Uzávierka bonov - popis

V tejto kapitole si popíšeme jednotlivé kroky sprievodcu:

Sprievodca je k dispozícii v agendách reštauračného predaja. V jednotlivých krokoch sa zisťujú údaje potrebné na uskutočnenie uzávierky bonov a táto sa na záver vykoná.

Ďalej je uvedené:

Kroky sprievodcu

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

Krok - Sklady výrobkov k uzávierke

Zobrazia sa nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód

Kód skladu dodavatele - V tomto kroku průvodce systém ABRA Gen zobrazí všechny sklady výrobků, které jsou v nastavení provozu definovány jako sklad dodavatele s typem bonu Výrobek a zároveň z těchto skladů byl prodán nějaký výrobek (tj. skladová karta, ke které se má generovat bon typu Výrobek).

Ak užívateľ nemá dostatočné prístupové práva k niektorým z týchto skladov či im zodpovedajúcim radom výrobných listov, tieto sklady sa tu na výber nezobrazia! Viac viď úvodná kap., Uzávierka bonov verzus prístupové práva užívateľa.

Názov Názov skladu dodávateľa.
Požadovaný stav VL z uzávierky bonov

Stav výrobného listu, ktorý má byť nastavený po uskutočnení uzávierky bonov. Má vplyv na to, či sa v jednom kroku tovar vyrobí a hneď aj vydá do strát, alebo sa len zostaví výrobný list a vyrobený tovar sa na sklad prijme až jeho dokončením. Jak bylo řečeno v kap. Bony - obecně, jsou možné stavy:

  • Príprava - výrobný list sa len zostaví, na základe bonov sa do neho zadajú výrobky a ich množstvá, ktoré je potrebné vyrobiť na pokrytie požiadaviek predaja. Dokončením uzávierky bonov nebudú suroviny na tieto výrobky vydané, ani hotové výrobky nebudú prijaté. Výrobu je potrebné dokončiť ako samostatnú prácu, už nezávislú na uzávierke bonov. Na dokončenie výroby prejdite po dokončení uzávierky bonov do agendy Výrobné listy gastrovýroby.
  • Dokončené - výrobný list sa zostaví, na základe bonov sa do neho zadajú výrobky a ich množstvá, ktoré je potrebné vyrobiť na pokrytie požiadaviek predaja. Dokončením uzávierky bonov budú suroviny na tieto výrobky vydané a hotové výrobky prijaté.

    Toto nastavenie môže mať vplyv na záporný stav zásob skladu. Položka nie je k dispozícii na editáciu v prípade nedostatočných oprávnení užívateľa. Viac viď Bony - všeobecne - uzávierka bonov.

Položka nie je k dispozícii na editáciu v prípade nedostatočných oprávnení užívateľa. Viac viď Bony - všeobecne - uzávierka bonov. Predvypĺňa sa podľa položky Stav VL pre uzávierku bonov v Nastavení gastrovýroby.

Zvoľte jeden alebo viacero skladov, v ktorých chcete vykonať uzávierku bonov. Viacero skladov na spracovanie označíte stlačením klávesu Insert. Ak takto nie je označený žiadny sklad, uzávierka spracuje ten sklad, ktorý je zaostrený.

Sklady, ktoré nie sú označené, tzn. nebudú spracované touto uzávierkou bonov, sa ponúknu znovu pri spracovaní ďalšej uzávierky.

Krok - Voľba skupiny stravníkov

Tento krok sa zobrazí, ak má niektorý z nespracovaných bonov zadané nejaké hodnoty z trojkombinácie Z+OP+P, pretože táto kombinácia sa využíva na identifikáciu skupiny stravníkov resp. stravných jednotiek (viď tiež Stravné jednotky všeobecne) a je tak možné predpokladať, že takto zadané účtenky (so Z+OP+P) resp. bony k nim vytvorené, povedú k výrobe (tvorba VLG a následné výdajové doklady zo skladu), ktorej náklady sa majú štatisticky sledovať v agende Stravných jednotiek. Viď Pracovné postupy - plnenie (naťažovanie) SJ.

Tu si teda môžete vybrať (označiť) skupiny stravníkov, ktorých bony chcete spracovať jedným spoločným výrobným listom. Ak žiadne neoznačíte, vyberie sa aktuálna (na ktorej stojí kurzor). Vybraná kombinácia Z+OP+P sa prenesie do hlavičky generovaného VLG, viď Predvoľby pre výrobné doklady v hlavičke VLG.

Môžete si vybrať i niekoľko rozdielnych kombinácií (zákazka, obchodný prípad, projekt) naraz, v takom prípade sa však vytvorí iba jeden výrobný list a rovnaké výrobky z rozdielnych kombinácií sa zlúčia. Informácie o zákazke, obchodnom prípade a projekte sa v tomto prípade na výrobný list neprenesú. Pokiaľ si chcete tieto informácie zachovať alebo ak chcete mať rovnaké položky z rôznych kombinácií rozdelené, musíte na uzavretie vybrať len jednu kombináciu a za tú vykonať uzávierku a tento postup opakovať pre ostatné kombinácie.

Ak sa má výroba pre všetky kombinácie (skupiny stravníkov) realizovať jedným výrobným listom, označte všetky riadky (napr. Ctrl+A) a vykonajte uzávierku. Vyráběné položky se na výrobním listě za všechny skupiny strávníků sečtou a náklady na ně se tak zprůměrují.
Pokud se má výroba provést pro každou skupinu strávníků zvláštním výrobním listem, je sice třeba vybrat k uzavření pouze jednu skupinu strávníků a provést uzávěrku jen pro ni a poté postup opakovat, ale takto zase můžete pro každou skupinu strávníků upravit podle potřeby její výrobní list, resp. náklady (např. položka "Polední menu" může pro skupinu strávníků "hoteloví hosté" obsahovat v daném výrobním listě navíc např. "Moučník" oproti skupině "zaměstnanci"').

Krok - Voľba spracovávaných dní

Zobrazia sa nasledujúce položky:

Názov Popis
Dátum Dátum, ku ktorému sa bon vzťahuje. Ide o dátum, ku ktorému bon vznikol, tzn. kedy bola účtenka uzavretá. Zobrazí sa toľko dátumov, ku koľkým v okamihu spustení uzávierky bonov existujú nejaké nevybavené bony.

Zvoľte jeden alebo viacero dátumov, z ktorých chcete vykonať uzávierku bonov. Viacero dátumov na spracovanie označíte stlačením klávesu Insert. Ak takto nie je označený žiadny dátum, uzávierka spracuje ten deň, ktorý je zaostrený.

Dátumy, ktoré nie sú označené, tzn. nebudú spracované touto uzávierkou bonov, sa ponúknu znovu pri spracovaní ďalšej uzávierky.

Ak potrebujete mať výroby v jednotlivých dňoch oddelené, vykonajte uzávierku bonov pre každý deň samostatne. V opačnom prípade sa výroby vo všetkých dňoch zlúčia do jedného spoločného výrobného listu.

Krok - Výrobky

Ide o prehľad predaných výrobkov, ich skladových zásob, strát a prebytkov v členení podľa skladov výrobkov.

Zobrazia sa nasledujúce položky:

Názov Popis
Sklad výrobkov Sklad dodávateľa - informácia o tom, v ktorom výrobnom sklade bude výrobok vyrobený, z ktorého skladu sa budú čerpať suroviny.
Skladová karta Kód a Názov skladovej karty. Za každý sklad sa zobrazia riadky podľa tovaru, ktorý uzávierka bonov spracováva.
Použiteľná zásoba

Množstvo tovaru na príslušnej skladovej karte na sklade dodávateľa, ktoré je použiteľné na vybavenie bonov. Ak bol tovar vyrobený dopredu, inou výrobou, ktorá nebola zostavená na základe bonov, tak táto zásoba môže byť použitá na vybavenie bonov. Následná výroba z bonov potom vyrobí o toto množstvo menej (prípadne sa tento tovar nebude vyrábať vôbec).

Nejde priamo o zásobu na sklade, ale o zásobu upravenú o rezervácie a predaje a to nasledovne (dva varianty):

  • Zásoba na sklade - Rezervované - Predané a už spracované uzávierkou bonov a ešte nespracované uzávierkou predaja
  • Zásoba na sklade - Rezervované + Predané a ešte nespracované uzávierkou bonov a už spracované uzávierkou predaja
Predané Množstvo tovaru predaného pokladňou reštauračného predaja, tzn. počet vystavených bonov bez opráv predaja.
Straty predaja O aké tovary (výrobky) ide, či je položka editovateľná, čo je v nej uvedené a ako so zadaným počtom uzávierka bonov naloží, viď vecný obsah - straty predaja.
Straty výroby O aké tovary (výrobky) ide, kedy je položka editovateľná a ako so zadaným počtom uzávierka bonov naloží, viď vecný obsah - straty výroby.
Prebytky výroby O aké tovary (výrobky) ide, kedy je položka editovateľná a ako so zadaným počtom uzávierka bonov naloží, viď vecný obsah - prebytky výroby.
Zostatok

Množstvo tovaru, ktoré má po uskutočnené uzávierky bonov zostať na sklade. Položka je editovateľná a množstvo zadáva užívateľ, ktorý na to má právo nastavené v agende obsluhujúcich.

Na zásobu výrobného skladu bolo dopredu vyrobených 50 porcií vyprážaných rezňov, pretože je objednaný zájazd a rezne boli objednané vopred. Rovnaké rezne sú zároveň i na jedálnom lístku, objednávajú si ich hostia z ulice a vznikajú na ne bony. Rezne pre zájazd budú vydané na DL a fakturované. Je potrebné, aby uzávierka bonov vyrobila len rezne markované prostredníctvom bonov a 50 porcí pre zájazd zostalo nespotrebovaných na budúcu fakturáciu.

Vyrobiť

Množstvo tovaru, ktoré bude vyrobené gastrovýrobou zostavenou uzávierkou bonov. Položka nie je editovateľná a množstvo, ktoré sa má vyrobiť, sa vypočíta nasledujúcim postupom:

Vyrobiť = Predané + Straty predaja + Straty výroby - Prebytky výroby + Zostatok - Použiteľná zásoba

Hodnota množstva, ktoré sa má vyrobiť, nemôže byť záporná. Systém kontroluje zadávané hodnoty tak, aby k tomuto stavu nemohlo dôjsť.

Jednotka

Kód jednotky skladovej karty. Predchádzajúce položky množstva sú prevedené na jednotku, ktorá je použitá na norme gastrovýroby výrobku. Typicky ide o jednotku so vzťahom 1.

Majme skladovú kartu výrobku Palacinky, s jednotkou "1-ks" a vzťahom = 1. Tieto palacinky sa predávajú po jednom kuse ako detské porcie a po dvoch kusoch na tanieri ako dospelé porcie. Pre zjednodušenie predaja si zároveň založíme ďalšiu jednotku "2-ks", so vzťahom = 2. Pri predaji sa pokladňa reštauračného predaja spýta (podľa nastavenia v konfiguráciách), akú jednotku predať. Na základe toho sa vystaví objednávkový bon na jednoduchú alebo na dvojitú porciu. Kuchár podľa bonu vie, koľko palaciniek má pripraviť na tanier. Uzávierka bonov už ale pracuje iba s jednotkou so vzťahom = 1. Všetky predaje sú prepočítané na tieto jednotky. Pri samotnej výrobe celej kopy palaciniek kuchár totiž nerozlišuje, po akom počte na tanieri sa budú palacinky predávať.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá a výber položky pre zadávanie skladovej karty do aktuálneho riadka:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).
  • Označené previesť do prebytkov - pre tie druhy tovaru, ktoré budú označené, prevedie množstvo z položky Vyrobiť do položky Prebytky výroby. Ide o funkciu na zjednodušenie práce v prípadoch, keď u väčšieho množstva výrobkov dochádza pri ich predaji k vzniku prebytkov.

Krok - Uzávierka bonov

Samotné uskutočnenie uzávierky bonov.

Až do tohto okamihu nie sú žiadne doklady zapísané. Ak v tejto chvíli vykonávanie uzávierky stornujete, budete ju môcť vykonať kedykoľvek znovu, akurát s tým rozdielom, že sa zabudnú množstvá, ktoré boli zadané ručne do editovateľných položiek. Nové spustenie uzávierky ďalej môže zahrnúť iné množstvá tovaru, pretože medzitým mohlo dôjsť k uzavretiu ďalších účteniek s bonmi, ktoré tak budú do novej uzávierky zahrnuté tiež.

Na dokončenie uzávierky stlačte tlačidlo Dokončiť.

Krok - Rekapitulácia

Rekapitulácia uzávierky bonov.

V ľavej časti obrazovky sú uvedené Vytvorené výrobné listy - zoznam výrobných listov, ktoré uzávierka vytvorila. Zobrazuje sa číslo výrobného listu, jeho popis a stav spracovania.

V pravej časti obrazovky sú uvedené Informácie o uzávierke - je tu uvedený prehľad dokladov, ktoré uzávierka vytvorila. Ďalej sú tu prípadné chybové hlásenia (napr. v prípade, že z nejakého dôvodu nebolo možné doklady vytvoriť (napr. kvôli nedostatočným prístupovým právam k radom dokladov, kvôli tomu, že niekde nie je zadaná položka povinná pre dané doklady a pod.)) alebo rôzne varovania (napr. ak norma nejakého výrobku vloženého do VLG obsahuje surovinu, ktorej skladová karta je aktuálne skrytá).

Ak spracovanie uzávierky skončí chybou, táto chyba a jej príčina sa vypíše v pravej časti obrazovky. Po odstránení dôvodu, kvôli ktorému sa uzávierka nespracovala, je jej vykonanie možné spustiť znovu, akurát s tým rozdielom, že sa zabudnú množstvá ručne zadané do editovateľných položiek. Nové spustenie uzávierky ďalej môže zahrnúť iné množstvá tovaru, pretože medzitým mohlo dôjsť k uzavretiu ďalších účteniek s bonmi, ktoré tak budú do novej uzávierky zahrnuté tiež.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá a výber položky pre zadávanie skladovej karty do aktuálneho riadka:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec).
  • Výrobný list - stlačenie tlačidla zobrazí zaostrený výrobný list.

Sprievodcu uzávierkou bonov ukončíte stlačením tlačidla Zavrieť.