Hodnotiace kritériá - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii kritéria zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Popis bodového hodnotenia Definícia dát pre výpočtové kritérium Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Systémový

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície hodnotiacich kritérií sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Kód Kód označujúci dané kritérium. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber kritéria. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch kritérií. Pri ukladaní prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu.
Názov Názov kritéria. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným kritériom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Poznámka Popis daného kritéria. Má význam pre lepšiu orientáciu užívateľa.
Typ kritéria Určuje, akého je kritérium typu. Podrobnejšie viď Typy kritérií.
Minimálny počet bodov

Hraničné počty, ktoré stanovujú interval bodového hodnotenia, teda rozsah známok. Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - Hodnotenie dodávateľov, ako známky sa používajú len diskrétne hodnoty (celé čísla) z rozsahu bodového hodnotenia daného kritéria, ktorý je daný práve intervalom Minimálny počet bodov až Maximálny počet bodov.

Ak máte napr. kritérium založené na výpočte počtu reklamovaných položiek oproti celkovému počtu položiek, teda vlastne "aké percento z celku tvorili reklamácie", tak tu bude zadaný rozsah bodov (známok) v intervale 0 až 100. Ak máte kritérium založené na subjektívnom hodnotení obsluhy prijímajúcej tovar, môže byť rozsah známok napr. v intervale 1 až 5 (od vyhovujúceho po neakceptovateľného). K jednotlivým diskrétnym hodnotám z daného intervalu si je možné v subzáložke Popis bodového hodnotenia nadefinovať textový popis jednotlivých hodnôt.

Maximálny počet bodov
Počet bodov postačujúci na schválenie

Minimálny počet bodov, aby dodávateľ mohol byť schválený. Tzn. prah, ktorý musí byť prekročený, aby dosiahnutý výsledok daného kritéria mohol byť prehlásený za vyhovujúci.

Subzáložka Popis bodového hodnotenia

Ide o prvok editovateľný zoznam na editáciu textových popisov k jednotlivým hodnotám bodového hodnotenia (známkam). Či má či nemá zmysel zadávať popisy jednotlivých známok, závisí od toho, o aké kritérium ide: Ak bude ísť napr. o kritérium založenom na subjektívnom hodnotení s rozsahom známok napr. v intervale 1 až 5 (od vyhovujúceho po neakceptovateľného), tak má význam si k jednotlivým známkam 1 až 5 definovať nejaké popisky, aby obsluha vedela, čo ktoré číslo znamená. Ak bude ísť o kritérium, kde počet bodov je vlastne počet percent, tak sú popisky jednotlivých hodnôt pochopiteľne zbytočné.

Názov Popis
Bodové hodnotenie Počet bodov z rozsahu bodového hodnotenia daného kritéria. Rozsah je daný intervalom Minimálny počet bodov až Maximálny počet bodov zadanými vyššie. Počty bodov tu zadané sú diskrétne hodnoty z daného intervalu, tzn. celé čísla.
Popis bodového hodnotenia

Textový popis bodového hodnotenia.

0 bodov => nevyhovujúci, 1 bod => dostatočné, 2 body => vyhovujúci

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Subzáložka Definícia dát pre výpočtové kritérium

Subzáložka je k dispozícii len pre kritériá typu 1 - Výpočtové/štatistické (výrazom súhrnne za obdobie). Obsahuje popis definície dát pre výpočet počtu bodov za dané kritérium. Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto definícií vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Názov Popis
Výraz pre výpočet bodového hodnotenia

Výpočtový výraz, ktorý vráti počet bodov (známku) získaných v hodnotení podľa vstupných parametrov (tzn. na výstupe daného výrazu je očakávané reálne číslo).

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu).

V tomto výraze je možné používať premenné, ktoré si je možné nadefinovať v nasledujúcej položke Definícia premenných pre použitie vo výraze. Prostredníctvom týchto premenných je možné do výrazu odovzdať výsledky získané z dynamických zdrojov dát (DynSQLs) (DynSQL príkazov). Viď súhrnný príklad nižšie. Pre získanie dát je možné využívať i funkcie zo skriptovania. Funkcie naprogramované v skriptovaní je možné volať zo zadaného výrazu pomocou funkcie NxScript.

Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - Hodnotenie dodávateľov, ako známky sa používajú len diskrétne hodnoty (celé čísla) z rozsahu bodového hodnotenia daného kritéria, ktorý je daný práve intervalom Minimálny počet bodov až Maximálny počet bodov Preto výsledok vyčíslený výrazom sa príslušne zaokrúhli na celé čísla aritmeticky, ak vychádza výsledok mimo interval bodového hodnotenia, tak sa zaokrúhli na príslušnú medznú hodnotu.

Ak by napr. rozsah hodnotenia bol v intervale 1 až 10 a výsledok výpočtu vychádzal napr. na 11,6, tak by sa zaokrúhlil na 10.

Podmienka pre prevzatie výsledku predchádzajúceho hodnotenia Výraz, podľa ktorého sa vyhodnotí podmienka , ktorá určuje, či sa má použiť ako výsledok tohto hodnotenia výsledok z hodnotenia predchádzajúceho (tzn. na výstupe je očakávaná logická hodnota Áno alebo Nie (True/False)). Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - Hodnotenie dodávateľov, slúži napr. pre prípad, kedy nie je dostatok dát na stanovenie známky v aktuálne vykonávanom hodnotení. Nepovinná položka (nezadaná podmienka sa vyhodnotí ako neplatný výraz), tzn. hodnotenie z predchádzajúceho testu sa neprevezme. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov a podobne ako v predchádzajúcom prípade má dostupné výsledky z DynSQL príkazov prostredníctvom použitia nadefinovaných premenných.
Definície premenných pre použitie vo výraze Zoznam s definíciami premenných umožňuje definovať väzbu na nejaký existujúci DynSQL príkaz. Premenné sprístupňujú výsledky z daného DynSQL príkazu do výrazov v predchádzajúcich položkách.
  Názov pre výraz Názov premennej, ktorý potom bude použitý vo výraze, tzn. pod ktorým sa budeme na danú premennú odkazovať.

Nech chceme zaviesť hodnotiace kritérium porovnávajúce počet reklamácií nakúpeného tovaru. Chceme výslednú známku stanoviť ako pomer počtu položiek daných bez reklamácie k celkovému počtu posudzovaných položiek krát 100. Teda percento v rozsahu 0-100. Na to potrebujeme z našich dát najprv vyčísliť počet položiek bez reklamácie a s reklamáciou.

K tomu majme nadefinovaný DynSQL príkaz "Riadky príjemiek", ktorý z príjemiek (PR) s dátumom spadajúcim do vyhodnocovaného obdobia a vystavených na vyhodnocovanú firmu-dodávateľa vie zistiť počet riadkov typu 3-skladový riadok obsahujúcich skladovú kartu spadajúcu do hodnoteného sortimentu, ku ktorým bola vystavená vratka príjemky (VPR) alebo naopak nebola.

Zavedieme si teda 2 premenné:

  • N (ako nemá VPR) pre počet položiek bez reklamácie - a pre ňu zvolíme v nasledujúcej položke "Príkaz DynSQL" príkaz "Riadky príjemiek" s agregáciou "Počet", kde v podmienke "Vytvorená vratka" nastavíme Nie
  • A (ako má VPR) pre počet s reklamáciou - pre ňu zvolíme ten istý SQL príkaz a v podmienke "Vytvorená vratka" nastavíme Áno

Potom výraz môže byť: ak je N+A =0, tak je výsledok 0, inak je výsledok 100* N/(N+A).

Vypočítané číslo sa príslušne zaokrúhli.

Podmienka pre prevzatie výsledku predchádzajúceho hodnotenia môže byť napr. jednoducho: N+A=0. Ak bude splnená (keďže nebudú dohľadané v hodnotenom období žiadne vyhovujúce riadky príjemiek, tak sa ako výsledok hodnotenia použije výsledok predchádzajúceho hodnotenia.

Takto vypočítaný počet bodov ešte nie je výsledok celého hodnotenia. Hodnotenie sa môže skladať z viacerých kritérií (dané oblasťou hodnotenia) a každé kritérium môže mať ešte stanovený váhový koeficient. Z výsledkov jednotlivých kritérií a ich váh sa potom vyčísli celkové hodnotiace číslo.

  Názov DynSQL príkazu Názov príkazu zvoleného v nasledujúcej položke Príkaz DynSQL. Tu needitovateľná položka.
  Príkaz DynSQL Položka typu skrytý zoznam, umožňujúca zvoliť DynSQL príkaz, ktorý má vracať požadované dáta potrebné pre výpočet bodového ohodnotenia výrazom zadaným vyššie. Na výber sa ponúkajú všetky existujúce, ale je zjavné, že je potrebné vybrať zmysluplne - tzn. zvoliť ten, ktorý vracia požadované dáta potrebné pre dané hodnotenie. Ak zatiaľ neexistuje DynSQL príkaz, ktorý by vyhovoval vami definovanému kritériu, tak si ho musíte najprv nadefinovať pomocou DynSQL editora.
  Agregačná funkcia

Typ agregačnej funkcie. Zvolíte podľa toho, ako máte postavené vaše kritérium.

Napr. ak budete porovnávať počet reklamácií tak, že budete sledovať počet dodacích listov (DL) vystavených s vratkou (VR) oproti počtu DL bez VR, tak bude agregačnou funkciou Počet. Môžete ale napr. sledovať reklamovanú sumu (v prípade, kedy pre vás nie je rozhodný počet vráteného tovaru, ale finančný objem) oproti sume utŕženej, potom zvolíte agregačnú funkciu typu Súčet. Ak budete chcieť hodnotiť medzi sebou dodávateľov podľa toho, aká bola napr. maximálna doba dodania od sľúbenej dodacej lehoty, môže byť využitá agregačná funkcia Maximum. A pod.

Podmienky

Je tu možné použiť všetky obmedzovacie podmienky pre výbery dát z databázy dostupné prostredníctvom daného DynSQL príkazu (dané podmienkami DynSQL vrátane užívateľsky definovateľných položiek (ak majú v definícii nastavené Používať na obmedzenie výberov dát). Užívateľ si tak môže vytvárať aj pomerne zložité varianty obmedzenia.

Hodnoty je do užívateľsky definovateľných položiek, ktoré boli do agend doplnené až neskôr, možné dozadať tiež hromadne, viď Možnosti hromadných opráv.

Vzhľad tejto časti formulára, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je rovnaký ako pri zadávaní obmedzení v záložkách Obmedzenie jednotlivých dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov), využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Tu sa do DynSQL príkazu pri jeho použití naviac automaticky odovzdávajú hodnoty podmienok podľa parametrov hodnotenia aktuálne hodnoteného dodávateľa:

Obmedzenie podľa Identifikátor podmienky v DynSQL príkaze Popis
Obdobie hodnotenia EvaluationDate Ak bude v DynSQL príkaze zapnutá podmienka s týmto identifikátorom, systém ju automaticky vyplní podľa hodnoteného obdobia.
Hodnotená firma EvaluationFirm_ID Ak bude v DynSQL príkaze zapnutá podmienka s týmto identifikátorom, systém túto podmienku automaticky vyplní identifikátorom hodnotenej firmy.
Prevádzkareň hodnotenej firmy EvaluationFirmOffice_ID Ak bude v DynSQL príkaze zapnutá podmienka s týmto identifikátorom, systém túto podmienku automaticky vyplní identifikátorom prevádzkarne hodnotenej firmy. Ak na hodnotení dodávateľa nie je zadaná prevádzkareň, automaticky bude podmienka v DynSQL príkazu vypnutá.
Vymedzenie sortimentu (dané oblasťou hodnotenia)

EvaluationStoreCard_ID

EvaluationStoreMenuItem_ID

Podľa typu vymedzenia sortimentu zadaného na oblasti hodnotenia, ku ktorej je pripojené dané kritérium, v položke Vymedzenie sortimentu, sa systém správa nasledovne:

  • Typ 0 – všechny skladové karty - Pokud bude v DynSQL příkazu zapnutá podmínka s identifikátorem EvaluationStoreCard_ID nebo EvaluationStoreMenuItem_ID systém automaticky tuto podmínku vypne.
  • Typ 1 – Vybrané skladové karty - Ak bude v DynSQL príkaze zapnutá podmienka s identifikátorom EvaluationStoreCard_ID, systém automaticky vyberie do podmienky skladovej karty zadané oblasti hodnotenia. Ak bude nájdená podmienka zapnutá s identifikátorom EvaluationStoreMenuItem_ID, systém automaticky túto podmienku vypne.
  • Typ 2 – Skladové karty pre vybrané skladové menu - Ak bude v DynSQL príkaze zapnutá podmienka s identifikátorom EvaluationStoreCard_ID, systém automaticky túto podmienku vypne. Ak bude nájdená zapnutá podmienka s identifikátorom EvaluationStoreMenuItem_ID, systém automaticky vyberie do podmienky skladové menu zadané na oblasti hodnotenia
     
   

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.