Bilancia - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné obmedzovať záznamy následne zobrazené v záložke Zoznam.

Dáta zobrazené v záložke zoznam však podliehajú i obmedzeniam dát zadaným v iných miestach. Pre podrobnejší popis pozri Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

Ako bolo povedané v úvodnej kap., nejde o dokladovú agendu v pravom slova zmysle, takže ani záložka Obmedzenie tu nie je štandardnou záložkou Obmedzenie, i keď jej vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je rovnaký. Vlastnosti tejto záložky sú spoločné pre všetky funkčné agendy SCM a ich popis je uvedený v samostatnej kap. Záložka Obmedzenie funkčných agend SCM. (Zostavovanie obmedzujúcich prvkov v Obmedzení viď kap. Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov.)

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu, bližšie objasníme len nasledujúci prvok:

Názov Popis
Skladové menu

K dispozícii, ak príslušný dátový zdroj obsahuje vo svojej definícii v subzáložke Položky položku StoreMenuItem_ID.

Funguje podobne ako obmedzujúci prvok Skladové menu vo funkcii Filtrovať v agende Skladové karty, tu s tým rozdielom, že neobsahuje možnosť voliť "Len podľa východiskových", ale filtruje vždy podľa všetkých väzieb skladovej karty na skladové menu uvedené v subzáložke Skladové menu.