Bilancia

Jedna z funkčných agend SCM.

Typ agendy: Dokladová*
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

* V tomto prípade nejde o dokladovú agendu v tom zmysle, ako v iných častiach systému, obsahuje však podobné prvky (subzáložky Obmedzenie, Zoznam, ..., i keď tieto subzáložky tu majú svoje špecifiká), kvôli jednoduchosti ju tak môžeme ako dokladovú označiť.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Bilancia skladových položiek slúži na zobrazenie prehľadu o budúcich skladových pohyboch – požiadavkách na skladové položky a zdrojoch na pokrytie týchto požiadaviek. Agenda obsahuje zoznam skladových položiek na skladoch a informácie o požiadavkách, ktoré ich požadujú a zdrojoch, ktoré ich dodajú. Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah - Základné pojmy, proces SCM, aby Bilancia mohla nejaké informácie zobrazovať, musí byť v jej záložke Obmedzenie najskôr zvolená niektorá z definícií stĺpcov bilancie. Tá určuje, aké všetky stĺpce sa majú v bilancii zobraziť (okrem pevne určených), odkiaľ sa majú do nich údaje čerpať resp. aké dátové zdroje sa použijú na načítanie dát. Dáta pre bilanciu sú automaticky agregované (sčítavané) za sklad a skladovú kartu (podľa agregačnej funkcie zadanej v použitej definícii stĺpcov bilancie).

Niektoré stĺpce zobrazované v Bilancii sú dané pevne a zobrazujú sa vždy, napr. kód a názov skladovej karty, jednotka, výsledné množstvo, a pod., (stĺpce pevné), niektoré sa zobrazujú definovateľne podľa definícií a nastavení užívateľa (stĺpce definované a filtrované). Z niektorých stĺpcov sa potom vypočítava výsledok bilancie, teda hodnota, ktorá bude predstavovať napr. budúci stav na sklade. Z ktorých stĺpcov a akým spôsobom, pozri položku Do výsledku použitej Definície stĺpcov bilancie. Ďalej pozri popis stĺpcov v záložke Zoznam.

Pre každú skladovú položku sa ďalej zisťujú informácie o tzv. krízach – situáciách, keď v priebehu budúceho vývoja skladovej položky dôjde k zníženiu jej stavu do mínusu.

Aby sa tieto informácie zobrazovali, musí byť v použitej definícii stĺpcov bilancie zadaná položka Sada dátových zdrojov.

Dáta zobrazované v bilancii je možné obmedzovať (filtrovať) podľa položiek, ktoré vracajú dátové zdroje použité v bilancii. Aktuálne nastavenie agendy, teda použitú definíciu stĺpcov, obmedzenie, poradie stĺpcov a pod., je možné ukladať. Viď tiež popis záložky Obmedzenie tejto agendy.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.