Hodnotení dodávatelia

Agenda zobrazí prehľad o hodnotených dodávateľoch.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Dodávané položky Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov vybraného skladového sortimentu. Ak sa používa schvaľovanie dodávateľov, tak sa pri objednávaní skladového sortimentu bude prihliadať k tomu, či firma je či nie je schváleným dodávateľom pre daný sortiment. Účelom agendy je teda definovať množinu firiem – dodávateľov, pre ktorých sa bude vykonávať hodnotenie a potom, na základe výsledkov hodnotenia, následné schvaľovanie. Ide vlastne o podmnožinu firiem z Adresára firiem s (nepovinným) upresnením konkrétnej prevádzkarne, ktoré sú či môžu byť dodávateľmi nejakého tovaru a majú byť ako dodávateľ hodnotené resp. schvaľované. Nové záznamy môžete pridať i hromadne výberom firmy z adresára, z dodávateľov zo skladových kariet či vybraných dokladov. Každý záznam dodávateľa musí mať zadanú oblasť hodnotenia, ktorá špecifikuje vymedzenie skladového sortimentu, na ktorý sa dané hodnotenie bude vzťahovať, a ďalej určuje hodnotiace kritériá, ktoré sa pre neho majú vyhodnocovať, frekvenciu ich vyhodnocovaní a i.

U každého dodávateľa je najprv potrebné vykonať hodnotenie za predchádzajúce obdobie prostredníctvom Sprievodcu hodnotením dodávateľov (je možné ho vyvolať priamo z tejto agendy). Hodnotené obdobia sa odvodzujú od frekvencií jednotlivých použitých kritérií. Výsledkom hodnotení sú dosiahnuté známky (počty bodov) vypočítané alebo zadané podľa typu kritéria. Tie s ohľadom na požadovaný počet v prípade jednotlivých kritérií určujú, či bol dodávateľ za uplynulé obdobie vyhovujúci.
Následne sa vykoná schvaľovanie prostredníctvom Sprievodcu schvaľovaním dodávateľov. Dodávateľ bude za dané obdobie schválený, ak vo všetkých hodnotených kritériách bol za dané obdobie vyhodnotený ako vyhovujúci. Najlepším schváleným dodávateľom pre daný sortiment je potom ten, ktorý dosiahol najviac bodov. Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne.

Agenda môže obsahovať jedného dodávateľa i viackrát pre rôzne prevádzkarne a rôzne oblasti hodnotenia. Tzn. kombinácia hodnôt firma - prevádzkareň - oblasť hodnotenia tu musí byť unikátna a nie je povolená duplicita záznamov s rovnakou firmou, prevádzkarňou a oblasťou hodnotenia. Pritom platí, že "nezadaná" prevádzkareň je tu tiež platná unikátna hodnota. Hodnotenie (výpočet hodnotiacich kritérií) pre záznam firmy bez zadanej prevádzkarne sa vykoná za všetky doklady bez ohľadu na prevádzkareň na nich zadanú. To je praktické pre prípady, že nás pri hodnotení prevádzkarne nezaujímajú, keďže hodnotíme firmu ako celok. Zároveň teda tiež platí, že ak sa zisťuje schválenie pre firmu na nejakom doklade, kde je zadaná prevádzkareň, systém sa pokúsi najprv vyhľadať záznam o schválení dodávateľa pre túto prevádzkareň a keď ho nenájde, pokúsi sa dohľadať ešte záznam schválenia pre firmu bez prevádzkarne.

Aktualizace seznamu dodavatelů - Jak bylo řečeno výše, seznam dodavatelů je vlastně seznam odkazů na firmy z adresáře firem. Ak daná firma bola po zaradení medzi hodnotených dodávateľov zásadne opravená či zlúčená, stal sa z neho predchodca, ktorý má svojho nasledovníka a s daným dodávateľom sa pracuje s využitím daného nasledovníka. Ak v zozname existujú takí hodnotení dodávatelia s odkazom na predchodcu firiem, mali by ste vykonať Aktualizáciu funkciou Aktualizovať.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.