Bilancia - záložka Zoznam

Záložka Zoznam zobrazuje dáta bilancie, tzn. zoznam informácií o stave a pokrytí skladových položiek vyhodnotený podľa definície stĺpcov vybranej v záložke Obmedzenie a obmedzený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie, resp. v dátových zdrojoch, viď Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

Nad zoznamom je prvok Nastavenie pre výber nastavení a funkčné tlačidlá pre uloženie alebo vymazanie nastavenia podobne ako v záložke Obmedzenie, viď Záložka Obmedzenie funkčných agend SCM.

V zozname je možné zobraziť všetky karty alebo si zobrazenie filtrovať len podľa niektorých, a to vrátane zobrazenia vývoja:

 • Filtrovanie zobrazenia podľa skladov

V zobrazenom zozname skladových kariet je možné pre každú sklad. kartu vidieť údaje buď sčítané za všetky sklady dohromady alebo za každý sklad zvlášť. Slúži na to predvoľba Za všetky sklady v prvej časti obmedzovacieho panela (lišty). Ak nie je začiarknuté, tak budú dáta skupinované za sklad a skladovú kartu (teda v zozname môže byť pre každú sklad. kartu viacero záznamov pre jednotlivé sklady, v limitnom prípade bude pre každú kartu toľko záznamov, koľko existuje skladov). Pokiaľ je začiarknuté, dáta v zozname budú skupinované (agregované) len za skladovú kartu (tzn. vysúčtované za všetky sklady zahrnuté do výberu, v limitnom prípade za všetky existujúce) a v zozname sa nezobrazujú stĺpce Kód a Názov skladu.

Príklad nastavenia zobrazenia len zoznamu sklad. kariet, v ktorých došlo za vypisované obdobie ku kríze, s dátami sčítanými za všetky sklady

Ako bude výsledné zobrazenie v bilancii nakoniec vyzerať, závisí nielen od stavu začiarknutia predvoľby Za všetky sklady, ale súčasne od stavu nastavenia filtra v druhej časti obmedzovacieho panela, pozri ďalej a tiež od toho, či je alebo nie je zadané nejaké obmedzenie podľa skladu v záložke Obmedzenie, príp. priamo v rámci dát. zdrojov. Je jasné, že pokiaľ pre bilanciu použijete definíciu stĺpcov s dátovým zdrojom nadefinovaným s obmedzením tak, aby načítal dáta len z jedného skladu, v bilancii uvidíte dáta len z tohto skladu a prepínanie začiarkavacieho políčka Za všetky sklady nebude mať žiaden efekt. Podobne, ak zadáte obmedzenie len podľa jedného skladu v záložke Obmedzenie.

 • Filtrovanie zobrazenia podľa výskytu kríz, použitia sklad. kariet a i.

V zobrazenom zozname je ďalej možné zvoliť si niektorú z nasledujúcich možností zobrazenia: (Či sú k dispozícii všetky alebo len niektoré, závisí od konkrétneho miesta programu.)

 • Bez obmedzenia - umožňuje zobraziť všetky sklad. karty (bez ohľadu na nulovosť v stĺpcoch zobrazujúcich množstvo a výskyt kríz) so založenou čiastkovou kartou, a to buď:
  • aspoň na jednom sklade zahrnutom do bilancie (ak je začiarknutá predvoľba Za všetky sklady).
  • na jednom určitom sklade (ak nie je začiarknutá predvoľba Za všetky sklady).
 • Len krízy - umožňuje zobraziť len tie sklad. karty, v rámci ktorých nastala kríza
 • Len s nenulovými počtami - umožňuje zobraziť len riadky bilancie, pri ktorých je nenulový počet aspoň v jednom stĺpci zobrazujúcom množstvo (teda skryje riadky s kartami s nulovými počtami), a to buď:
  • dohromady za všetky sklady zahrnuté do bilancie (ak je začiarknutá predvoľba Za všetky sklady).
  • za jeden určitý sklad (ak nie je začiarknutá predvoľba Za všetky sklady).
 • Len dočasné krízy - umožňuje zobraziť len tie sklad. karty, v rámci ktorých nastala dočasná kríza

  Či voľby popísané vyššie skutočne zobrazia všetky sklad. karty spĺňajúce popísané podmienky bez ohľadu na nulovosť množstva, závisia na tom, či má Bilancia také dáta k dispozícii. To je dané použitou definíciou stĺpcov resp. definíciou dátových zdrojov v nej obsiahnutých. Je jasné, že pokiaľ pre bilanciu použijete definíciu stĺpcov s dátovým zdrojom nadefinovaným tak, aby dáta načítaval len z čiastkových sklad. kariet s nenulovým stavom, a karta sa neobjavuje ani v iných dokladoch, v bilancii sa záznamy s nulovými počtami za takéto karty na týchto skladoch neobjavia, ani keď budete mať filter nastavený na voľbu Bez obmedzení, keďže nebudú dátovými zdrojmi ani načítané.

  Potom platí: Ak nemáte začiarknuté Za všetky sklady, tak voľby Bez obmedzenia a Len s nenulovými počtami povedú k rovnakému výsledku zobrazenia. Ak máte začiarknuté Za všetky sklady, rozdiel v zobrazení medzi spomenutými voľbami nastať môže, a to napr. vtedy, ak máte kartu, ktorá na jednom sklade má záporné množstvo a na inom to isté množstvo kladné, dohromady za sklady teda nulové.

  Defaultne dodávané dát. zdroje sú definované tak, aby nenačítali čiastkové karty s nulovým množstvom na danom sklade. (Z dôvodu rýchlosti (menší objem načítaných dát)).

 • Zobrazenie vývoja

  Ďalej je možné nechať si zobrazovať priamo tu aj SCM vývoj. Slúži na to predvoľba Zobraziť vývoj v ďalšej časti obmedzovacieho panela (lišty). Ak je začiarknuté, tak sa pod zobrazenými dátami bilancie zobrazuje pre aktuálnu skladovú položku vývoj rovnakým spôsobom ako v agende Vývoj.

Ďalej sú zobrazené dáta bilancie. Ide o prvok needitovateľný zoznam. Pokiaľ sú zobrazované stĺpce Dátum krízy a Doklad krízy (kedy tomu tak je, viď ďalej popis Pevných stĺpcov), tak sklad. položky, ktoré majú aspoň jeden z týchto stĺpcov vyplnený, tzn. pri ktorých nastáva nejaká kríza alebo dočasná kríza, sú graficky zvýraznené inou farbou, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že je potrebné sa im venovať. Farba zvýraznenia kríze resp. dočasnej kríze je definovateľná v nastavení SCM.

Príklad zobrazenia bilancie sklad. položiek po jednotlivých skladoch. Riadky s krízou sú graficky zvýraznené

Typy stĺpcov v Bilancii

Zoznam obsahuje nasledujúce položky resp. "stĺpce":

 • Pevné stĺpce - stĺpce, ktoré nebudú vytvorené na základe vybranej definície stĺpcov. Pôjde o stĺpce:

  Ako bolo spomenuté v popise druhov dátových zdrojov, dáta pre niektoré ďalej uvedené stĺpce sa získavajú na základe dátových zdrojov druhu "Skl. karty" resp. "Sklady" zadaného v položke Dátový zdroj skladových kariet resp. Dátový zdroj skladov v tom nastavení SCM, na ktoré sa odvoláva zvolená Definícia stĺpcov bilancie vo svojej položke Nastavenie.

  NázovPopis
  Kód a názov skl. kartyZobrazuje kód a názov skladovej karty, ktoré preberá z číselníka skladových kariet. Pokiaľ užívateľ bude chcieť zobraziť i iné údaje skladovej karty, napr. špecifikáciu, môže si vytvoriť definovaný počítaný stĺpec, ktorý bude vracať požadované údaje.
  Kód a názov skladuZobrazuje kód skladu z číselníka skladov. Zobrazený len v prípade, že nie je začiarknuté Za všetky sklady.
  JednotkaZobrazuje jednu z jednotiek zadaných pre danú kartu. Predvypĺňa sa hlavná jednotka. Je ale samozrejme možné zadať i inú, a to pomocou funkcie Množstvo. Stĺpce zobrazujúce množstvo budú vždy obsahovať hodnoty prepočítané na vybranú jednotku.
  VýsledokObsahuje súčet hodnôt z definovaných stĺpcov, ktoré majú v definícii nastavený príznak Do výsledku.
  Zabezpečiť

  Zobrazuje počet, ktorý je potrebný pre danú skladovú položku zabezpečiť. Pokiaľ bude výsledok bilancie v predchádzajúcom stĺpci záporný, je stĺpec Zabezpečiť predvyplnený tou istou hodnotou s kladným znamienkom. Predvyplnený počet je možné zmeniť, a to pomocou funkcie Množstvo.

  Pre operatívnu zmenu množstva (rýchle ovládanie) môžete využiť klávesové skratky funkcie Množstvo, viď jej popis.

  Ako je to s hodnotami tohto stĺpca po občerstvení, viď funkcia Občerstviť.

  Poznámka

  Umožňuje si ku každému spracovávanému riadku bilancie zapísať nejakú krátku dočasnú poznámku. Využijete hlavne pri dlhých zoznamoch, ktoré osoba zodpovedná za zásobovanie spracováva postupne. Editácia poznámky sa vykonáva funkciou Poznámka. Pokiaľ v zozname nie je zobrazený žiaden záznam, je funkcia neprístupná.

  Ako je to s hodnotami tohto stĺpca po občerstvení, viď funkcia Občerstviť.

  Dátum prv. krízyZobrazuje dátum prvej krízy -  tzn. dátum, kedy sa prvýkrát v budúcom vývoji dostane skladová položka do mínusu. Zobrazuje sa len vtedy, ak je v použitej definícii stĺpcov zadaná položka Sada dátových zdrojov.
  Doklad prv. krízyZobrazuje číslo dokladu, na ktorého základe sa skladová položka dostane poprvýkrát do mínusu.

   

 • Definované stĺpce - tzn. stĺpce vytvorené na základe vybranej Definície stĺpcov bilancie. Ide o stĺpce definované pomocou SQL. Definované stĺpce môžu zobrazovať buď dáta získané pomocou zdroja dát, teda dáta načítané pomocou SQL dopytu a uložené vo vyrovnávacej pamäti poskytovateľa, tzn. obsah niektorej výstupnej položky niektorého dátového zdroja (pokiaľ ide o stĺpec dátový),  alebo pôjde o dáta vypočítané vyhodnotením výrazu uloženého v definícii stĺpca (pokiaľ ide o stĺpec počítaný). V prípade dátových stĺpcov pôjde typicky o položky vyjadrujúce množstvo (Quantity) (keďže predovšetkým tieto informácie sú v bilancii podstatné), môžete si však samozrejme nechať zobrazovať i ľubovoľnú inú položku z dátového zdroja. (Či ide o stĺpec dátový či počítaný, sa definuje v položke Počítaný v danej definícii stĺpcov. Viac viď stĺpce dátové a počítané.) Využiť môžete špeciálne QuickReport funkcie pre SCM. Viď príklady v kap. Definícia stĺpcov bilancie.
   
 • Filtrované stĺpce – Ku každému definovanému stĺpcu je možné vytvoriť jeden alebo viac nových stĺpcov, ktoré budú obsahovať rovnaké dáta ako pôvodný stĺpec, ale naviac bude možné ich individuálne filtrovať (zadávať obmedzenia pre údaje v nich zobrazované). Takto vytvorený stĺpec sa nebude započítavať do výsledku bilancie.

  Pokiaľ je bilancia vyvolaná z dokladovej agendy, tak sa filtrované stĺpce vytvárajú automaticky z definovaných dátových stĺpcov, ktoré vracajú dáta pre doklady toho istého typu, ako je volajúca agenda. Tieto filtrované stĺpce budú obmedzené za ID dokladov, ktoré boli označené vo volajúcej agende.

  Chceme v bilancii zobrazovať stredný limit, ktorý sa napočíta ako stred medzi horným a dolným limitom. Máme dva štandardné dátové zdroje Low_limit a High_limit definované pomocou SQL (viď vyššie). Tretí stĺpec Middle_Limit je počítaný a je definovaný: (Low_Limit + High_Limit) / 2.

  V SCM je možné obmedzenia, ktoré sa uplatnia na zobrazované dáta, zadať viacerými spôsobmi. Ďalej viď Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

  Vlastný filtrovaný stĺpec nadefinujete:

  • voľbou Vytvoriť filtrovaný stĺpec z lokálneho menu vyvolaného nad nadpisom niektorého z aktuálne zobrazených stĺpcov (neplatí pre stĺpce pevné a pre definované stĺpce počítané). Po zvolení funkce se rovnou vytvoří nový sloupec, se stejným názvem, jako má původní sloupec a s přidaným číslem. Pribudne ako posledný v poradí v zozname.

   Lokálne menu vyvolané nad hlavičkou definovaného stĺpca v bilancii

  Vlastný filtrovaný stĺpec upravíte:

  • voľbou Nastaviť podmienky stĺpca z lokálneho menu vyvolaného nad nadpisom niektorého z vytvorených filtrovaných stĺpcov zobrazíte modálny dialóg, v ktorom bude zoznam obmedzení, ktoré je možné použiť pre daný stĺpec (obmedzenia plynú z výstupných položiek dátového zdroja, viď tiež Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM). Po ukončení dialógu sa v stĺpci zobrazia dáta obmedzené pomocou zadaného filtra.
  • voľbou Premenovať stĺpec zmeníte jeho názov.
  • voľbou Odstrániť stĺpec ho odstránite zo záložky Zoznam.

   Lokálne menu vyvolané nad hlavičkou vytvoreného filtrovaného stĺpca v bilancii

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela, časť Panel pre rýchle hľadanie v špeciálnych agendách.

Prípadné radenie prostredníctvom viacerých stĺpcov sa prejaví i v reportoch vyvolaných nad touto agendou v prípade, že nemajú nastavené vlastné triedenie.

Možnosť definovať a v spodnej časti záložky Zoznam následne zobrazovať Panely definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu nie je k dispozícii. (Nemala by tu význam, informácie, ktoré užívateľ potrebuje zobrazovať, si môže definovať rovno v rámci definícií stĺpcov.)

Funkcie k tejto záložke:

Ze standardizovaných mají pro tuto agendu význam jen následující (jedná se pouze o "pohled na data", tudíž nové záznamy zde nelze přidávat, opravovat, kopírovat, mazat je atd.):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1 -(*)  
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

-(*)

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Občerstviť F11 -(*)

Vykoná vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte a nové načítanie dát.

Má teda podobný význam ako funkcia Získať záznamy - Vykonať dopyt s vyprázdnením vyrovnávacej pamäte zo záložky Obmedzenie. Ďalej viď výklad s príkladmi v popise Poskytovateľa dát, plnenia a vyprázdnenia vyrovnávacej pamäte.

Rozdiel je v tom, že tu vykonané občerstvení umožní zachovať stĺpec Zabezpečiť a stĺpec Poznámka. Tzn. ak ste zmenili nejaký počet v stĺpci Zabezpečiť či text v stĺpci Poznámka, budete mať možnosť tieto údaje zachovať i po občerstvení. Funkcia pred občerstvením ponúkne dialógové okno, v ktorom môžete začiarknuť, či si prajete niektorý zo spomenutých stĺpcov zachovať. Ak áno, tak sa pre daný stĺpec zapamätajú aktuálne hodnoty a tie sa do čerstvej bilancie znovu doplnia.

Ďalej viď tiež kap. Často kladené otázky k SCM - otázka V dátach Bilancie nevidím novo vystavený (resp. opravený) doklad, ako je to možné?.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Nájsť

(Hľadať hodnotu v zozname)

Ctrl +F -(*)

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tu sa táto funkcia neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel.

Tu nejde o štandardnú funkciu Nájsť (Ctrl+F7) pre hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov, ako je tomu pri bežných dokladových či číselníkových agendách, keďže realizácia tu by bola problematická, ale ide vlastne o funkciu Hľadať hodnotu v zozname.

(*) - V tejto agende nie je k dispozícii panel nástrojov na vyvolanie vybraných štandardných funkcií.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vývoj

Ctrl +V

alebo

Shift +Ctrl +V

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou (otvoriť tu alebo samostatne). Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Vývoj a otvorí ju buď "cez" agendu Bilancia alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy Vývoj. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa vývoja za aktuálnu skl. kartu a príp. sklad (v závislosti od nastavenia predvoľby Za všetky sklady).

Využijete najmä na rýchle zobrazenie vývoja sklad. položky, pri ktorej je v bilancii indikovaná kríza.

Zabezpečiť

Ctrl +Z

alebo

Shift +Ctrl +Z

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou (otvoriť tu alebo samostatne).

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Sprievodca zabezpečením zdrojov a otvorí ju buď "cez" agendu Bilancia alebo samostatne. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne automaticky vykonať zabezpečenie k aktuálnej skladovej položke alebo k označeným (ak sú v zozname nejaké označené), tzn. vygenerovať požiadavky na objednanie tovaru, na výrobu a pod. podľa rôznych kritérií.

Skl. pohyby -

Zobrazí pohyby k označeným čiastkovým sklad. kartám.

Funkcia vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu Bilancia. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pohyby. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladových pohybov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa pohybov označených čiastkových sklad. kariet a ich skladov, ak sú v zozname nejaké označené, alebo podľa aktuálnej čiastkovej sklad. karty a jej skladu v opačnom prípade a to v zvolenom časovom období: ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť zobrazenie pohybov podľa jedného z prednastavených obmedzení podľa časového obdobia (defaultne sa zobrazí prvá voľba):

 • za aktuálne obdobie
 • za posledných 365 dní
 • za aktuálny rok
 • za aktuálny mesiac
 • za aktuálny týždeň
 • dnes
 • bez obmedzenia za dátum

Tieto typické časové obmedzenia pohybov čiastkovej karty na skladových dokladoch sú na toto funkčné tlačidlo implementované preto, že pohybov s danou kartou môže existovať značné množstvo a nebolo by praktické vypisovať ich po stlačení tlačidla Pohyby defaultne všetky. Ak však chcete pohyby úplne bez časového obmedzenia, prípadne podľa iného časového obmedzenia, môžete si červené obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a vykonať dopyt podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov k všetkým skladovým kartám (hlavným) na všetkých skladoch a pod.).

Bilancia náhrad -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou (otvoriť tu alebo samostatne). Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Bilancia a otvorí znova buď "cez" agendu Bilancia alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy Bilancia. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa všetkých skladových kariet (na všetkých skladoch), ktoré sú zadané ako náhrady aktuálnej sklad. karty.

Využijete najmä na rýchle zobrazenie možnosti využiť pre nepokrytú sklad. položku náhrady a pod.

Bilancia nahradz. - Variant predchádzajúcej funkcie s tým rozdielom, že otvorí agendu Bilancia obmedzenú za sklad. karty, ktoré aktuálna sklad. karta nahradzuje, tzn. za všetky sklad. karty (na všetkých skladoch), ku ktorým je aktuálna sklad. karta zadaná ako ich náhrada.
Množstvo

Enter(*)

Funkcia umožňuje zmeniť množstvo na zabezpečenie (viď stĺpec Zabezpečiť a stĺpec Jednotka).

Po vyvolaní funkcie s zobrazí dialógové okno na zadanie množstva na zabezpečenie pre aktuálnu skladovú položku, pre ktorú bola funkcia vyvolaná:

Příklad dialogového okna pro zadání požadovaného množství v produktu ABRA Gen s podvojným účtovníctvom

Požadované množstvo môžete zadať dvojakým spôsobom:

 • Zadaním prírastku (alebo úbytku) vzhľadom k pôvodnému množstvu do položky Zmena množstva a k tomu zvolíte jednotku.
 • Zadaním absolútneho čísla, tzn. celkového expedovaného počtu bez ohľadu na počet pôvodný do položky Nové množstvo a k tomu zvolíte jednotku.

Kvôli urýchleniu zadania sa naposledy použitý spôsob pamätá a pri nasledujúcom zadaní pre ďalšiu skladovú položku sa kurzor nastaví priamo do príslušnej položky.

K zmenám jednotky v tomto dialógu: Ak zadáte počet a zmeníte jednotku, tak zadaný počet sa nijako neprepočítava, ale zachová sa zadávané číslo a len sa interpretuje inak, v novo zadanej jednotke (tzn. dôjde k zmene skutočného množstva vyjadreného v jednotke so vzťahom 1). Toto správanie vyplýva z poradia, v ktorom sa množstvá obvykle zadávajú: najskôr číslo a potom jednotka (tzn. rovnako ako v iných častiach systému ABRA Gen). Keby sa po zmene jednotky "pod rukou" zmenilo aj číslo, bolo by to v praxi vo väčšine prípadov nevítané správanie. Zadanie objasníme na príklade:

Príklad: Na karte nech sú jednotky ks (vzťah=1) a bal (vzťah=10). Pôvodné množstvo nech je napr. 10ks. Ak zadáme nové množstvo 24 ks, bude v položke Zmena množstva uvedené 14ks. Pokiaľ ale následne k zadanému číslu zmeníme jednotku na bal, bude sa to interpretovať tak, že chceme zadať Nové množstvo =24bal. V položke Zmena množstva preto bude 23bal.

V tomto mieste neprebiehajú kontroly dodržania nedeliteľného množstva. Ak má teda niektorá z vybraných kariet zadané nedeliteľné množstvo, a zadané množstvo mu nezodpovedá, množstvo sa do bilancie prevezme v zadanom počte bez ohľadu na to. Kontrola ohľadom nedeliteľnosti množstva prebehne až na záver pri vlastnom zabezpečovaní.

Poznámka Ctrl +P Umožňuje editovať stĺpec Poznámka. Slúži na uloženie dočasnej poznámky k danému riadku.
Doklad vývoja  

Funkce je k dispozici, pokud je zobrazen vývoj a je v něm vybraný záznam s vyplněným číslem dokladu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

(*) Ak nie je fókus na inom funkčnom tlačidle

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Viď vyššie popis funkcie Nájsť.