Definícia stĺpcov bilancie - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii stĺpcov bilancie zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Stĺpce Obmedzenie

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému záznamu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú definíciu stĺpcov. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber definície stĺpcov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch definícií stĺpcov. Pri ukladaní prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu. Duplicita nie je povolená.
Názov Názov definície stĺpcov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou definíciou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nastavenie Možnosť vybrať nastavenie, ktoré sa má použiť na zobrazenie (určuje položky pre získanie zoznamu skladových kariet a skladov a obmedzovania podľa nich (viď Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov), farby a písma kríz, zobrazovacia maska atď.), ak je v agende Bilancia zvolená táto definícia stĺpcov bilancie. Povinná položka.
Systémová definícia

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície sád dát. zdrojov sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Sada dátových zdrojov pre výpočet kríz

Sada dátových zdrojov, ktorá sa použije na zistenie podrobnejších informácií o krízach. Nepovinná položka. Ak je zadaná, tak sa v bilancii zobrazujú stĺpce Dátum prvej krízy a Doklad prvej krízy v bilancii. Viď tiež Pevné stĺpce v popise záložky Zoznam Bilancie.

Nemá žiadny vzťah k dátovým zdrojom, z ktorých sa čerpá do jednotlivých stĺpcov (tzn. položka Dátový zdroj v definícii stĺpca, viď ďalej).

Subzáložka Stĺpce

Subzáložka obsahuje zoznam stĺpcov v definícii. Dôležité je tu poradie riadkov, viď popis funkcií v Lište navigátora ďalej. Obsahuje:

Zoznam definícií stĺpcov

Obsahuje editovateľný zoznam, kde môžete pre danú definíciu stĺpcov bilancie nadefinovať zoznam stĺpcov, ktoré sa budú zobrazovať v bilancii a príp. zahŕňať do stĺpca s výsledným stavom. Zadávané položky:

Názov Popis
Názov Názov stĺpca. Musí byť bez diakritiky. Použije sa pre názov stĺpca tabuľky vo vyrovnávacej pamäti (pozri časť vecný obsah - poskytovateľ dát). Pomocou tohto názvu sa je na tento stĺpec (položku tabuľky vyrovnávacej pamäte) možné odkazovať, napr. z definícií tlač. výstupov, pri definícii výrazov počítaných stĺpcov a pod.
Popiska Popisok stĺpca. Použije sa ako nadpis stĺpca v Bilancii.

Počítaný

+ ďalšie dopĺňajúce údaje

Určuje, či ide o stĺpce dátové alebo počítané. Viď stĺpce dátové a počítané. Podľa typu stĺpca sa sprístupnia ďalšie dopĺňajúce položky v riadku:

 • Dátový
 • Počítaný

  Ako bolo povedané v kap. Základné pojmy a proces SCM, definícia stĺpcov bilancie musí obsahovať aspoň jeden stĺpec dátový odkazujúci sa do nejakého dátového zdroja druhu "Dokladový" alebo "Stavový" (aby podľa neho bolo možné načítať údaje do pevne daných stĺpcov bilancie, tzn. skladové karty, sklady, ....). Výstupné položky StoreCard_ID a Store_ID obsahuje každý dátový zdroj, pozri povinné položky dátového zdroja.

Dátový

Pre nepočítaný, teda dátový stĺpec sa definujú nasledujúce dopĺňajúce údaje:

Ďalšie súvisiace položky:
Šírka Východisková šírka na zobrazenie stĺpca v bilancii.
Dátový zdroj

Odkaz na dátový zdroj. Dátový zdroj o.i. určuje, aké dáta a akým spôsobom sa budú načítať pri použití tejto definície stĺpcov v bilancii. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený tak, že z dátových zdrojov druhu "Skladové karty" a "Sklady" ponúka len tie, ktoré sú použité v tom nastavení SCM, na ktoré sa odkazuje editovaná definícia stĺpcov vo svojej položke Nastavenie, viď vyššie. Ďalej viď Druhy dátových zdrojov a Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov.

Položka Názov výstupnej položky dátového zdroja, ktorej hodnota sa bude v danom stĺpci v bilancii zobrazovať. Na výber sa ponúkajú položky definované k danému zdroju v jeho subzáložke Položky.
Agregačná funkcia

Dáta pre bilanciu sú automaticky agregované (sčítavané) za sklad a skladovú kartu. Táto funkcia určuje spôsob agregácie zobrazovaných dát.

Pozor na znamienko množstva pri požiadavkových zdrojoch. Ďalej viď kap. Často kladené otázky k SCM - otázka Bilancia - Agregačné funkcie MIN a MAX.

Do výsledku

Určuje, či sa obsah zvolenej položky zvoleného dátového zdroja zahrnie do výsledku bilancie.

Do výsledku má význam zahŕňať len položky vyjadrujúce buď požadované alebo zabezpečené množstvo. Tzn. stĺpce zobrazujúce výstupné položky dátového zdroja dátového typu Reálne číslo so Spôsobom použitia = Množstvo. (Výstupné položky dát. zdrojov, ktoré majú spôsob použitia iný ako Množstvo, do výsledku zahrnuté nebudú, ani keby pre ne v definícii stĺpcov bilancie bolo v položke "Do výsledku" nastavené Áno.) Hodnoty jednotlivých stĺpcov, ktoré majú byť zahrnuté do výsledku, sa sčítajú. "Požiadavkové" dátové zdroje (napr. objednávky prijaté) by pritom mali vracať množstvo so záporným znamienkom. Viď Podmienky pre SQL dopyt.

Podmienka pre zobrazenie

Podmienka pre zobrazenie stĺpca v bilancii. Podmienkou môže byť ľubovoľný výraz, ktorý je vyhodnotený a ak je splnený, tak sa stĺpec v bilancii zobrazí. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Výraz môže obsahovať okrem matematických a iných funkcií tiež QuickReports funkcie a referencie na vlastnosti business objektu, ku ktorému sa agenda viaže.

Príkladom môže byť stĺpec, ktorý sa zobrazí len v prípade, že užívateľ nemá v bilancii začiarknuté políčko "za všetky sklady". V takej situácii môže mať ako podmienku zadaný výraz not NxIsEmptyOID(Store_ID).

Počítaný

Pre počítaný stĺpec sa definujú nasledujúce dopĺňajúce údaje:

Ďalšie súvisiace položky:
Šírka Východisková šírka na zobrazenie stĺpca v bilancii.
Dátový typ

+ Spôsob použitia

 

Je možné voliť z následných dátových typov:

 • Celé číslo
 • Reálne číslo
 • Text
 • Dátum
 • Logická hodnota Áno/Nie

Význam je rovnaký ako v popise Dátového typu v definíciách Dátových zdrojov s tým, že k jednotlivým dát. typom tu je ako Spôsob použitia možné použiť len defaultnú hodnotu, okrem typu reálne číslo, keď je možné zvoliť i Spôsob použitia = Množstvo.

Spôsob použitia Množstva má totiž zapracovanú ďalšiu podporu, napr. možnosť zahrnúť ho do stĺpca zobrazujúceho výsledné vyhodnotenie (viď položka Do výsledku ďalej) alebo automatický prepočet zobrazovaného množstva v prípade zmeny jednotky (napr. viď stĺpec Jednotka v Bilancii) na jednotku s iným vzťahom.

Výraz

Výraz, ktorého vyhodnotením sa získa hodnota počítaného stĺpca. Vyhodnotenie výrazu vykonáva poskytovateľ dát. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Výraz môže obsahovať okrem matematických a iných funkcií tiež QuickReports funkcie a referencie na vlastnosti business objektu, ku ktorému sa agenda viaže. V tomto prípade business objektu skladovej karty a skladu.

Je možné použít výraz StoreCard_ID.Specification, pokud budeme chtít zobrazit v Bilanci specifikaci skladové karty.

Ďalej je tu k dispozícii možnosť odkazovať sa na hodnoty získané z dátových zdrojov obsiahnuté v danej definícii stĺpcov. A to buď pomocou QuickReports funkcie SCMDataSourceValue alebo v jednoduchších prípadoch priamo odkazom na názov dátového stĺpca. (Čiže okrem štandardných dátových položiek objektov sú tu i špeciálne premenné zhodné s názvom stĺpcov a obsahujúce rovnakú hodnotu, ako bude mať v bilancii daný stĺpec.)

Mějme v definici sloupců dva datové sloupce s názvy LowLimit_Quantity a HighLimit_Quantity zobrazující spodní a horní limit skladové karty:

Střední hodnotu mezi limity skladů je možné pak jednoduše nadefinovat jako (LowLimit_Quantity + HighLimit_Quantity) / 2.

Do výsledku

Určuje, či bude výsledok tohto počítaného stĺpca zahrnutý do výsledku bilancie.

Do výsledku má význam zahŕňať len položky vyjadrujúce buď požadované alebo zabezpečené množstvo. Tzn. počítané stĺpce dátového typu Reálne číslo so Spôsobom použitia = Množstvo, viď vyššie. (Výstupné položky dát. zdrojov, ktoré majú spôsob použitia iný ako Množstvo, do výsledku zahrnuté nebudú, ani keby pre ne v definícii stĺpcov bilancie bolo v položke "Do výsledku" nastavené Áno.) Hodnoty jednotlivých stĺpcov, ktoré majú byť zahrnuté do výsledku, sa sčítajú. "Požiadavkové" dátové zdroje (napr. objednávky prijaté) by pritom mali vracať množstvo so záporným znamienkom. Viď Podmienky pre SQL dopyt.

Podmienka pre zobrazenie Viď vyššie popis rovnomennej položky pri Dátovom stĺpci.

 

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Poradie stĺpca v definícii stĺpcov bilancie určuje počiatočné poradie stĺpca pri zobrazení v agende Bilancia.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Obmedzenie

Tu je možné zadať obmedzenie príslušného dát. zdroja obsiahnutého v definícii. (Pre počítané stĺpce nemá význam). Ako obmedzujúce prvky sa tu ponúkajú položky zo zoznamu výstupných položiek dátového zdroja. Každá položka zodpovedá jednému obmedzeniu, okrem položiek typu Reálne číslo - Množstvo, ktoré sa do obmedzenia nezahŕňajú (a z toho dôvodu sa ako prvok v obmedzení neobjavia). Typ a spôsob zadania obmedzenia vyplýva z dátového typu danej položky. Vzhľad tejto subzáložky, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je rovnaký ako pri zadávaní obmedzenia v štandardných záložkach Obmedzenie jednotlivých dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre štandardné záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Zo zoznamu výstupných položiek každého dátového zdroja obsiahnutého v danej definícii sa vytvorí prienik položiek, ktoré každý z týchto zdrojov vracia. Každá položka z tohto prieniku zodpovedá jednému obmedzeniu.

Tu však s tým rozdielom, že tu nemajú význam žiadne funkcie dostupné v záložkách Obmedzenie ani nemá význam ukladanie definícií obmedzení a pod. (nastavené obmedzenie je uložené v rámci danej sady dát. zdrojov).

Zadané obmedzenie sa uplatní pri získavaní dát z dátového zdroja. Ďalej viď Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime a iba pre nesystémové definície. (Pre systémové nemá význam, nie je ich možné editovať. Pre ne sa žiadne obmedzenia neuplatňujú.)

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.