Hodnotení dodávatelia - záložka Zoznam

Seznam hodnocených dodavatelů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pre každého dodávateľa uvedené základné údaje o ňom. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Dátum schválenia od

Počiatočný dátum obdobia, pre ktoré bolo vykonané posledné schválenie. Ide o obsah položky Dátum platnosti od v subzáložke Schvaľovanie v údajoch hodnoteného dodávateľa z posledného záznamu schválenia.

Schválené Stav posledného schválenia daného dodávateľa. Ide o obsah položky Schválené z posledného záznamu schválenia v subzáložke Schvaľovanie v údajoch hodnoteného dodávateľa. Indikuje schváleného dodávateľa.
Platné Informácia, či je tento schválenia platný. Ide o obsah položky Platné z posledného záznamu schválenia v subzáložke Schvaľovanie v údajoch hodnoteného dodávateľa.
Celkom získaných bodov Súčet bodov získaný z posledného schválenia. Ide o obsah položky Celkom získaných bodov z posledného záznamu schválenia v subzáložke Schvaľovanie v údajoch hodnoteného dodávateľa. Rozhoduje o najlepšom schválenom dodávateľovi.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položiek novej požiadavky viď záložka Detail.

Možnosti zadania nového hodnoteného dodávateľa:

Nový záznam je možné zadávať funkciou Nový štandardne z tejto agendy otvorenej samostatne alebo vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového záznamu:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8 Požiadavky na objednávky slúžia ako podklad pre budúce vytvorenie objednávky, nie sú použité nikde inde, takže mazať ich je možné úplne bez obmedzenia.
Skopírovať F9
Občerstviť F11
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Aktualizovať - Funkcia pre vykonanie aktualizácie zoznamu dodávateľov.
Hodnotiť Ctrl+H Vyvolá Sprievodcu hodnotením dodávateľov ku všetkým vybraným záznamom v záložke Zoznam. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne - vykonanie hodnotenia podrobnejšie.
Schvaľovať Ctrl+S Vyvolá Sprievodcu schvaľovaním dodávateľov ku všetkým vybraným záznamom v záložke Zoznam. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Samozrejme nemá význam vyvolávať proces hodnotenia nad dodávateľmi, pre ktoré zatiaľ nebolo vykonané hodnotenie. Viac viď Hodnotenie a schvaľovanie dodávateľov všeobecne - schvaľovanie dodávateľov.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.