Bony - všeobecne

Bon je objednávka namarkovaného tovaru predávaného na reštauračnej pokladni alebo reštauračnej dotykovej pokladni a "objednaného" u dodávateľa tohto tovaru, pričom vznikne vtedy, ak je na riadok účtenky namarkovaná skladová karta (tovaru), ku ktorej má bon vznikať. Ku ktorým skladovým kartám majú bony vznikať, je dané zaradením skladovej karty do číselníka skladových typov a priradením tohto typu medzi dodávateľov v agende Prevádzky. Nový bon (a tým pádom aj záznam do agendy Bony) vznikne ihneď po namarkovaní takéhoto tovaru na účtenku, nie je rozhodujúce, či je daná účtenka doteraz otvorená (nezaplatená) a či bon bol alebo nebol vytlačený.

Bon obsahuje údaje o objednávaní tovaru, teda kto, čo, pre koho a u koho objednáva. Ďalej obsahuje údaje, ktoré slúžia ako podklad pre následné spracovanie odpisu surovín gastro výrobou, ak ide o výrobok, ktorý sa má vyrábať:

 • Objednáva Obsluhujúci,
 • Objednáva tovar alebo výrobok,
 • Objednáva pre Predajné miesto,
 • Objednáva v Sklade dodávateľa.

  Čašník markujúci v Reštaurácii, objednáva u Kuchyne a to výrobu jednej porcie Vyprážaného rezňa, pre Stôl číslo 4, stoličku 2.

  V terminologii zde použitý výraz "Objednávka" nemá nic společného s agendou objednávek systému ABRA Gen. Slúži len na naznačenie väzby medzi gastronomickými agendami. Rovnako i "Dodávateľ" tu znamená interného výrobcu tovaru a nemá nič spoločné s externou firmou dodávajúcou tovar, ako je popísané v agendách príjmov do skladu a agendách súvisiacich.

Ďalej je uvedené:

Typy bonov

Je možné používať bony na výrobok alebo na tovar. Ktorý typ bonu sa má v praxi použiť, vyplynie z nasledujúceho textu. Samotné nastavenia ovplyvňujúce bony viď ďalej nastavenia ovplyvňujúce bony.

 • Bony na výrobky sú bony na tovar, ktorý sa vyrába u dodávateľa tohto tovaru. Bony sa spracovávajú uzávierkou bonov a v nadväznosti na túto uzávierku sú spracovateľné agendami gastrovýroby. Z hľadiska vzniku bonov na výrobok je pritom ľahostajné, či bol predávaný tovar už vyrobený vopred "na sklad", alebo bude "vyrobený v počítači" až dodatočne. V krajnom prípade mohli byť tieto výrobky i nakúpené u externého dodávateľa. Rozhodujúce pre spracovanie uzávierky bonov je to, či sú v dobe jej spracovania už na sklade alebo nie.

  Vyprážaný rezeň vyrábaný v kuchyni, Káva vyrábaná na bare, Panák becherovky nalievaný tiež na bare.

 • Bony na tovar sú bony, v rámci ktorých je predávaný tovar nakúpený u externých dodávateľov a bon vzniká iba z evidenčných dôvodov, aby mal predávajúci čašník evidenciu o tom, aký tovar vydáva. Bony typu tovar slúžia len na tlačenie, ďalej sa gastrovýrobou nespracovávajú, k agendám gastrovýroby nemajú žiadny vzťah. Tovar, ktorý je s nimi spojený, sa vyskladní priamo dodacím listom pri uzávierke pokladničného predaja.

  Tieto bony sú pri svojom vzniku priamo označené ako spracované uzávierkou bonov (viď položka Spracovaný v zozname bonov), aby sa pri uzávierke bonov vôbec neponúkali.

  CocaCola balená v plechu a bez akejkoľvek úpravy predávaná na bare, Pražené mandle predávané na bare.

Bony na zboží se většinou používají jen v případě, že systém prodeje v restauraci je řešen jedním barmanem, který jen obsluhuje bar, sám hosty neobsluhuje, jen vyrábí to, co roznášející číšníci namarkovali. V takomto prípade sú pre jeho evidenciu a kontrolu potrebné ako bony na tovar, tak i na výrobky. Vytvorenie bonu roznášajúcim čašníkom je pre čapujúceho barmana pokynom: "Priprav mi ...", bez ohľadu na to, či ide o tovar alebo o výrobok.

Nastavenia určujúce typ bonu:

Typ vzniknutého bonu pre markovaný tovar (sklad. kartu) je daný nastavením prevádzky v subzáložke Dodávatelia pre skladový typ, do ktorého daná skladová karta patrí. Viď tiež ďalej Nastavenia ovplyvňujúce bony.

Nastavenia ovplyvňujúce bony

Pre správnu prácu programu s bonami je potrebné nastaviť ich použitie. To je ovplyvnené:

 • Skladový typ - nadefinujte toľko skladových typov, koľko dodávateľov tovaru používate

  VK - výrobky kuchyně (Smažený řízek, Gulášová polévka, ...)
  VB - výrobky baru (Káva, Becherovka, Rozlévané víno, ...)
  ZB - zboží (Oříšky, Sušenky, Cigarety, ...)

 • Dodavatelé - na subzáložku Dodavatelé v agendě Provozy / Restaurační prodej přidejte všechny skladové typy, pro které mají vznikat bony. Zároveň tu nastavte Typ bonu (viď vyššie) a Sklad dodávateľa (sklad, z ktorého surovinových zásob sa bude vyrábať). Pre skladové typy tu neuvedené bony nevznikajú.

  přidáme VK - výrobky kuchyně, typ bonu - Výrobek, sklad dodavatele - Kuchyně
  přidáme VB - výrobky baru, typ bonu - Výrobek, sklad dodavatele - Bar
  nepřidáváme ZB - zboží, protože pro tato zboží bony nepotřebujeme

 • Tlač bonov - na subzáložku Tlač bonov v agende Nastavenie pokladní / Reštauračný predaj pridajte všetky skladové typy, pre ktoré sa majú tlačiť bony. Zároveň tu nastavte tlačiareň, na ktorú sa majú bony tlačiť. Jednu tlačiareň je možné priradiť niekoľkým typom tovaru - všetky bony na tieto typy tovaru sa budú tlačiť na zvolenú tlačiareň. Ak tu niektorý typ tovaru nie je uvedený, bon sa netlačí, i keď v závislosti od nastavenia v predchádzajúcom bode môže vznikať.

  přidáme VK - výrobky kuchyně a nadefinujeme síťovou tiskárnu umístěnou v kuchyni
  nepřidáme VB - výrobky baru, protože na tento druh zboží bony nepotřebujeme tisknout
  nepřidáme ZB - zboží, protože v předchozím kroku jsme pro tento druh zboží nenastavili vznik bonů, takže ani jejich tisk nemá význam

  Připojení správného ovladače tiskárny podle jejího hardwarového typu viz Průvodce připojením pokladních periferií.

Samotná tlač bonov

Pri markovaní tovaru na pokladni reštauračného predaja vzniká pohyb na účtenke. Predpokladajme, že sme namarkovali taký druh tovaru, pre ktorý zároveň vzniká a má sa tlačiť objednávkový bon. Platí potom nasledujúce:

 • Bon vzniká ako poukážka na odber tovaru u dodávateľa. Je ho preto možné vytlačiť iba raz. Tlač kópií na pokladničnú (bankovú) tlačiareň nie je možná. Kópiu bonu je možné vytlačiť štandardnou tlačovou zostavou na formát A4 zo zoznamu bonov.
 • Podľa organizácie práce a použitých typov tlačiarní je možné v agende Prevádzky, v záložke Reštauračný predaj / Predvoľby nastaviť, kedy a ako sa majú bony tlačiť - po uzavretí účtenky, podľa dodávateľov atď.

Opravy bonov - Storno predaja/Straty predaja

V prevádzke vzniká občas potreba opraviť namarkovaný tovar alebo jeho množstvo. Pri týchto opravách je rozhodujúci stav vytlačenia bonu a dôvod opravy.

 • Bon nie je ešte vytlačený - sú možné všetky opravy, zvyšovanie i znižovanie množstva, zmazanie celého pohybu. Predpokladá sa, že ide o opravu preklepu pri markovaní. U dodávateľa tovar ešte nie je objednaný, opravy sú preto povolené. Podrobný postup práce viď Reštauračná pokladňa - popis.
 • Bon je už vytlačený - predpokladá sa, že výroba už začala alebo že tovar je už vyrobený (jedlo je už pripravené na tanieri) a jeho spätné rozobratie už nie je technicky možné. Tento prípad sa rieši vznikom storno bonu, ktorý sa tlačí na rovnakú tlačiareň ako objednávkový bon. Pri vzniku storno bonu sa program užívateľa spýta, o aký typ storna ide, akým spôsobom sa má s výrobkom naložiť. Môže ísť o:
   
  • Storno predaja - informácia o tom, že predaj je potrebné stornovať, prišla dostatočne skoro, v dobe, keď výrobňa ešte nezačala vyrábať. Takýto bon sa stornuje a tovar sa nebude vyrábať.
  • Straty predaja - tovar je už vyrobený, no namarkovať na účtenku ho nie je možné (oprávnená reklamácia hosťa, namarkovaný iný tovar, no už vyrobený, a markuje sa ešte raz správny tovar a pod.). Takýto tovar nie je možné hosťovi účtovať (z účtenky ho je potrebné vypustiť), no je ho potrebné v počítači vyrobiť (odpísať suroviny), pretože v skutočnosti už prebehla výroba a suroviny boli spotrebované. Straty predaja sú teda niečo, čo sa nepredalo, pretože hosť to reklamoval (studená káva, presolená polievka), ale suroviny sa spotrebovali a bude sa vyrábať znovu. Môžu to byť výrobky-nepodarky baru i kuchyne. Nejde ale o prípad, keď si tú druhú, už teplú kávu, čašník namarkuje na svoju vlastnú účtenku, ktorú zaplatí zo svojho. Ide o prípad, keď je tomu, kto nepodarok vyrobil, "odpustené" a akurát sa odpíšu suroviny do spotreby. Vyrába sa teda podľa väčšieho počtu bonov, ako je na zaplatených účtenkách.

   Takýto tovar (výrobok) je v rámci uzávierky bonov uvedený v položke Straty predaja. Tovar (výrobok) bude vydaný (odpísaný zo zásob) dodacím listom (DL) vystaveným v rade dokladov podľa konfigurácie v agende Prevádzky, viď Predvoľby pre dodacie listy strát predaja. Ide o jednu z možností vystavenia nového DL. Tovar je potrebné znovu vyrobiť a spotrebovať suroviny na jeho výrobu. Položka nie je v uzávierke bonov editovateľná a množstvo je dané počtom bonov vzniknutých na pokladni reštauračného predaja a označených ako straty predaja.

   Nastavením v agende Prevádzky je možné určiť, či je povolené použitie Storna predaja, Strát predaja alebo oboch.
   Pri oprave namarkovaného tovaru na pokladni reštauračného predaja je potrebné zadať, či ide o storno predaja alebo o straty predaja. Do uzávierky bonov do položky Straty predaja sa prejavia len straty predaja.

   Ak došlo k vynulovaniu predaja a nejde o straty predaja, bony sú označené ako spracované uzávierkou bonov (viď položka Spracovaný v zozname bonov), aby sa pri uzávierke bonov vôbec neponúkali.

Niekoľko príkladov riešenia chybových situácií v stave, keď sú bony už vytlačené:

Hosť dostal studenú kávu, tento stav reklamoval, pôvodný predaj sa stornoval (studenú kávu nebude predsa platiť) s tým, že čašníkovi bolo "odpustené" (nemusí si to namarkovať na vlastnú účtenku, ktorú by zaplatil zo svojho) a znovu bol markovaný už kvalitný tovar, ktorý sa musí znovu vyrobiť (znovu spotrebovať suroviny). Výsledkom je na účtenke jedna káva na zaplatenie, dva bony na vyrobenie a jeden bon označený ako straty predaja.

Čašník nesie hosťovi kávu a tá mu spadne na schodoch. Ak je mu táto chyba "odpustená", namarkuje hosťovi kávu ešte raz a zároveň tento predaj stornuje s označením Straty z predaja. Ak mu odpustené nie je, namarkuje si kávu na ďalšiu účtenku, ktorú uhradí zo svojho.

Hosť reklamuje presolené jedlo, odmieta ho zaplatiť a reklamácia je uznaná. Markuje sa storno bon s označením Straty predaja.

Čašník namarkoval omylom jedlo, které si hosť neobjednal. Prišlo sa na to až po jeho vyrobení. Namarkuje sa správny tovar a chybný sa stornuje ako Straty predaja - v prípade, že je čašníkovi "odpustené". Ak mu odpustené nie je, použije funkciu štiepenia účtu a časť účtenky (chybný tovar) uhradí sám.

Čašník namarkoval omylom jedlo, které si hosť neobjednal. Prišlo sa na to pred jeho vyrobením. Namarkuje správny tovar a chybný stornuje ako Storno predaja.

Straty výroby/Prebytky výroby

Okrem strát predaja, viď vyššie, občas v prevádzke vzniká tiež potreba zladiť počty namarkované na bonoch s počtami vyrobenými (počtami výrobkov na skladoch, pretože sa musia adekvátne odpísať spotrebované suroviny). Môžu nastať dva prípady:

 • Straty výroby - Množstvo tovaru, ktoré sa v rámci predaja "stratilo". Toto množstvo sa už vyrobilo a Predalo sa menej, ako sa vyrobilo podľa počítačovej evidencie.

  Takýto tovar (výrobok) je v rámci uzávierky bonov uvedený v položke Straty výroby. Tovar bude vydaný dodacím listom (DL) v rade dokladov podľa konfigurácie v agende Nastavenie gastrovýroby. Ide o jednu z možností vystavenia nového DL. O toto množstvo sa upraví vyrábané množstvo. Položka je editovateľná a množstvo zadáva užívateľ, ktorý na to má oprávnenie nastavené v agende Obsluhujúci.

  Dopredu, na sklad, sa v počítači a zároveň i fyzicky vyrobilo 50 porcií guláša. Kuchár si ale zobral väčšiu naberačku a dokázal naplniť len 45 tanierov, tzn. na taniere dával väčšie množstvo, ako mal, a z kuchyne tak vydal iba 45 porcií. Vznikli tak bony na 45 porcií. Následná uzávierka bonov preto vykazuje rozdiel medzi namarkovanými bonmi (45ks) a zásobou, ktorá by mala byť na sklade (50ks). V dialógu uzávierky bonov je preto možné ručne zadať, že tých 5 porcií sú straty výroby (suroviny sú spotrebované a nemá sa čo predávať) - vyskladnia sa zo skladu dodacím listom, hoci sa nepredali. Tento DL zásobu upraví na požadovaný počet. Zásoba sa nemusí upravovať vždy na nulu, pretože rovnaký tovar už môže byť vyrobený na zajtra, alebo pre nejakú inú akciu (napríklad zájazd), ktorá sa nebude markovať na pokladni, ale vykoná sa priamo FV+DL.

 • Prebytky výroby - Množstvo tovaru, ktoré sa v rámci predaja ušetrilo. Toto množstvo už bolo vyrobené, pričom sa predalo viac, ako bolo vyrobené podľa počítačovej evidencie, alebo sa nemá vyrábať vôbec.

  Je to možné riešiť rôznymi spôsobmi:

  • V rámci uzávierky bonov sa zadá, aké množstvo výrobku z predaného (namarkovaného) množstva sa vydalo navyše (tzv. prebytky výroby). Tým sa zmenší požiadavka na výrobu a následná spotreba surovín. Aby sa pokryli vystavené bony, uzávierka bonov na množstvo navyše vystaví príjemku (príjem "zo vzduchu"). V tomto případě se pak už "přebytkové" množství porcí nemusí vyrábět. Tento spôsob spracovania prebytku sa využije predovšetkým vtedy, keď sa výroba evidenčne pripravuje dopredu, tzn. plánované množstvo výrobkov sa výrobným listom spracuje a prijme na sklad pred spracovaním uzávierky bonov. Uzávierka bonov potom ukáže množstvo vyrobené dopredu na sklad a ak je menšie ako množstvo predané, rozdiel je možné zadať ako prebytok, aby ho už nebolo nutné vyrábať.

   Postupuje sa nasledovne:

   V rámci uzávierky bonov sa príslušný počet tovaru (výrobku) uvedie do položky Prebytky výrovy. Takýto tovar (výrobok) bude prijatý príjemkou (PR) v rade dokladov podľa konfigurácie v agende Nastavenie gastrovýroby. Ide o jednu z možností vystavenia novej PR. Položka je v uzávierke bonov editovateľná a množstvo zadáva užívateľ, ktorý na to má oprávnenie nastavené v agende Obsluhujúci.

   Výrobou bolo dopredu vyrobených 50 porcií guláša. Kuchár si ale zobral menšiu naberačku a naplnil 55 tanierov, tzn. na taniere dával menšie množstvo, ako mal, a z kuchyne vydal 55 porcií. Čašník všetkých týchto 55 porcií predal a namarkoval. Vznikli tak bony na 55 porcií. Následná uzávierka bonov preto vykazuje rozdiel medzi namarkovanými bonmi (55ks) a zásobou, ktorá by mala byť na sklade (50ks) a zostavila by výrobu na 5 porcií, keďže tie v počítačovej evidencii chýbajú, aby sa počítačovo "dovyrobili" a odpísali sa suroviny na ne potrebné. To však nie je potrebné, pretože žiadnu výrobu už nie je potrebné vykonávať a nie je potrebné spotrebovávať ani žiadne suroviny. V dialógu uzávierky bonov je preto možné ručne zadať, že tých 5 porcií sú prebytky výroby - naskladnia sa na sklad príjemkou a nič sa už vyrábať nebude. Táto PR zásobu upraví na požadovaný počet.

   Táto príjemka má ceny nastavené nasledovne: Ak je v Nastavení gastrovýroby pre tieto prebytky zadaný rad dokladov príjemiek:

  • Nechá sa vyrobiť celé predané množstvo (tzn. aj tie porcie navyše, ktoré vznikli "okrádaním") a riešenie prebytku sa nechá až na gastrovýrobu, resp. na inventúru v sklade surovín nasledovne:

   V rámci uzávierky bonov sa vzniknutý prebytok nebude zadávať do položky Prebytky výroby a naopak sa podľa bonov nechá "dovyrobiť", tzn. bude uvedený v položke Vyrobiť. Vznikne VLG (ktorý vyrovná stav medzi bonmi a vyrobeným množstvom), prostredníctvom ktorého bude výroba požadovať načerpanie surovín podľa noriem - čo je ale viac, ako sa čerpalo v skutočnosti, inými slovami v sklade surovín vznikne fyzicky prebytok surovín (podľa počítačovej evidencie vyskladnených, ale fyzicky nie).

   S týmto prebytkom surovín sa dá následne naložiť opäť niekoľkými spôsobmi:

   • vo vygenerovanom VLG sa zmenšia požadované množstvá surovín podľa skutočnosti, takže na 55 porcí sa spotrebuje len toľko, koľko malo ísť na 50 => prakticky to znamená zľacnenie porcie a ak už jedlo bolo hosťom predané za bežnú cenu, zvýšila sa tým marža. V tomto prípade už inventúra skladu ukáže neskreslené stavy.
   • vo vygenerovanom VLG sa požadované množstvá surovín meniť nebudú, tzn. výrobu necháme načerpať, koľko požaduje. (Ak boli v sklade suroviny len presne na 50 porcií, tak sa čerpá do mínusu.) To je následne potrebné riešiť, aby nenastal problém pri uzávierke skladu (skladové pohyby do mínusu sa neuzavrú). Je možné opäť riešiť niekoľkými spôsobmi:
     
    • Keď inventúra skladu surovín tento prebytok nájde a vyrovná. (Z časových dôvodov nie je možné robiť príliš často.)
    • Spracovaním inventúry, ktorá tento fyzický prebytok surovín (odpísaných navyše) v sklade nájde a vyrovná vytvorením inventárneho prebytku (z časových dôvodov nie je možné robiť príliš často).
    • Ručným vytvorením príjemky (PR) alebo inv.prebytku (INP), ktorý vyrovná záporné zásoby (pracné).
    • Exportom "prečerpaných" hodnôt z VLG do príjemky alebo inventárneho prebytku (funkciou Vytvoriťzo zoznamu VLG). Viď tiež Príklad v popise kontroly čerpania surovín do mínusu.

  V každom prípade prebytok vyjadruje, koľko sme zmenšením porcií "ušetrili", alebo získali navyše.

Uzávierka bonov

Ďalej je potrebné zabezpečiť vyrobenie predaného tovaru, na ktorý pri predaji na reštauračných pokladniach vznikali bony typu výrobok. Na tento účel slúži uzávierka bonov. Pri svojom vzniku sú bony podľa svojho typu označené buď priamo ako spracované uzávierkou bonov alebo ako nespracované uzávierkou bonov - tieto čakajú na spracovanie.

Uzávěrka bonů při své činnosti nalezne všechny nezpracované bony na výrobky z uzavřených (tj. již zaplacených) účtenek. (Tzn. že bony z ešte otvorených účteniek zahrnuté nebudú!). Tieto bony ponúkne na výber pre uzavretie a to po jednotlivých skladoch, z ktorých sa má vyrábať (sklad dodávateľa bonu je daný v nastavení prevádzok (viď záložka Dodávatelia)). Pozor!!! Táto ponuka sa zostavuje so zohľadnením prístupových práv!!!, a to nasledovne: Uzávierka bonov ponúkne na uzavretie nespracované bony z dodávateľského skladu iba vtedy, ak má užívateľ spúšťajúci uzávierku:

 • prístupové právo Použiť k danému skladu (sklad dodávateľa viď Prevádzky, záložka Dodávatelia)
 • a súčasne má prístupové právo Použiť k radu výrobných listov pre tento sklad (rad výrobných listov pre daný sklad viď Nastavenie gastrovýroby).

  Zdôvodnenie: čašník nemá prístup k VL kuchyne, nemá ich preto ani vidieť, keďže systém mu ich aj tak nedovolí dokončiť. Podobne aj prepnutie do stavu príprava by spôsobilo chybné spracovanie následného zrkadla.

Na to, či je bon vytlačený alebo nie, neberie uzávierka bonov ohľad. Bon teda nemusí byť vytlačený, ale môže byť uzavretý uzávierkou bonov.

V ponúknutom zozname je možné označením zvoliť jeden alebo viacero skladov, v ktorých sa má vyrábať, a v ďalších krokoch sprievodcu je možné vybrať množinu bonov podľa rôznych kritérií (dátumu ich vzniku, skupiny stravníkov,...). Ďalej je v priebehu uzávierky možné upraviť množstvo výrobkov pokrývajúcich straty výroby či prebytky z výroby.

Z výrobkov na uzatváraných bonoch a ich množstva na bonoch sa s ohľadom na počet na sklade, zadané straty či prebytky výroby vypočíta množstvo, ktoré je potrebné vyrobiť, a zostaví výrobný list (VLG) gastrovýroby.

Uzávierka bonov vytvára doklady s rovnakým obdobím, v ktorom vznikli bony, ktoré uzatvára (napr. ak je spustená uzávierka bonov spätne podľa nespracovaných bodov z predchádzajúceho obdobia).

V rámci průvodce uzávěrkou bonů lze i nastavit, v jakém stavu má být gastrovýroba uzávěrkou bonů ponechána, zda má být vygenerovaný VLG ponechán ve stavu Příprava s tím, že si obsluha gastrovýroby jednotlivé VLG ještě třeba dle potřeby upraví (např. množství spotřebovaných surovin), poté vydá suroviny a přijme hotové výrobky (tj. ručně převede VLG do stavu Dokončeno), nebo zda se má vygenerovaný VLG rovnou převést do stavu Dokončeno (v tomto případě rovnou dojde k odepsání surovin a příjmu hotových výrobků, tj. vzniknou doklady Výdej materiálu do výroby (VMV) na vyskladnění spotřebovaných surovin a Příjem hotových výrobků (PHV) na naskladnění výrobků vyrobených dle požadavků z uzavíraných bonů. Viď tiež Základné pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.

Možnost editace této položky závisí opět na přístupových právech uživatele:
Podle práva k opravám výrobního listu se zamyká údaj "Požadovaný stav VL z uzávěrky bonů" - uživatel, který nesmí opravovat VL, nesmí měnit přednastavenou hodnotu.

Po ukončení uzávierky uzávierka bonov všetky bony, ktoré zahrnula, označí ako spracované, bez ohľadu na to, či je výrobný list nastavený do stavu príprava alebo dokončené. Na tovary vyrovnávajúce straty z gastro výroby alebo prebytky vytvorí uzávierka bonov príslušné doklady pre ich naskladnenie alebo vyskladnenie. (Tzn. Dodacie listy na straty predaja či straty výroby resp. Príjemky na prebytky, podrobnejšie viď vyššie Straty výroby/Prebytky výroby.) Popis sprievodcu uzávierkou podrobnejšie viď kap. Uzávierka bonov - popis.

Vplyv nastavenia požadovaného stavu VLG z uzávierky bonov na záporný stav zásob skladu:

Nastavenie Požadovaného stavu VL z uzávierky bonov má vplyv na to, či sa v jednom kroku tovar vyrobí a hneď i vydá do strát, alebo sa len zostaví výrobný list a vyrobený tovar sa na sklad prijme až jeho dokončením.

 • V prípade, že Požadovaný stav VL z uzávierky bonov je nastavený na Dokončené, uzávierka bonov prebehne v poriadku. Tovar, ktorý sa má vydať do strát, sa v jednom kroku vyrobí i vydá na príslušný DL. Stav tovaru na sklade sa nedostane do mínusu.

  V tomto prípade pri prechode na Dokončené neprebieha kontrola stavu zásob surovín.

 • V prípade, že Požadovaný stav VL z uzávierky bonov je nastavený na Príprava, uzávierka bonov môže skončiť chybou, pokiaľ nebude vopred na sklade dostatočná zásoba pre pokrytie DL na straty predaja a straty výroby. Príjem hotových výrobkov na sklad totiž prebehne dodatočne, až dokončením výroby. Odporúčame riešiť povolením vyskladnenia do mínusu na sklade, v ktorom sa vyrába, prípadne povolením vyskladnenia do mínusu v rámci skladovej karty.

Vzťah uzávierky bonov/uzávierky predaja/uzávierky skladov/zrkadla

Uzávierka predaja - (vzťah uzávierky predaja a uzávierky bonov)

Nezávisle na spracovaní uzávierky bonov môžete uskutočniť spracovanie uzávierky predaja. Tá odpisuje predaný tovar zo skladu a vytvára naň dodacie listy, prípadne vratky alebo príjemky na opravy predajov. Je potrebné, aby v dobe vzniku týchto dokladov bola na sklade dostatočná zásoba. Je preto vhodné spracovávať uzávierku predaja až po spracovaní uzávierky bonov a dokončení gastrovýroby. Toto poradie spracovania je možné obísť tým, že na sklade alebo aspoň tým výrobkom, ktorých sa to týka, povolíte vyskladnenie do mínusu, inak uzávierka predaja skončí chybou.

Uzávierka skladu - (vzťah uzávierky skladu a uzávierky bonov)

Nezávisle na spracovaní predchádzajúcich uzávierok sa vykonáva uzávierka skladu. Pre jej úspešný priebeh je potrebné, aby na sklade nebola záporná zásoba. Je preto potrebné vykonávať uzávierku skladu až po uskutočnení uzávierky bonov a ukončení nadväzujúcej gastrovýroby, ktorá potrebné zásoby naskladní.

Zrkadlá - (vzťah zrkadla a uzávierky bonov)

Ak chcete pre určitý sklad urobiť zrkadlo, je najskôr potrebné uskutočniť uzávierku bonov a uzávierku predaja. Viď možnosti spustenia zrkadla, podmienky spustenia.

Priebeh uzávierky bonov a nadväzujúce činnosti sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Obrázok: Uzávierka bonov a nadväzujúce operácie

Pred prvým použitím agend tejto skupiny sa odporúčame zoznámiť minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, ako začať - Pokladničný maloobchodný predaj a reštauračný predaj a Vecný obsah, ako začať - Reštauračný predaj.