Reštauračná pokladňa - Režim Neodvedené účtenky

Tento režim na reštauračnej pokladni resp. dotykovej reštauračnej pokladni je podobný rovnomennému režimu na pokladni maloobchodného predaja. Ďalej viď Pokladňa - režim Neodvedené účtenky.

Tento režim je možné vyvolať:

V tomto režime je v ľavej časti obrazovky zobrazený zoznam uzavretých účteniek (tzn. zaplatených), a to tých, ktoré boli zaplatené na ľubovoľnej pokladni aktuálnej prevádzky (viď aj príslušnosť účteniek k reštauračnej pokladni), doposiaľ neboli uzavreté uzávierkou predaja, bez ohľadu na to, či patria do rovnakých tržieb, ako má prihlásený Obsluhujúci. Medzi nimi je možné prechádzať šípkami hore/dole alebo vybrať myšou. V pravej časti okna pokladne sú uvedené položky, ktoré sú namarkované na aktuálnej účtenke v zozname vľavo. Ďalej sú tu o nej uvedené základné údaje, napr. údaj o dátume a čase, kedy bola táto účtenka naposledy "navštívená", kedy sa na nej uskutočnila posledná zmena, celková poskytnutá zľava atď.

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní.

Príklad vzhľadu režimu Neodvedené účtenky. V lokalizácii pre SR je namiesto funkcie Tlač kópie k dispozícii funkcia Opakovať fiškalizáciu a nie je k dispozícii funkcia Zmena platby, keďže tlač kópie na fiškál ani opravy platieb nie sú v náväznosti na fiškálne zariadenie možné.

Ďalej tu spomenieme len ovládacie tlačidlá.

Ovládacie tlačidlá a príslušné riadiace klávesy v režime Neodvedené účtenky

Význam väčšiny ovládacích tlačidiel je tiež podobný ako v režime Dnešné účtenky:

Názov ovládacieho tlačidla (názov funkcie) Riadiaci kláves (kl.skratka) Popis

Opakovať fiškalizáciu 

F1 Viď význam rovnomenných ovládacích tlačidiel a príslušných riadiacich klávesov v režime Dnešné účtenky:
Vrátiť F2
Stornovať prevádzkarom F6
Zobraziť dnešné F8 Prepnutie späť do režimu Dnešné účtenky.
Späť F9 alebo Esc Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol režim Dnešné účtenky vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prejde do servisného MENU.
Ukončiť predaj Alt+F4 Ukončenie predaja a uzavretie dialógu obchodnej pokladne.