Dátové zdroje - záložka Zoznam

Zoznam definícií dátových zdrojov nadefinovaných v systéme, defaultne dodávaný predvyplnený. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, dátové zdroje definujú, odkiaľ a ako sa budú dáta získavať a bez nich by ďalšia práca v rámci SCM nebola možná. Preto je potrebné, aby ste si ich najskôr nadefinovali v rámci implementácie systému resp. si aspoň skontrolovali záznamy defaultne dodávané výrobcom. Dodávané definície postihujú štandardné prípady, takže ich je možné ihneď používať. Pokiaľ vám dodávané nevyhovujú, môžete si nadefinovať vlastné. Dátové zdroje si však nemusíte definovať od začiatku, môžete výjsť z kópie defaultne dodávaných a tieto si len upraviť.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto definícií vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Číselník sa naplní len tými dodávanými definíciami, ktoré zodpovedajú nainštalovaným modulom. Pokiaľ napr. nie je nainštalovaná výroba, tak sa z incializačných dát nenahrávajú dodávané dátové zdroje pre výrobné typy dokladov a zároveň nie sú k dispozícii sady dátových zdrojov a definície stĺpcov, ktoré takéto dátové zdroje používajú.

Ďalej viď tiež kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Dátový zdroj "Spodný limit" a jeho dopad v Bilancii a Vývoji.

Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Systémový Informácia, či ide o systémovú definíciu alebo nie.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu
  • podľa názvu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového záznamu:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4 Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravovať nie je možné systémové definície.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Vymazanie už použitého dát. zdroja znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber).

Systémovú definíciu nie je možné vymazať ani skryť.

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.