Dátové zdroje - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii dátového zdroja zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: SQL Položky

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému záznamu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Systémový

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície dát. zdrojov sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Kód

Kód označujúci daný dát. zdroj. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber dát. zdroja. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch dát. zdrojov. Pri ukladaní prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu. Duplicita nie je povolená.

Názov Názov dát. zdroja. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným dát. zdrojom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Druh Určuje, akého je dátový zdroj druhu. Ďalej viď Druhy dátových zdrojov.
Typ dokladu Typ dokladu, ktorého dáta zdroj vracia. Položka je k dispozícii len pre dokladový zdroj.
Popis dát. zdroja Popis daného dátového zdroja. Má význam pre lepšiu orientáciu užívateľa, ktorý je napr. neznalý problematiky SQL dopytov a pod.

Subzáložka SQL

SQL dopyt k dátovému zdroju. Ako musí byť skonštruovaný, viď Podmienky pre SQL dopyt vrátane príkladu v úvodnej kapitole.

Subzáložka Položky

Subzáložka obsahuje definície výstupných položiek dátového zdroja. Obsahuje:

Zoznam definícií položiek

Obsahuje editovateľný zoznam, kde môžete pre daný dát. zdroj nadefinovať zoznam výstupných položiek dát. zdroja. (Hodnoty týchto výstupných položiek dátového zdroja pre jednotlivé sklad. karty sa potom môžu zobrazovať ako stĺpce bilancie.)

Existujú položky, ktoré musia byť povinne obsiahnuté v každom dátovom zdroji, pozri Povinné položky dát. zdroja.

Zadávané položky:

Názov Popis
Názov Názov položky. Pozor, názov sa musí zhodovať s aliasom položky uvedeným v SQL dopyte. V prípade povinných položiek musia byť ich názvy uvedené presne tak, ako sú uvedené v úvodnej kapitole. Ďalej viď Povinné výstupné položky, Podmienky pre SQL dopyt a príklad v úvodnej kapitole.
Popiska Popisok danej výstupnej položky. Použije sa ako názov prvku v Obmedzení vo funkčných agendách SCM (pokiaľ sa daná položka objavuje ako obmedzovací prvok v záložke Obmedzenie daných agend) a ďalej v subzáložke Obmedzenie Sady dátových zdrojov resp. subzáložke Obmedzenie Definície stĺpcov bilancie.

Dátový typ

+ Spôsob použitia

 

Dátový typ položky. Je možné voliť z nasledujúcich dátových typov, pričom pre niektoré z nich sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky:

Celé číslo

Dátový typ Celé číslo nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje.

Oddeľovanie tisícok je pre položky tohto dátového typu možné nastaviť pomocou zobrazovacej masky zadanej v definícii sady dát. zdrojov, v ktorej je dát. zdroj obsahujúci položky tohto typu použitý.

Reálne číslo

Dátový typ Reálne číslo umožňuje voliť viacero spôsobov použitia položky. K jednotlivým hodnotám sa ďalej definujú nasledujúce dopĺňajúce údaje:

Spôsob použitia:
Hodnota Použitie vo všetkých prípadoch, okrem prípadu, keď má hodnota predstavovať množstvo, pozri nasledujúcu možnosť.
Množstvo

Špeciálny prípad reálnej hodnoty. Použijete, pokiaľ chcete stanoviť, že hodnota bude znamenať množstvo.

Spôsob použitia Množstva má totiž zapracovanú ďalšiu podporu, napr. možnosť zahrnúť ho do stĺpca zobrazujúceho výsledné vyhodnotenie (viď položka Do výsledku v definícii stĺpcov Bilancie) alebo automatický prepočet zobrazovaného množstva v prípade zmeny jednotky (napr. viď stĺpec Jednotka v Bilancii) na jednotku s iným vzťahom.

Oddeľovanie tisícok je pre položky tohto dátového typu možné nastaviť pomocou zobrazovacej masky zadanej v definícii stĺpcov bilancie resp. v definícii sady dát. zdrojov, v ktorej je dát. zdroj obsahujúci položky tohto typu použitý.

Text

Dátový typ Text umožňuje voliť z viacerých spôsobov použitia položky. K niektorým hodnotám sa potom definujú ešte ďalšie dopĺňajúce údaje:

Spôsob použitia:
Hodnota Použitie vo všetkých prípadoch, okrem prípadu, keď má hodnota predstavovať odkaz na číselník, pozri ďalej.
Odkaz na číselníkovú položku Číselník

Identifikácia číselníka, pokiaľ hodnota predstavuje ID business objektu.

Odkaz na tabuľku číselníka, z ktorého sa má hodnota do danej položky načítať. Požadovaný číselník vyberiete zo skrytého zoznamu ponúkaných. Pokiaľ ide o číselník chránených objektov, môžete ešte zadaním parametrov v nasledujúcej položke nastaviť, či sa má táto skutočnosť rešpektovať aj tu a ako, tzn. s akou maskou bude v danom mieste chránený číselník použitý.

Textová položka

Význam tejto položky je skôr interný, používa sa napr. pri zostavovaní textu, ktorý sa zobrazuje ako hodnota obmedzenia. Tzn. určuje, aká položka z daného číselníka sa bude zobrazovať v záložkách Obmedzenie funkčných agend SCM na identifikáciu vybraných záznamov. Vyberať môžete z textových položiek, ktoré daný číselník ponúka.

Ak ide o definíciu výstupnej položky Storecard_ID s odkazom na číselník sklad. kariet, a ako textovú položku vyberiete napr. "Špecifikáciu", tak pokiaľ potom napr. v Obmedzení bilancie zvolíte výber 5-tich skladových kariet, budú v rámci výberového prvku Skladové karty uvedené pod svojou špecifikáciou.

Tu teda táto položka nijako neurčuje, aký údaj z daného číselníka sa má zobraziť v stĺpci bilancie, ktorý sa odkazuje na túto výstupnú položku dátového zdroja.

Zohľadniť práva

Má význam len pre číselníky chránených objektov.

Ak je zadaná hodnota Nie, nebudú prístup. práva nijako zohľadnené. Tzn. číselník sa v danom mieste bude správať ako nechránený číselník. Ak je zadaná hodnota Áno, tak sa bude zohľadňovať nastavenie prístupového práva Zobraziť pre daný chránený objekt.

Spôsob uplatnenia prístup. práv je objasnený na príklade v kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Uplatnenie prístupových práv k chráneným objektom v SCM.

Parametre číselníka

Možnosť zadať, s akými parametrami sa má daný číselník vyvolať. Objasníme na príklade:

Obmedzenie číselníka len podľa vybraného typu dokladov: Nadefinujeme si výstupnú položku dát. zdroja typu Text s Typom stĺpca Odkaz na číselníkovú položku a vyberieme napr. číselník radov dokladov. Pritom ale chceme, aby sa číselník defaultne vyvolal len s radmi určitého typu dokladov, napr. iba typu faktúry vydané. Potom v definícii v časti Parametre zadáme:

Príklad vyvolania číselníka s parametrami

Parametrov pre vyvolanie číselníka však existuje viacero. Niektoré z parametrov slúžia na editáciu záznamov (Business objektu), iné na obmedzovanie podľa záznamov (podmienky DynSQL). Niektoré z týchto parametrov, ktoré sú použiteľné v iných podobných častiach systému (napr. v rámci číselníkových užívateľsky definovateľných položiek), tu však podporované nie sú. Tzn. ak sú zadané, nemajú žiadny vplyv. Ide o nasledujúce parametre slúžiace na zohľadňovanie prístupových práv v číselníkoch chránených objektov (popis ich významu pozri napr. v užívateľsky definovateľné položky typu číselník). Ide o:

  • ObjectSecurityMask alebo SecurityMask
  • DynSQLSecurityMask alebo SecurityMask
  • SecurityMask
  • SecurityWithNull=True

Dátum a čas

Dátový typ Dátum a čas nevyžaduje ďalšie dopĺňajúce údaje.

Logická hodnota Áno/Nie

Dátový typ Áno/Nie nevyžaduje ďalší dopĺňajúce údaje.

Skupinovaný

Pokiaľ je hodnota nastavená na Áno, tak sa pri príprave dát dátového zdroja bude dopyt skupinovať za túto položku.

Je možné tak napríklad dosiahnuť toho, aby dáta v bilancii boli skupinované podľa šarže/sériového čísla.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Pre pohyb kurzora po riadkoch editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.