Reštauračná pokladňa - Režim Predajné miesta

Režim Predajné miesta na pokladni reštauračného predaja je režim, ktorý zobrazuje zoznam predajných miest, ktoré sú v rámci systému definované pre zodpovedajúcu Prevádzku, do ktorej patrí príslušná pokladňa (viď Nastavenie pokladní) a umožňuje ich výber. Sú tu uvedené len vopred zadané predajné miesta. Stoličky, tak ako sú popísané v kapitole Otvorené účty, tu nie sú a ani nemôžu byť uvedené, pretože ich označenie vzniká na pokyn užívateľa a trvá iba tak dlho, kým je otvorená účtenka, na ktorú sú viazané. Ovláda sa ďalej popísanými príkazmi, použitím riadiacich klávesov.

Tento režim je možné vyvolať:

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agende Nastavenie pokladní. V strednej časti sa zobrazuje zoznam predajných miest na výber. Viac viď ďalej, konkrétne Druhy predajných miest. Pre každé predajné miesto je uvedený o. i. počet aktuálne otvorených účteniek.

Príklad vzhľadu v režime Predajné miesta.

Slúži predovšetkým na výber predajného miesta, s ktorého účtenkou/účtenkami chce obsluha aktuálne pracovať.

Predajné miesto môžete zmeniť aj priamo z režimu Predaj. Viď reštauračná pokladňa - popis - Príkaz na zmenu predajného miesta.

Ďalej je uvedené:

Druhy predajných miest

Restaurační prodej v systému ABRA Gen rozlišuje Prodejní místa a Židle.

 • Predajné miesto musí byť definované v agende Prevádzky a typicky predstavuje stôl v reštaurácii. Zoznam týchto predajných miest sa zobrazuje v zozname predajných miest tu.
 • Stolička nie je vopred definovaná. Jej názov alebo iné označenie zadáva obsluhujúci až pri predaji, keď ju potrebuje použiť, alebo ju automaticky zadá sám systém. Je vždy priradená k niektorému Predajnému miestu a predstavuje stoličku pri stole, je ju ale možné využiť i inak. Ako názov stoličky je totiž možné zadať čokoľvek - číslo alebo text. To je možné využiť na jednoduché označenie návštevníkov reštaurácie. Stoličky sa v zozname predajných miest nezobrazujú.

  4 je stôl číslo 4.

  4/2 je druhá stolička pri štvrtom stole.

  4/karol je stolička pri štvrtom stole, na ktorej sedí Karol.

  Zvláštnou vlastnosťou predajného miesta nastaviteľnou v nastavení predajných miest je "Barový predaj". Ide o spôsob predaja na reštauračnej pokladni, ktorý sa blíži spôsobu predaja na obchodnej pokladni - obsluha radu zákazníkov. Používa sa napríklad pre také predajné miesto, ktoré sa využíva len na jednorazový predaj - účtenka na ňom nie je otvorená dlhšiu dobu, len sa namarkuje tovar a hneď sa aj zaplatí. Príkladom môže byť predaj v bare na diskotéke, kde kvôli veľkému pohybu ľudí nie je udržateľná možnosť otvárať všetkým hosťom samostatné účtenky a konzumácia sa platí po častiach ihneď pri odbere na bare.

Príkazy vstupného riadka v režime Predajné miesta

Postup realizácie všetkých príkazov je rovnaký: obsluha zadá do vstupného riadka "Smart line" príkaz (zadá ho z klávesnice alebo kombináciou klávesnice a snímača čiarových kódov) a klávesom Enter ho vykoná. Pri zadávaní čiarového kódu pomocou snímača zvyčajne potvrdenie klávesom Enter generuje snímač. Príkazy spracovávané vstupným riadkom "Smart line", ich význam a možné formáty zadávania, sú súhrnne popísané v kap. Reštauračná pokladňa - popis. Tu spomenieme príklady príkazov, ktoré sú k dispozícii v tomto režime:

Príkaz Formát Popis
Predajné miesto
 • kód predajného miesta
 • kód predajného miesta/
 • kód predajného miesta/stoličky

Na zadanie predajného miesta systém reaguje podľa toho, koľko je už na predajnom mieste otvorených účteniek (žiadna, jedna alebo viac). Môžu nastať tieto varianty:

 1. Zadaním kódu predajného miesta, na ktorom nie je žiadna účtenka, sa pokladňa prepne do režimu Predaj a otvorí sa nová prázdna účtenka. Ak zadané predajné miesto neexistuje, systém túto skutočnosť ohlási. Zároveň sa automaticky založí stolička č.1, pokiaľ ju užívateľ nezadá sám.

4 - prepnutie do režimu Predaj a otvorenie novej účtenky na stole číslo 4, stolička 1

4/ - přepnutí do režimu Prodej a otevření nové účtenky na stole číslo 4, židle 1

4/1 - přepnutí do režimu Prodej a otevření nové účtenky na stole číslo 4, židle 1

Ako označenie stoličky môžete zadať rovno aj vyššie číslo ako 1. Príkaz 4/5 otvorí novú účtenku na stole 4, stoličku 5. Ak naopak označenie stoličky nezadáte vôbec, systém automaticky zadá stoličku č. 1.

 1. Zadaním kódu predajného miesta, na ktorom je iba jedna otvorená účtenka, sa pokladňa prepne do režimu Predaj a zobrazí sa stav tejto účtenky. Ak zadané predajné miesto neexistuje, systém túto skutočnosť ohlási.

4 - prepnutie do režimu Predaj na stole číslo 4, stolička 1

4/ - přepnutí do režimu Prodej na stole číslo 4, židle 1

Příklad:
4/1 - přepnutí do režimu Prodej na stole číslo 4, židle 1

4/karol - prepnutie do režimu Predaj na stole číslo 4, stoličku "karol"

 1. Zadaním len kódu predajného miesta, na ktorom sú dve alebo viac otvorených účteniek, sa pokladňa prepne do režimu Otvorené účtenky pre konkrétne miesto a zobrazí zúžený výber len stoličiek patriacich k zadanému predajnému miestu. Do vstupného riadka Stolička potom zadajte názov stoličky, s ktorou potrebujete pracovať.

Predajné miesto je možné zmeniť tiež príkazom na rýchlu zmenu predajného miesta a to i z režimu Predaj. Viď reštauračná pokladňa - popis - Príkaz na zmenu predajného miesta.

Zadať je možné iba predajné miesta zo zodpovedajúcej prevádzky.

Ovládacie tlačidlá a zodpovedajúce riadiace klávesy v režime Predajné miesta

Príkaz Riadiaci kláves Popis
Vybrať F1 Vyberie zaostrené predajné miesto a prepne na ňom do režimu Predaj. Súčasne vygeneruje stoličku, postupom, ktorý je popísaný vyššie, v príkaze Predajné miesto.
Tlač bonov užívateľa F3 Viď rovnakú funkciu v režime Otvorené účtenky.
Späť F9 Návrat naspäť do predchádzajúceho režimu práce, z ktorého bol tento režim vyvolaný.
Servisné MENU F12 Prechod do servisného MENU.