Hodnotení dodávatelia - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu hodnoteného dodávateľa zo záložky Zoznam. Položky zadávané a zobrazované k hodnoteným dodávateľom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Hodnotenie Hodnotenie graficky Schvaľovanie

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Názov Popis
Dodávateľ Vybraný dodávateľ - firma z Adresára firiem. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Prevádzkareň

Prevádzkareň daného dodávateľa. Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., prevádzkareň tu môže zostať nezadaná, potom bude dodávateľ hodnotený bez ohľadu a prevádzkareň.

Oblasť hodnotenia Identifikácia oblasti hodnotenia. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pridelením oblasti je dané, ktoré hodnotiace kritériá sa pre daného dodávateľa budú vyhodnocovať, s akou frekvenciou atď.
Posledný výsledok schvaľovania Celkový počet bodov získaný v hodnotení.

Prenáša sa zo záznamov výsledkov schvaľovania zo subzáložky Schvaľovanie z najnovšieho záznamu.

 

Dátum schválenia od

Dátum, odkedy platí tento stav schválenia (každým ďalším záznamom s vyšším dátumom je platnosť prebitá).

Schválené

Výsledok schvaľovania:

 • Áno - schválený
 • Nie - neschválený
Platné

Informácia, či je výsledok schválenia platný.

 • Áno - Výsledok je platný
 • Nie - Výsledok nie je platný, je nutné znova spustiť vyhodnotenie schválenia.

Subzáložka Hodnotenie

Obsahuje prvok needitovateľný zoznam s výsledkami bodového hodnotenia dodávateľov. Ide o výpis hodnotení vykonaných pri predchádzajúcom hodnotení, a to jednak o ručne zadané hodnotenie pre ručne zadávané kritériá a jednak vypočítané z výpočtových kritérií spustením výpočtu. Preto tu nie je možné pridávať nové. Nový záznam sa do tejto agendy pridá vtedy, ak vznikne nový záznam v rámci sprievodcu hodnotením vo funkcii Hodnotiť v záložke Zoznam agendy Hodnotenia dodávateľov. Opravovať je možné finálny počet bodov (zobrazený v stĺpci Hodnotenie) to len pomocou funkčného tlačidla Pridať v lište navigátora, viď ďalej.

Príklad zobrazených výsledkov hodnotení dodávatelia. V tomto prípade je vidieť, že pri kritériu "SUB_POS_CE" je vyhodnoteným obdobím 1.kvartál r. 2014. Kritérium má evidentne nastavenú štvrťročnú frekvenciu a dátum vyhodnotenia bol vyšší ako koniec 1.kvartálu 2014. Pri ďalších dvoch kritériách je vyhodnocovaným obdobím marec 2014 a apríl 2014, kritéria sú teda evidentne mesačné a dátum posledného hodnotenia musel byť vyšší ako apríl 2014. Kritérium "POC_REK" v marci vyšlo len 60%, čo je nevyhovujúce vzhľadom k nadefinovanému prahu 95-tich bodov. V dubnu je ve sloupci Převzetí uvedeno Ano, tzn., že výsledky převzaty z předchozího období.

Význam vybraných tu zobrazených položiek:

Názov Popis
Obdobie od Spodný dátum vyhodnocovaného obdobia.

Ako bolo spomenuté v popise položky frekvencia hodnotenia, vyhodnocované obdobia sa určia s ohľadom na dátum, ku ktorému bolo hodnotenie vyvolané, na to, akú frekvenciu majú jednotlivé kritériá v definícii oblasti priradenej hodnotenému dodávateľovi a aký je dátum, odkedy je kritérium vyžadované. Podrobnejšie vrát. príkladu viď Vecný obsah - Vykonanie hodnotenia podrobnejšie.

Hraničné dátumy vyhodnocovaného obdobia sú needitačné. Naplňujú sa automaticky podľa vyhodnocovaného obdobia. Tu sú zobrazené pre jednoduchšie časové filtrovanie a radenie záznamov, prípadne pre informačnú možnosť ich zobrazenia alebo prípadne tlač.

Obdobie do Horný dátum vyhodnocovaného obdobia.
Obdobie Vyhodnocovaného obdobia.
Kód kritéria. Identifikácia kritéria. Kritérium je dané definíciou oblasti hodnotenia vybrané pre hodnotenie daného dodávateľa (firmy/prevádzkarne) v subzáložke Hlavička.
Názov kritéria
Vyp.hod.

Vypočítaný počet bodov. Tu needitačná položka.

 • Pri kritériách typu "1 - Výpočtové/štatistické (výrazom súhrnne za obdobie)" ide o výsledok výpočtu na základe definície výpočtového kritéria. Ako bolo spomenuté v definícii kritéria, ak je vypočítaná známka necelé číslo alebo číslo mimo definovaný rozsah bod. hodnotenia kritéria, príslušne sa zaokrúhli.
 • V prípade kritérií typu "2 - Ručne zadávané na jednotlivých príjemkách", sa vykoná ako súčasť výpočtu výpočet priemeru zo zadaných známok k jednotlivým príjemkám za zadané obdobie (podľa dátumu odkazovanej príjemky). Vypočítaný priemer sa opäť aritmeticky zaokrúhli.
 • Pri kritériách typu "0 - Ručne zadávané súhrnne za obdobie" ide o známku zadanú ručne obsluhou v sprievodcovi hodnotením.

  Podrobnejšie vrát. príkladu viď Vecný obsah - Vykonanie hodnotenia podrobnejšie.

Hodnotenie Finálny počet bodov (tzn. známka ručne zadaná alebo prebraná vypočítaná). Tu uvedenú známku užívateľ môže za určitých okolností prepísať/zmeniť pomocou funkcie Oprava v lište navigátora.
Perc. hod. Finálny počet bodov zobrazený percentuálne
Vyhovuje Informácia, či je dosiahnutý výsledok daného kritéria vyhovujúci vzhľadom k prahu danému položkou Počet bodov postačujúci na schválenie z definície daného kritéria.
Prevzatie Informácia, či bolo vypočítané hodnotenie prevzaté z predchádzajúceho platného hodnotenia. Pri výpočtovom kritériu typu "1 - Výpočtové/štatistické (výrazom súhrnne za obdobie)" bola splnená podmienka pre prevzatie daná v definícii kritéria, pri kritériu typu "2 - Ručne zadávané na jednotlivých príjemkách" k prevzatiu dôjde automaticky vždy, ak nie sú nájdené vyhovujúce príjemky (za hodnotené obdobie, s príslušným dodávateľom a skladovým sortimentom).
Minimum Rozsah bodového hodnotenia daného kritéria daný intervalom Minimálny počet bodov až Maximálny počet bodov z definície daného kritéria.
Maximum
Prah Prah, ktorý musí byť prekročený, aby dosiahnutý výsledok daného kritéria mohol byť prehlásený za vyhovujúcu danú položku Počet bodov postačujúci k schváleniu z definície daného kritéria.
Dátum hodnotenia Dátum, kedy bolo známkovanie vykonané (spustený výpočet).
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Oprava - Pre ručnú opravu finálneho počtu bodov (zobrazeného v stĺpci Hodnotenie) na aktuálnom riadku (na ktorom stojí kurzor).
 • Prepočítať - Má význam len pre kritériá typu "1 - Výpočtové/štatistické (výrazom súhrnne za obdobie)". Vyvolá nový výpočet daného kritéria na aktuálnom riadku podľa jeho definície. Využijete vtedy, ak sa zmenili dáta, na základe ktorých bol predchádzajúci výpočet vykonaný, (napr. boli zadané ďalšie doklady) a chcete výsledok zaktualizovať.

Subzáložka Hodnotenie graficky

Ide o výpis hodnotení vykonaných pri predchádzajúcom hodnotení podobne ako v subzáložke Hodnotenie, len ich tu zobrazuje v prehľadnej grafickej podobe. V zozname výsledkov sú záznamy graficky zvýraznené, a to:

 • inou farbou podľa toho, či sú vyplnené a či výsledky vyhovujú - význam je zhodný ako bolo uvedené v popise Sprievodca hodnotením.

Bez farby je hodnotenie "prázdne", čo znamená, že pre dané obdobie hodnotenie neexistuje (tzn. nebolo ešte vykonané, alebo pre dané obdobie ešte nebolo kritérium vyžadované a pod.).

Príklad zobrazených výsledkov hodnotení dodávatelia. V tomto prípade je vidieť, že pri kritériu "SUB_POS_CE" je vyhodnoteným obdobím 1.kvartál r. 2012. Kritérium má evidentne nastavenú štvrťročnú frekvenciu a dátum vyhodnotenia bol vyšší ako koniec 1.kvartálu 2012. Pri ďalších dvoch kritériách je vyhodnocovaným obdobím marec 2012 a apríl 2012, kritéria sú teda evidentne mesačné a dátum posledného hodnotenia musel byť vyšší ako apríl 2012.

Voľba aktuálneho zobrazenia

Keďže ide o subzáložku, kde zobrazené hodnoty závisia od aktuálne zvoleného obdobia, nad zoznamami je k dispozícii panel pre voľbu zobrazeného obdobia. Obsahuje nasledujúce prvky:

Názov Popis
Navigátor pre voľbu časového úseku

Obsahuje nasledujúce prvky:

 • Tlačidlo na prechod na predchádzajúci časový úsek.
 • Tlačidlo na prechod na nasledujúci časový úsek.
 • Tlačidlo na prechod na aktuálny časový úsek podľa aktuálneho dátumu počítača.

Subzáložka Schvaľovanie

Názov Popis
Dátum platnosti od Počiatočný dátum obdobia, pre ktoré platí schválenie z nasledujúcej položky. Či pôjde o mesiac, štvrťrok alebo rok, závisí od frekvencie vyhodnocovaných kritérií pre daného dodávateľa. Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne - schvaľovanie dodávateľov.
Schválené

Informácia, či bol dodávateľ pre dané obdobie schválený alebo neschválený.

Platné

Či je dané schválenie platné. Ak po schválení došlo spätne k oprave hodnotenia rozhodným pre dané obdobie, bude schválenie neplatné.

Celkom získaných bodov

Ide o súčet hodnôt z položiek Hodnotenie zo subzáložky Hodnotenie za všetky kritériá v danom období.

Ak je dodávateľ hodnotený podľa dvoch kritérií (dané oblasťou hodnotenia, viď vyššie), z ktorých jedno má nastavenú frekvenciu mesačnú a druhé štvrťročnú, tak bude interval schvaľovania mesačný - tzn. k prvému každého mesiaca sa vykoná schválenie na základe výsledkov hodnotenia za predchádzajúci mesiac a predchádzajúci kvartál. (Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne - schvaľovanie dodávateľov.) Ak za mesačné kritérium z predchádzajúceho mesiaca získal 95 bodov a za štvrťročné z predchádzajúceho čtvrťroka získal 100 bodov, tak jeho celkový počet bodov bude 195.

Počet bodov je rozhodujúci vtedy, ak existuje viac schválených dodávateľov pre rovnaký sortiment a má sa vybrať ten najlepší. Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne - najlepší schválený dodávateľ.

Vytvoril

Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.

Opravil

Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).