Hodnotiace kritéria

Zoznam definícií hodnotiacich kritérií pre hodnotenie dodávateľov.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Help k tejto agende zatiaľ nie je k dispozícii, bude doplnený v najbližšom možnom termíne.

Typy kritérií:

Každé kritérium je nejakého typu.

  • 0 - Ručne zadávané súhrnne za obdobie – hodnotenie v tomto prípade zadáva užívateľ ručne na základe subjektívneho hodnotenia. Pri ručnom zadaní je možné zadať známku v rozsahu Minimálneho a Maximálneho počtu bodov (vrátane), ktoré sú zadané v definícii daného kritéria
  • 1 - Výpočtové/štatistické (výrazom súhrnne za obdobie) - hodnotiaca známka je v tomto prípade výsledkom výpočtu podľa definovaného vzorca (výrazu), ktorý môže čerpať informácie pomocou definícií dynamických SQL príkazov alebo využitie skriptovacej funkcie. Výpočtový výraz musí mať možnosť mať ako vstupné parametre medzné dáta vyhodnocovaného obdobia, hodnoteného dodávateľa a hodnotiace kritérium. Pozn. funkcie naprogramované v skriptovaní je možné volať zo zadaného výrazu pomocou funkcie NxScript. Pre prípad, kedy nie je dostatok dát na stanovenie známky, je nutné mať možnosť zadať podmienky, kedy môže byť využitý výsledok z už existujúceho hodnotenia dodávateľa.
  • 2 - Ručne zadávané na jednotlivých príjemkách – v tomto prípade je možné (alebo podľa nastavenia povinné) na každej príjemke zadať hodnotenie všetkých kritérií tohto typu. Výsledná známka za vyhodnocované obdobie sa následne vypočíta ako priemer všetkých čiastkových známok pri jednotlivých príjemkách z tohto obdobia.

Systémové a užívateľské záznamy v tejto agende:

Záznamy v tejto agende môžu byť:

  • systémové
  • užívateľské

Systémové sú dodávané výrobcom, od užívateľských sú v tejto agende odlíšené internou položkou System (Systémový záznam), platí pre ne obmedzenie v opravách a mazaní a sú automaticky aktualizované v rámci update. Ďalej viď popis položky Systémový v tejto agende.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.