Dátové zdroje

Zoznam definícií dátových zdrojov použiteľných v SCM.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

V číselníku Dátové zdroje sú definované zdroje dát, pomocou ktorých sa získavajú dáta pre agendy SCM (Bilancia, Vývoj, ...), pre QR funkcie a pre OLE rozhranie. Každý dátový zdroj obsahuje SQL dopyt, pomocou ktorého sa budú načítavať dáta z databázy, pokiaľ bude použitý tento zdroj resp. definícia stĺpcov alebo sada dátových zdrojov, ktorá tento zdroj obsahuje. Ďalej obsahuje zoznam stĺpcov, ktoré sa majú zobrazovať (ktoré bude dátový zdroj vracať). Pre každý stĺpec je uvedený jeho dátový typ a ďalšie informácie.

Druhy dátových zdrojov:

Každý dátový zdroj je nejakého druhu. Druh sa volí v definícii dátového zdroja v položke Druh a určuje, čo zdroj vracia, k čomu je určený, aké sú povinné položky a pod.:

 • Obecný - pripravený pre budúce využitie.
 • Stavový - vracia informácie o určitej stavovej informácii, napr. dátový zdroj vracajúci stav skladu (môže napr. zahŕňať čiastkové skladové karty, ktoré majú nenulový stav).

  Do této skupiny patří také systémové zdroje související s procesním řízením skladových dokladů - Plánované příjmy, Plánované výdeje, Příjmy v přípravě a Výdeje v přípravě.

 • Dokladový - vracia informácie o budúcich skladových pohyboch, napr. informácie o objednávkach prijatých.
 • Skladové karty - používa sa na získanie zoznamu skladových kariet, tzn. odkazuje sa na neho položka Dátový zdroj skladových kariet z nastavenia SCM.
 • Sklady - používa sa na získanie zoznamu skladov, tzn. odkazuje sa na neho položka Dátový zdroj skladov z nastavenia SCM.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že je možné si nielen definovať vlastné zdroje vracajúce informácie o pohyboch z dokladov, o stavoch skladov a pod., ale aj si definovať vlastné zdroje pre zoznam skladových kariet a pre zoznam skladov (viď tiež pevné stĺpce Bilancie) a stĺpce z týchto zdrojov následne použiť v obmedzení v agendách SCM. (Zostavovanie obmedzujúcich prvkov v Obmedzení viď kap. Záložka funkčných agend SCM.)

Povinné výstupné položky:

Každý dát. zdroj (podľa svojho druhu) musí obsahovať niektoré položky povinne. Tzn. že v subzáložke Položky musí povinne obsahovať nasledujúce výstupné položky (položky s nasledujúcimi názvami) a v subzáložke SQL musí obsahovať SQL dopyt s aliasmi zodpovedajúcimi nasledujúcim názvom povinných položiek:

 • Dokladový:
  • StoreCard_ID - ID skladovej karty. Kód a Názov skladovej karty na jej zobrazenie v stĺpcoch Bilancie sa preberie automaticky z číselníka sklad. kariet.
  • Store_ID - ID skladu. Kód a Názov skladu na jeho zobrazenie v stĺpcoch Bilancie sa preberie automaticky z číselníka skladov.
  • Date$DATE - Dátum budúceho pohybu. Môže byť nulový.
  • Quantity - Na zobrazenie množstva.
  • Document_ID - ID dokladu.
  • DocumentName - Zložené číslo dokladu.
  • Description - Popis pohybu.
  • Firm_ID - ID firmy na doklade. Kód a názov firmy na jej zobrazenie (napr. v záložke Obmedzenie v Bilancii) sa preberie automaticky z číselníka firiem.

  Stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt tu nie sú povinné (bez ohľadu na nastavenie ich používania vo firemných parametroch).

 • Stavový:
  • StoreCard_ID
  • Store_ID
  • Date$DATE - Dátum stavu. Môže byť nulový.

  Quantity v stavovom dát. zdroji povinný nie je. Môže existovať dátový zdroj, ktorý vracia napr. len špecifikáciu zo skladovej karty. V bilancii sa potom zobrazuje táto špecifikácia, nie je potrebné, aby tento zdroj vracal množstvo.

 • Pre skladové karty:
 • Pre sklady:
  • ID - ID skladu. Kód a Názov skladu na jeho zobrazenie v stĺpcoch Bilancie sa preberie automaticky z číselníka skladov.
  • Code
  • Name

Špeciálne výstupné položky:

Okrem vyššie spomenutých povinných položiek môže mať dát. zdroj nepovinné položky so špeciálnym významom. Takou je napr.

 • Evolution Order - Tento stĺpec slúži ako hlavné kritérium pre radenie vývoja skladovej položky, má teda väčšiu váhu ako dátum pohybu. Ak dátový zdroj takýto stĺpec neobsahuje, tak je východisková hodnota 0. Ide o celé číslo, ktoré hovorí, na aké pozície sa majú radiť údaje plynúce z daného dát. zdroja.

  Využitie má aj v prípade stavových zdrojov. Typickým príkladom je napr. dát. zdroj Spodný limit.

Ak sa požaduje, aby sa v prípade, keď je nastavený spodný limit, tento započítal až nakoniec, tak sa ako EvolutionOrder nadefinuje nejaké vyššie celé číslo. (Ak v ostatných dát. zdrojoch nie je číslo EvolutionOrder využité, tak stačí jednotka). Takto sa pokryjú najskôr doklady a až nakoniec sa pokryje požadovaný spodný limit.

Pri zakladaní nového dát. zdroja môžete využiť funkciu Nový stavový zdroj, Nový dokladový zdroj, ..., ktorá predvyplní všetky povinné výstupné stĺpce a stĺpce špeciálne pre daný druh dát. zdroje.

Stĺpce pre jednotku (QUnit) a Vzťah jednotky (UnitRate) nie sú povinné stĺpce dát. zdroja, do zoznamu funkčných agend SCM je jednotka dopĺňaná automaticky.

Podmienky pre SQL dopyt:

Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - všeobecné, tento príkaz je pevný, nijako sa dynamicky neskladá (ako napr. príkazy v DynSQL).

"Požiadavkové" dátové zdroje (napr. objednávky prijaté) musia byť nadefinované tak, aby vracali množstvo so záporným znamienkom. (Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - všeobecné, požiadavky znamenajú spotrebovávanie sklad. položiek). Výraz pre Quantity by mal byť preto zostavený tak, aby tomu zodpovedal.

SQL dopyt k dátovému zdroju musí obsahovať aliasy pre všetky položky nadefinované v subzáložke Položky (z čoho niektoré sú povinné v každom dát. zdroji, viď vyššie).

Pri ukladaní dátového zdroja prebieha kontrola:

 • či dátový zdroj obsahuje všetky povinné výstupné stĺpce
 • či SQL dopyt obsahuje všetky stĺpce definované v zozname výstupných stĺpcov

Datový zdroj:

Dátový zdroj Stav skladu

SELECT Store_ID, StoreCard_ID, Quantity, 0.0 AS Date$DATE
FROM StoreSubCards

Zoznam stĺpcov (Význam položiek podrobnejšie viď popis v záložke Detail):
- Store_ID
  Názov = Store_ID
  Popiska = Sklad
  Dátový typ = Text
  Typ stĺpca = Odkaz na číselníkovú položku
  Číselník = Číselník skladov (tzn. RollCLSID = SFMSB5W15BDL3CL100C4RHECN0)
- StoreCard_ID
  Názov = StoreCard_ID
  Popiska = Skladová karta
  Dátový typ = Text
  Typ stĺpca = Odkaz na číselníkovú položku
  Číselník = Číselník skladových kariet (tzn. RollCLSID = C3V5QDVZ5BDL342M01C0CX3FCC)
- Quantity
  Názov = Quantity
  Popiska = Množstvo
  Dátový typ = Reálne číslo (dtFloat)
  Typ stĺpca = Hodnota
- Date$DATE
  Názov = Date$DATE
  Popiska = Dátum
  Dátový typ = Dátum a čas (dtDateTime)
  Typ stĺpca - Hodnota

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

 • systémové
 • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené internou položkou System (Systémový záznam), platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis položky Systémový v tejto agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.