Definícia stĺpcov bilancie

Zoznam definícií stĺpcov použiteľných v agende Bilancia.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

 • obmedzovacieho panela
 • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Definície stĺpcov sú nevyhnutné pre použitie agendy Bilancia. Definícia určuje nielen to, aké stĺpce (okrem stĺpcov daných pevne výrobcom) sa majú v bilancii zobrazovať a čo v nich má byť uvedené, ale tiež aké dát. zdroje sa použijú na načítanie dát a prípadne, pokiaľ ide o stĺpec zobrazujúci množstvo, či má byť toto množstvo započítané do výsledného stĺpca bilancie (celkovej bilancie). Okrem toho umožňuje ku každému v nej definovanému stĺpcu stanoviť obmedzenie pre načítané dáta napr. obmedzenie podľa skladových kariet, podľa skladov a pod. Tieto obmedzenia sa uplatnia pri získavaní dát z dátového zdroja (odozva je potom rýchlejšia (do vyrovnávacej pamäte sa bude načítavať menej dát)). Ďalej pozri i Základné pojmy, proces SCM.

Stĺpce dátové a počítané

Definované stĺpce bilancie (definované prostredníctvom definície stĺpcov bilancie) môžu byť dátové alebo počítané. Dátové stĺpce obsahujú odkaz na dátový zdroj a výstupnú položku z dátového zdroja, ktorá sa má v danom stĺpci zobrazovať. Počítané stĺpce obsahujú výraz, ktorý sa vyhodnocuje pomocou evaluátora výrazov.

Ako bolo povedané v kap. Základné pojmy a proces SCM, definícia stĺpcov bilancie musí obsahovať aspoň jeden stĺpec dátový odkazujúci sa do nejakého dátového zdroja druhu "Dokladový" alebo "Stavový" (aby podľa neho bolo možné načítať údaje do pevne daných stĺpcov bilancie, tzn. skladové karty, sklady, ....). Výstupné položky StoreCard_ID a Store_ID obsahuje každý dátový zdroj, pozri povinné položky dátového zdroja.

V dátových stĺpcoch bilancie sa budú typicky zobrazovať položky obsahujúce množstvo (napr. položka Quantity z daného dátového zdroja), keďže predovšetkým údaje o množstve sú údaje, ktoré sú pre bilanciu podstatné. Je tu však možné zobrazovať i ľubovoľnú inú položku dátového zdroja. V definícii stĺpcov môže byť i viacero riadkov odkazujúcich sa do rovnakého dátového zdroja, ale zobrazujúcich z neho iné položky. Objasníme na príklade:

Nech chceme v bilancii zobrazovať špecifikáciu skladovej karty. Je to možné riešiť napr. tak, že si pre načítanie nadefinujeme nový dátový zdroj na načítanie údajov o špecifikácii alebo o špecifikáciu môžeme rozšíriť nejaký existujúci, napr. Stav skladu a v bilancii potom okrem množstva zobrazovať z rovnakého dátového zdroja i iný údaj, v našom prípade napr. špecifikáciu. Definícia dát. zdroja potom môže vyzerať napr. nasledovne:

/* Dátový zdroj Stav skladu: */

SELECT Store_ID, StoreCard_ID, Quantity, Specification, 0.0 AS Date$DATE
FROM StoreSubCards A
JOIN StoreCards B ON A.StoreCard_ID=B.ID

/* V zozname stĺpcov musí byť okrem stĺpcov pre Store_ID, Storecard_ID, Quantity a Date$DATE, aj stĺpec pre špecifikáciu:
- Specification
 Názov = Specification
 Popiska = Špecifikácia
 Dátový typ = Text
 Typ stĺpca = Hodnota */

/* V definícii stĺpcov bilancie potom budú o. i. dva stĺpce odkazujúce sa na vyššie uvedený dátový zdroj definovaný nasledovne:
- Pre množstvo:
 Názov = Store_Quantity
 Popiska = Stav skladu 
 Dátový zdroj = Stav skladu
 Typ stĺpca = Quantity 
- Pre špecifikáciu:
 Názov = StoreCard_Spec
 Popiska = Špecifikácia skl. karty
 Dátový zdroj = Stav skladu
 Typ stĺpca = Specification */

Definície stĺpcov sú jedným z chránených objektov.

Pre tento chránený objekt nemá význam právo Zobraziť.

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

 • systémové
 • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené internou položkou System (Systémový záznam), platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis položky Systémová definícia v tejto agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.