Zrkadlá - všeobecne

Zrkadlo, niekedy nazývané i Hárok, je rýchla (operatívna) odovzdávacia inventúra medzi jednotlivými pracovnými zmenami čašníkov. Je podporovaná špeciálnym dialógom v reštauračnej pokladni. Kontrolujú sa pri nej zásoby vymenovaných druhov tovaru, čo nemusia byť nutne všetky čiastkové karty daného skladu. Během zpracování zrcadla jsou zkontrolovány zásoby a vypořádány zjištěné rozdíly. Na zistené rozdiely v množstve zásob vznikajú automaticky inventárne doklady, ktoré tieto rozdiely narovnávajú. Chýbajúce zásoby (manko) sa ocenia v predajných cenách a vzniknuté manko sa pripíše do tržieb spracovávajúceho obsluhujúceho (ak nie je manko z tržieb z nejakého dôvodu vyňaté). Zásoby, ktoré zostali (prebytky), tvoria mimoriadny príjem. Ocenia sa v skladových cenách a táto cena sa tržieb netýka.

Zrkadlo sa spracováva zásadne po uskutočnenej uzávierke bonov a po uskutočnenej uzávierke pokladničného predaja v danej prevádzke. Zároveň ak v prevádzke existuje nejaké rozpracované zrkadlo, na pokladni nie je možné markovať, tzn. vystavovať účtenky alebo iba s určitým obmedzením uvedeným ďalej, viď Stavy zrkadla a predaj.

Ďalej je uvedené:

Kde je možné so zrkadlom pracovať

Základnou agendou pre prácu so zrkadlami je agenda Zrkadlá. Sú v nej zapísané všetky zrkadlá. Údaje je možné do zrkadiel zadávať priamo v tejto agende. Práca tu je určená pre vedúceho/vedúcu prevádzky. V tejto agende je možné už vyrovnané zrkadlá opravovať.

Druhým miestom práce so zrkadlom je dialóg reštauračnej pokladne. Spracovanie v dialógu pokladne je určené pre prácu čašníkov. Spracovanie podporuje kontrolné tlače na bankovej tlačiarni. Opravovať je možné len nevyrovnané zrkadlo.

Čo je potrebné pre prácu zrkadla nastaviť

 • Aký tovar sa bude pomocou zrkadla kontrolovať, určuje agenda Definícia zrkadiel. Tu je tiež priradený cenník pre ocenenie manka. Předpokládá se, že v definicích zrcadel je definováno alespoň jedno zrcadlo.
 • V agende Prevádzky je definované, odkiaľ sa berie tovar, ktorý sa predáva. Sú tu tiež nastavení dodávatelia tovaru, ktorí prostredníctvom Nastavenia gastrovýroby ovplyvňujú suroviny na výrobky. Táto problematika je pomerne obsiahla, viď preto nižšie samostatnú pasáž Zrkadlo a sklady.
 • Kde sa evidujú peniaze z manka, určuje vlastnosť položky Pokladničné miesto.
 • Čo smie obsluhujúci v zrkadle zadávať a aké informácie vidí, je možné nastaviť v agende Obsluhujúci.

Princíp práce zrkadla

Zrkadlo pracuje nad jediným skladom, ktorý je daný v agende Definícia zrkadiel. V tej istej definícii je určená množina skladových kariet, ktorých zásoba sa má zrkadlom kontrolovať. Nemusí ísť o všetky skladové karty, ktorých zásoba sa v sklade eviduje a ktoré majú zásobu, môže ísť len o výber kariet, ktorých sledovanie má význam. Typicky ide o skladové karty, ktoré slúžia ako suroviny pre gastrovýrobu, alebo ktoré sú predávané v nezmenenom stave.

Sleduje sa: Becherovka v litrové láhvi, Rozlévané víno v litrové láhvi, Značkové víno prodávané po celých láhvích, Sáček mandlí a pod.
Nesleduje se: Cukor HB, ktorý leží na stoloch a je určený na "samoobslužné použitie", zrnková káva, pretože sa sype do presovača, ktorý má kontrolné počítadlo, koncentrát na výrobu coca coly, ktorý dávkuje výčapný automat a pod.

- Zrkadiel môže byť definovaných niekoľko. Napríklad jedno v sklade baru, kde sa sleduje hospodárenie čašníkov so zásobami nápojov a ďalšie v sklade kuchyne na kontrolu práce kuchárov.

- Aj v rámci jedného skladu môže byť definovaných niekoľko zrkadiel. Napríklad jedno na dennú kontrolu alkoholických nápojov a druhé na mesačnú kontrolu doplnkového predaja cukroviniek. Jedna skladová karta pritom môže byť zaradená maximálne v jednom zrkadle.

Zrcadla je možné používat pouze se sklady, které NEJSOU polohované.

Postup spracovania zrkadla

Spracovanie riadneho zrkadla

Spracovanie riadneho zrkadla prebieha v nasledujúcich krokoch (riadnym zrkadlom myslíme zrkadlo, ktoré nie je opravné k nejakému inému):

 1. Vytvorenie zrkadla - Pri vytvorení zrkadla (viď možnosti spustenia spracovania zrkadla) systém vytvorí nový záznam v agende zrkadiel. Tento záznam na svojom detaile obsahuje práve toľko riadkov, koľko druhov tovaru je určených na sledovanie v definícii zrkadiel.

  Do rozpracovaného zrkadla už nie je možné pridávať ďalší tovar. Zrkadlo je potrebné ukončiť (s vyrovnaním, alebo len zmazať) a nový tovar pridať do zrkadla v agende Definícia zrkadiel. Po novém vytvoření zrcadla již bude obsahovat i toto nově přidané zboží.

  Obdobně se zrcadlo chová i k cenám zboží pro manko. Do záznamu zrkadla sa uložia ceny, ktoré sa našli v definícii zrkadiel v zadanom cenníku v okamihu vytvorenia zrkadla. Na neskoršie zmeny cien sa už neberie ohľad. Ak sa majú uplatniť aktuálne ceny, je potrebné podobne ako pri pridaní nového tovaru rozpracované zrkadlo zrušiť a vytvoriť znovu.

 2. Zadanie nájdených zásob - na detaile zrkadla je pre každý tovar editovateľná položka "Skutočný počet", do ktorej obsluha zadá skutočnú (fyzickú) zásobu. Po ukončení zadávania záznam uložte. K rozpracovanému zrkadlu sa je možné podľa potreby vrátiť a opraviť jeho jednotlivé položky.
 3. Vyrovnanie zrkadla - pri vyrovnaníi zrkadla (viď funkcia Vyrovnať v agende Zrkadláa alebo voľba Vyrovnať v režime Zrkadláa) systém porovná skutočný a očakávaný počet zásob. Na rozdiely sa vystavia doklady, ktoré jednak adekvátne dorovnajú stav zásob v sklade a jednak daný rozdiel príslušne premietnu do tržieb.

  Doklady vyrovnávajúce riadne zrkadlo sú nasledujúce:

  Dorovnanie stavu zásob: V prípade existencie záporných rozdielov sa vygeneruje skladový doklad inventárne manko (INM), v prípade kladných rozdielov sa vytvorí skladový doklad inventárny prebytok (INP):

  Pri inventárnom prebytku (INP) ide v podstate o príjem do skladu, ako je to pri bežných príjmových dokladoch do skladu (akými sú napr. skladové príjemky (PR)). Príjem do skladu musí byť užívateľom nejako ocenený, tzn. musia byť na ňom zadané príjmové ceny. Príjmové ceny sa na takto vytváranom INP predvypĺňajú rovnakým postupom, ako keby bol INP vystavovaný ručne, viď popis položky Jednotková cena v rámci inv. prebytkov. V prípade potreby ich môžete skorigovať ručne priamo v agende Inventárnych prebytkov opravou daného INP. Tieto ceny sa neskôr využijú na výpočet skladovej ceny a ocenenie následných výdajových dokladov v rámci uzávierky skladu.

  Pri inventárnom manku (INM) ide v podstate o výdaj zo skladu, ako je to pri bežných výdajových dokladoch zo skladu (akými sú napr. dodacie listy (DL)). Po vystavení je ocenený tzv. predbežnou skladovou cenou, presná skladová cena sa na ňom vyčísli až v rámci uzávierky skladu.

  Premietnutie do tržieb: Nájdené manko (chýbajúci tovar) sa ďalej ocení predajnými cenami podľa cien v definícii zrkadla (tzn. podľa predajného cenníka, ktorý je uvedený v definícii zrkadla (viď položka Cenník pre ocenenie manka)). Táto cena sa pripíše do tržieb obsluhujúceho a to v podobe účtenky (UC). Táto účtenka (UC) chýbajúci tovar "predá". Má automaticky nastavené, že je už odpísaná zo skladu a je zviazaná s dokladom inventárneho manka (INM), ktorý zabezpečuje vyskladnenie takto "predaného" tovaru, viď vyššie. (Vystavením UC sa peniaze za manko dostanú do tržby a chýbajúci tovar sa dostane na súhrnnú účtenku).

  Rozširujú sa tak možnosti využitia zrkadla (napr. na vyrovnanie a dodatočný predaj za priebežne nemarkované roznášané nápoje). Napr. predaj systémom "Pivnica" - to znamená, že obsluha počas dňa markuje len jedlá, ale pivo nemarkuje. Večer spraví zrkadlo a chýbajúce pivo "sa predá" jednou účtenkou. Súhlasí tak tržba, sklad aj dane. Tzn. umožňuje použiť Zrkadlo ako "náhradné markovanie".

  Do v. 10.01 vrát. sa manko premietalo do tržieb prostredníctvom dokladu príjmu do pokladničného miesta (PPP), tzn. namiesto dokladu účtenka (UC) sa vytváral doklad príjmu do pokladničného miesta (PPP). Nevýhodou bolo, že doklad PPP nie je daňovým dokladom a nebolo ho možné využiť na realizáciu dodatočného "predaja" predtým riadne predaného, ale nemarkovaného tovaru (napr. priebežne nemarkované roznášané nápoje).

   V oprávnených prípadoch je možné manko určitého tovaru z tržieb tzv. vyňať. Tento chýbajúci tovar potom nebude zahrnutý v generovanej účtenke (UC). Viď popis položky Vyňaté.

Nájdené prebytky sa do tržieb obsluhujúceho nijako nezahŕňajú.

Pretože pre spracovanie zrkadla sú nevyhnutné údaje z Prevádzky (napr. UC sa tvorí na prvé predajné miesto definované v Prevádzke), so zrkadlom je možné pracovať len na počítači, ktorý je pokladňou, tzn. je evidovaný v Nastavení pokladní.

Spracovanie opravného zrkadla

Ako je objasnené ďalej, viď Opravy a mazanie zrkadiel, ak je zrkadlo už vyrovnané, väčšinu údajov na ňom už nie je možné opravovať a pokiaľ bolo niečo zadané chybne, je nutné vytvoriť tzv. opravné zrkadlo. Spracovanie opravného zrkadla prebieha podobne, s tým, že pri jeho vyrovnaní vznikajú reverzné doklady k dokladom pôvodného (opravovaného) zrkadla, čím sa pôvodné zrkadlo (resp. jeho časť) "stornuje" a na prípadný "zvyšok" sa vytvoria nové opravné doklady rovnakým spôsobom, ako pri vyrovnaní riadneho zrkadla, viď vyššie. Tzn. v podstate ako keby bolo pôvodné zrkadlo "zahodené" a vytvorilo sa miesto neho nové, správne zrkadlo.

Do v. 10.01 vrát. sa opravné zrkadlo vytváralo len na rozdiely - tzn. realizovalo "zníženie/zvýšenie manka/prebytku".

Pri vyrovnaní opravného zrkadla teda môžu vzniknúť:

Ocenenie skladových dokladov prebehne rovnako ako v prípade riadneho zrkadla: Tzn. príjmové ceny sa na takto vytváranom INP predvypĺňajú rovnakým postupom, ako keby bol INP vystavovaný ručne, viď popis položky Jednotková cena v rámci inv. prebytkov. V prípade potreby ich môžete skorigovať ručne priamo v agende Inventárnych prebytkov opravou daného INP. Tieto ceny sa neskôr využijú na výpočet skladovej ceny a ocenenie následných výdajových dokladov v rámci uzávierky skladu. Pri inventárnom manku (INM) ide v podstate o výdaj zo skladu, ako je to pri bežných výdajových dokladoch zo skladu (akými sú napr. dodacie listy (DL)). Po vystavení je ocenený tzv. predbežnou skladovou cenou, presná skladová cena sa na ňom vyčísli až v rámci uzávierky skladu. V prípade účtenky ide o štandardné storno pôvodnej účtenky v cenách, aké boli na pôvodnej účtenke.

 • Doklady vyrovnávajúce opravné zrkadlo:
  • inventárne manko (INM) na záporný rozdiel oproti stavu skladu, rovnako ako v prípade riadneho zrkadla
  • inventárny prebytok (INP) na kladný rozdiel oproti stavu skladu, rovnako ako v prípade riadneho zrkadla
  • účtenka (UC) na premietnutie manka do tržieb, rovnako ako v prípade riadneho zrkadla. (Tržba sa premietne na pôvodné pokladničné miesto. Opravuje sa vždy posledná, práve otvorená tržba, nie "stará" tržba, v ktorej je zahrnuté manko z pôvodného zrkadla.)

   Ocenenie skladových dokladov prebehne opäť rovnako ako v prípade riadneho zrkadla.

Do v. 10.01 vrát. sa "zníženie manka" z opravného zrkadla premietalo do tržieb prostredníctvom dokladu Výdaj z pokladničného miesta (VPP), tzn. namiesto dokladu inverznej účtenky (UC) sa vytváral doklad výdaj do pokladničného miesta (VPP), ktorý upravil tržby. Ako bolo povedané vyššie, od v. 10.02 vrát. sa na vyrovnanie manka zo zrkadla namiesto dokladu PPP (ktorý je nedaňový) vytvára doklad Účtenka (UC). Preto i na prípadnú opravu (zníženie) tohto manka nie je možné naďalej vytvárať nedaňový doklad VPP.

Jednotlivé kroky spracovania umožňujú podľa potreby vytlačiť pomocné a kontrolné tlačové zostavy.

Pre správne fungovanie zrkadla je nutné dodržať dôležité východiskové podmienky. (Na sledovanom sklade nesmie byť zahájená inventúra, musia byť vyrovnané bony, musí byť tiež vykonaná uzávierka pokladničného predaja, ktorá zo skladu odpíše všetky zásoby tovaru, ktorý sa predal na účtenkách, ....), viď možnosti spustenia zrkadla, podmienky spustenia. Ďalej musí byť v príslušnom sklade vykonaná a dokončená gastrovýroba, ktorá odpíše spotrebované suroviny.

Možnosti spuštění zpracování zrcadla, podmínky spuštění

Spracovanie zrkadla je možné spúšťať z nasledujúcich miest:

 • Voľbou Zrkadlo zo Servisného menu reštauračnej pokladne - Spúšťanie spracovania zrkadla tu je určené pre obsluhujúcich čašníkov. Dialóg a spôsob práce je podobný ako markovanie na pokladni. Zároveň je možné z tohto miesta spúšťať kontrolné tlače, ktoré tlačia na bankovú tlačiareň, ktorá je k pokladni pripojená. Spracovanie zrkadla na pokladni reštauračného predaja viď Režim Zrkadlo.
 • Funkciou Zahájiť zrkadlo z agendy Zrkadlá - Práca tu je určená pre užívateľov - vedúcich prevádzky. Okrem toho, že sú v tejto agende prístupné všetky už spracované zrkadlá, zrkadlá je tu možné i opravovať.

Podmienky spustenia:

 • Pri zahájení spracovania zrkadla sa skontroluje, či nie je v danom sklade zahájená inventúra – ak áno, zobrazí sa hlásenie, že zrkadlo nie je možné spracovať. Táto inventúra môže byť zahájená aj druhým, súbežne spracovávaným zrkadlom.
 • Spracovanie zrkadla je tiež čiastočne obmedzené otvorenou účtenkou, ak je na nej tovar, ktorý je zrkadlom kontrolovaný alebo tovar, ktorého predaj vytvára bony. Spracovanie zrkadla neobmedzuje predaj tovaru, ktorý nie je zrkadlom sledovaný alebo nevytvára bony.
 • Kontroluje uskutočnenie uzávierky predaja pre danú prevádzku, tzn. či v danej prevádzke neexistuje nejaká účtenka neuzavretá uzávierkou predaja na predaj zo skladu, pre ktorý chceme zahájiť zrkadlo. Ak chýba, je ju najskôr potrebné uskutočniť. Ak užívateľ nemá právo na vykonanie príslušnej uzávierky, nemôže spracovať ani zrkadlo.
 • Kontroluje uskutočnenie uzávierky bonov, tzn. či neexistuje predaj tovaru, ku ktorému sa má generovať bon, ktorý ešte nie je spracovaný uzávierkou bonov. Ak také existujú a sú zo skladu, pre ktorý chceme zahájiť zrkadlo, nie je možné pokračovať a zrkadlo zahájiť. Uzávierku bonov je najskôr potrebné uskutočniť. Ak užívateľ nemá právo na vykonanie príslušnej uzávierky, nemôže spracovať ani zrkadlo.

  Viď tiež vzťah uzávierky bonov/uzávierky predaja/uzávierky skladov/zrkadla.

  Ak má obsluhujúci povolené ukazovanie požadovanej zásoby, tak sa mu zobrazí. Ak má obsluhujúci zároveň povolené predvypĺňanie nájdeného množstva aktuálnou zásobou, údaj nájdeného množstva sa predvyplní. V zrkadle potom stačí opraviť len hodnoty, ktoré sa líšia od požadovaných. Tieto oprávnenia sa nastavia v agende Obsluhujúci.

Ak je zrkadlo rozpracované a bolo ukončené bez vyrovnania, po novom spustení sa zobrazí v rozpracovanom stave, s už čiastočne zadanými nájdenými zásobami, tak ako bolo opustené.

Jedno zrkadlo je možné zahájiť na pokladni a jeho spracovanie dokončiť v agende Zrkadlá a naopak.

Zrkadlo a sklady

Zrkadlo kontroluje zásoby na sklade, ktorý je daný v jeho definícii. Na reštauračnej pokladni sa ale môžu predávať nasledujúce druhy tovaru a tie sa môžu odpisovať z rôznych skladov, podľa nasledujúcich nastavení.

 • Výrobok reštaurácie - príkladom je rozlievané víno. Predáva sa v reštaurácii takým spôsobom, že dve deci vína (predávanú skladovú kartu) čašník vyrobí odliatím z litrovej fľaše zo svojho vlastného skladu. Pri namarkovaní tohto výrobku vznikne objednávkový bon na výrobok podľa nastavenia v agende Prevádzky, Reštauračný predaj, Dodávatelia. Tu je potrebné, aby dodávateľom výrobku bol sklad reštaurácie, aby bon vznikal na sklad reštaurácie - tým je definované, odkiaľ sa výrobok predáva. Ďalej je potrebné mať správne nastavený sklad surovín v nastavení gastrovýroby, v predvoľbách radu výrobných listov pre reštauráciu, aby sa i suroviny (nakupovaná skladová karta) na tento výrobok odpisovali zo skladu reštaurácie a ich zásoby mohlo sledovať zrkadlo reštaurácie.
 • Výrobok kuchyne - príkladom je vyprážaný rezeň. Celý sa vyrába v kuchyni, zo surovín kuchyne. Podobne ako pre výrobky reštaurácie nastavte v agende Prevádzky dodávateľa výrobku a v Nastavení gastrovýroby správny sklad surovín - väčšinou sa nastavuje sklad kuchyne. Tento sklad kuchyne môže byť tiež kontrolovaný zrkadlom, no podľa inej definície zrkadla ako sklad reštaurácie.
 • Tovar - príkladom je značkové víno, ktoré sa nerozlieva, ale predáva sa vždy celá fľaša. Nakupuje aj predáva sa na tej istej skladovej karte (na rozdiel od rozlievaného vína). Vzhľadom k tomu, že predaja tohto tovaru sa nezúčastňujú bony a ich nastavenia, ani nastavenia gastrovýroby, je sklad, z ktorého sa predáva, daný nastavením v agende Prevádzky, Všeobecné nastavenia, Predvoľby1. Je vhodné, aby aj tieto druhy tovaru boli kontrolované zrkadlom. Z tohto dôvodu sa väčšinou nastavuje predajný sklad tu a sklad surovín zadaný pre výrobky reštaurácie rovnaký.
 • Kombinovaný výrobok - predstavuje zvláštnu skupinu výrobkov. Príkladom môže byť zmrzlinový pohár s horúcimi malinami. Surovina zmrzlina sa vydáva zo skladu reštaurácie, horúce maliny dodáva kuchyňa a dáždniček na ozdobu sa vydáva zo skladu. Aj táto kombinácia je možná - je potrebné nastaviť správne sklady priamo v norme gastrovýroby. Suroviny sa odpíšu správne z troch skladov, ale na sledovanie všetkých surovín musíte použiť tri rôzne zrkadlá.

  Môžu existovať druhy tovaru, ktoré majú prostredníctvom typu tovaru a nastavenia dodávateľov v agende Prevádzky určené, že dodávateľom je iný sklad. Stav zásob týchto druhov tovaru potom sleduje zrkadlo definované pre tento iný dodávajúci sklad. Pozor, predaj neprebehol z východiskového predajného skladu definovaného v nastavení prevádzok, ale zo skladu podľa nastavenia na záložke Dodávatelia agendy Prevádzky.

  Pre výrobky kuchyne je väčšinou určený iný sklad dodávateľa (kuchyňa), ako je sklad, z ktorého sa predáva (bar, reštaurácia). Je potrebné uvedomiť si, že z tohto skladu sa predáva výrobok - väčšinou býva ako sklad výrobkov pre gastrovýrobu nastavená kuchyňa. Zrkadlo, ktorým by sa kontrolovali zásoby kuchyne, však kontroluje suroviny, nie výrobky. Je si tu potrebné uvedomiť, aký sklad je v nastavení gastrovýroby nastavený ako sklad surovín a aký sklad je nastavený pre zrkadlo v definícii zrkadiel.

Stavy zrkadla a predaj

Zrkadlo môže nadobúdať nasledujúce stavy:

 • Rozpracované - zrkadlo je v stave spracovávania, sú možné opravy stavov zásob i zmazanie celého zrkadla. Nie je možné predávať tovar dodávaný zo skladu, v ktorom je rozpracované zrkadlo (beží inventúra). Tovar z iných skladov predávať možné je. Podrobnejšie viď tiež Zrkadlo a sklady.

  Ak existuje rozpracované zrkadlo, užívateľ je na túto skutočnosť upozornený už pri spúšťaní pokladne. Viď tiež popis režimu Otvorené účtenky. Je potom na ňom, či bude pokračovať v spracovaní takéhoto zrkadla alebo či bude predávať, ale s obmedzeniami uvedenými v predchádzajúcom odstavci.

 • Vyrovnané - práca so zrkadlom je dokončená. Sú vytvorené doklady na zistené rozdiely a manko. Zmazanie dokladu zrkadla už nie je možné. Opravy sú možné len vytvorením opravného zrkadla. Je možné predávať.
 • Oprava - opravné zrkadlo je v stave spracovávania, sú možné opravy stavov zásob i zmazanie celého opravného zrkadla. Ako je možné zrkadlo opravovať, viď ďalej Opravy a mazanie zrkadiel. Je možné predávať (oprava zrkadla nespustí inventúru, akurát okrem opravy tržieb vytvorí aj opravné inventúrne doklady)
 • Vyrovnaná oprava - práca s opravným zrkadlom je dokončená. Sú vytvorené doklady na zistené rozdiely a manko, prípadne opravu manka. Zmazanie dokladu opravného zrkadla už nie je možné. Opravy sú možné len vytvorením opravného zrkadla.

  V prípade rozpracovaného zrkadla alebo rozpracovaného opravného zrkadla nezahajujte spracovanie ďalšieho zrkadla - samozrejme zrkadla, ktoré sa týka rovnakého skladu. Zahájenie spracovania zrkadla na inom sklade nie je nijako obmedzené.

V ktorom stave rozpracovanosti sa zrkadlo nachádza, zistíte v zozname zrkadiel.

Opravy a mazanie zrkadiel

Rozpracované zrkadlo je možné opravovať v agende Zrkadlá i na reštauračnej pokladni. Ak je zrkadlo Vyrovnané (ukončené), nie je v ňom možné už nič opravovať (s výnimkou poznámky). V agende Zrkadlá je však možné vytvoriť opravné zrkadlo, ktoré vytvára opravné doklady.

Na pokladni reštauračného predaja

Opravy je možné vykonávať len v rozpracovanom, ešte nevyrovnanom zrkadle. Ide najmä o opravy zadaného množstva a poznámku na riadku zrkadla. Je tiež možné celé spracovanie zrušiť, čím sa zrkadlo zmaže. Tieto opravy sú možné len pred vyrovnaním zrkadla. Po vyrovnaní už na pokladni reštauračného predaja nie sú žiadne opravy možné. Novým zahájením spracovania zrkadla sa vytvorí nové zrkadlo.

Spracovanie zrkadla na pokladni reštauračného predaja viď Režim Zrkadlo.

V agende Zrkadlá, stav nevyrovnané zrkadlo

Nevyrovnané zrkadlo je zrkadlo, ktoré je v stave Rozpracované alebo Oprava. Takéto zrkadlo je možné opravovať alebo zmazať.

Na hlavičke je možné nastaviť iné pokladničné miesto, ako je pokladničné miesto obsluhujúceho, ktorý zrkadlo vytvoril. Táto zmena je viazaná na nastavenie práva v agende Obsluhujúci.

V obsahu zrcadla lze opravovat množství nalezeného zboží - položku Skutečný počet, Vyjmutí ceny zboží z manka a Poznámku.

V stave Rozpracované alebo Oprava je možné zrkadlo zmazať. Stavy zrkadiel sú popísané vyššie.

V agende Zrkadlá, stav vyrovnané zrkadlo

Vyrovnané zrkadlo je zrkadlo, ktoré je v stave Vyrovnané alebo Vyrovnaná oprava. Takéto zrkadlo je možné iba opravovať, nie je ho možné zmazať. Pri stlačení tlačidla Opraviť sa systém spýta, o akú opravu má ísť. Sú možné nasledujúce opravy:

 • oprava poznámky na riadku zrkadla - je možné opraviť len poznámku na riadku zrkadla.
 • vytvorenie opravného zrkadla - vytvorí sa nové, opravné zrkadlo.

  Pri opravách zrkadla si je potrebné uvedomiť, ktoré zrkadlo opravujete. Ak opravujete posledné zrkadlo, je všetko v poriadku a akurát sa vytvoria opravné doklady. Zložitejšia situácia je pri oprave predposledného alebo ešte staršieho zrkadla. Je vôbec potrebné tieto zrkadlá opravovať? Posledné zrkadlo, pokiaľ bolo vykonané správne, predsa zásoby dorovnalo na fyzicky zistený, správny stav. Vytvorením opravného zrkadla vytvoríme opravné pohyby zásob, no tieto pohyby spadajú časovo až do doby opravy, nie do doby, keď bolo opravované zrkadlo vyrovnané. Opravou je preto možné riešiť situáciu, keď obsluha do zrkadla nenapísala správny fyzický stav zásob, ale toto číslo z nejakého dôvodu (hoci len omylom) poupravila. Príkladom takejto úpravy môže byť oznámenie predchádzajúcej prac. zmeny, že nenamarkovali značkové víno, ale do stavov zapísali že "tam akoby je" a namarkujú ho, keď budú znovu v práci. Takýto postup celé spracovanie zrkadla činí zbytočne neprehľadným a nie je samozrejme správny. Iným prípadom môže byť situácia, keď obsluha pri inventúre "prehliadla" nejaké zásoby a vzniknuté manko tak bolo zadané väčšie, ako bolo v skutočnosti. Po provedení opravného zrcadla proto vždy zkontrolujte stavy zásob a stavy v počítači, zda se oprava "zdařila".

Aké doklady vznikajú pri vyrovnávaní opravného zrkadla, viď vyššie - Spracovanie opravného zrkadla.

Ak sa má oprava týkať len opravy peňazí, sumy, ktorá bola pripísaná do manka, a nepotrebujete meniť zásobu tovaru, vykonajte opravu použitím dokladov Príjmu do pokladničného miesta, prípadne Výdaja z pokladničného miesta.

Zaokrúhľovanie manka zo zrkadla

Manko zo zrkadla vychádza bežne na centy. V prípade potreby ho je možné zaokrúhliť na celé eurá.

Manko na zrkadle sa zaokrúhľuje nasledovne:

 • Na riadkoch zrkadla:
 • Na hlavičke zrkadla:
  • manko posčítané z řádků se zde zaokrouhlí defaultně na dvě desetinná místa a k takto zaokrouhlené částce se dopočte vyrovnání v centech tak, aby celkové manko bylo na celá eura. Toto vyrovnání v centech se ukládá na hlavičku zrcadla, viz položka Hal. vyrovnání manka.

   Přepočet se provádí vždy při změně celkové částky na dokladu zrcadla, tj. při každé změně manka na řádku zrcadla, tudíž při změně manka se vyrovnání v centech znovu dopočítává. Do tržby sa nakoniec pri vyrovnaní pošle zaokrúhlená výsledná suma.