Nastavenie SCM - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii nastavení zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému záznamu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Systémové nastavenia

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície nastavení sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Kód Kód označujúci danú definíciu nastavení. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber definície nastavení. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch definícií nastavení.
Názov Názov definície nastavení. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou definíciou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Zobrazovacia maska Možnosť zadať si pre stĺpce dátového typu reálne číslo formátovanie podľa vlastných požiadaviek. Napr. oddeľovanie tisícok. Definícia masky je rovnaká ako v iných častiach systému, pozri napr. subzáložku Maska v definovateľných stĺpcoch.
Farba krízy Možnosť užívateľsky si nastaviť farbu pozadia a písma riadkov, v rámci ktorých bude nastávať kríza. Použije sa na zobrazenie krízy vo funkčných agendách SCM, pokiaľ je použitá Definícia stĺpcov bilancie resp. Sada dátových zdrojov odkazujúca sa na toto nastavenie.
Farba dočasnej krízy Variant predchádzajúcej položky, ale týka sa nastavenia farieb pre zobrazenie riadkov, v rámci ktorých bude nastávať dočasná kríza.
Dátový zdroj skladových kariet Odkaz na dátový zdroj z číselníka Dátových zdrojov, ktorý sa má použiť na získanie zoznamu skladových kariet. Povinná položka. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len za dátové zdroje druhu "Skladové karty". Ďalej viď Druhy dátových zdrojov a Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov.
Dátový zdroj skladov Odkaz na dátový zdroj z číselníka Dátových zdrojov, ktorý sa použije na získanie zoznamu skladov. Povinná položka. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len za dátové zdroje druhu "Sklady". Ďalej viď Druhy dátových zdrojov a Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.