v režime Dnešné účtenky. V lokalizácii pre SR je namiesto funkcie Tlač kópie k dispozícii funkcia Opakovať fiškalizáciu a nie je k dispozícii funkcia Zmena platby, keďže tlač kópie na fiškál ani opravy platieb nie sú v náväznosti na fiškálne zariadenie možné.

Ďalej tu spomenieme len ovládacie tlačidlá.

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Dnešné účtenky

Význam väčšiny ovládacích tlačidiel je tiež podobný ako v režime Dnešné účtenky na pokladni, viď Ovládacie tlačidlá a príslušné riadiace klávesy v režime Dnešné účtenky na pokladni:

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis

Opakovať fiškalizáciu 

F1

Po vybraní (zaostrení) ľubovoľnej účtenky je možné stlačením tohto tlačidla vyvolať znova jej fiškalizáciu. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ Obsluhujúci má oprávnenie V zozname účt. tlačiť kópiu účt. na fiškálnu tlačiareň.

    Tu je možné opakovať fiškalizáciu len dnešných resp. neodvedených účteniek. Opakovať fiškalizáciu ostatných (starších) účteniek je možné funkciou Tlač účtenky z agendy Účtenky.

Vrátiť F2

Príkaz na spustenie režimu vracania tovaru na pokladni. Pre túto činnosť musí mať obsluhujúci oprávnenie Prijímať vracaný tovar. Po vybraní (zaostrení) ľubovoľnej účtenky je možné stlačením tohto tlačidla vrátiť (stornovať) jej obsah. Kedy je možné storno použiť, viď Bony - všeobecne - Storno predaja. Program zobrazí detailný rozpis vracanej účtenky. Ovládanie je rovnaké ako v režime vracania, kedy je nájdená a overená účtenka pre vracanie a je zvolené, že ide o Storno predaja.

Voľba nie je k dispozícii v prípade účteniek vzniknutých automaticky v rámci vysporiadania zrkadla (viď možnosti vzniku nové UC), keďže pre ne nemá význam.

Straty predaja F3 Po vybraní (zaostrení) ľubovoľnej účtenky je možné stlačením tohto tlačidla zadať obsah účtenky ako stratu predaja. Kedy je možné stratu predaja použiť, viď Vecný obsah - Straty predaja. Program zobrazí detailný rozpis vracanej účtenky. Ovládanie je rovnaké ako v režime vracania, kedy je nájdená a overená účtenka pre vracanie a je zvolené, že ide o Storno predaja.
Stornovať prevádzkarom F6
Zobraziť neodvedené F8 Prepne do režimu Neodvedené účtenky.
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný. Sumy prijatých platidiel zostávajú zapamätané a zobrazia sa po opätovnom prechode do režimu platenia.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu obchodnej pokladne.