Oblasti hodnotenia - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej oblasti Záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hodnotiace kritéria Skladové karty Skladové menu Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej oblasti možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú oblasť. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber oblasti. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch kritérií. Pri ukladaní prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu.
Názov Názov oblasti. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou oblasťou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Vymedzenie sortimentu

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., oblasť slúži na vymedzenie skladového sortimentu, ktorý má do danej oblasti hodnotenia patriť a má byť hodnotený vybranými kritériami. V tejto položke je možné určiť typ vymedzenia:

 • 0 - Bez obmedzenia (tzn. všetky skladové karty)
 • 1 - Vybrané skladové karty - skladové karty potom vyberiete na subzáložke Skladové karty
 • 2 - Skladové karty pre vybrané skladové menu - skladové menu potom vyberiete na subzáložke Skladové menu

  Vymedzenie sortimentu o. i. ovplyvňuje to, ako sa budú pri vlastnom hodnotení automaticky odovzdávať hodnoty obmedzujúcich podmienok za sklad. karty a sklad. menu pri výpočtových kritériách.

Schvaľovanie od dátumu

Automaticky dopočítaný dátum, kedy je možné poprvýkrát schvaľovať dodávateľa pre skladový sortiment daný touto oblasťou s ohľadom na nastavené frekvencie vyhodnocovania kritérií priradených k tejto oblasti a dáta, odkedy sú tieto kritéria vyžadované.

Subzáložka Hodnotiace kritéria

Ide o prvok editovateľný zoznam na pridávanie hodnotiacich kritérií.

Názov Popis
Kód

Kód vybraného kritéria. Kód kritéria zadáte ručne alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Hodnotiacich kritérií.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých hodnotiacich kritérií, ktoré ešte v zozname kritérií pre danú oblasť uvedené nie sú.

Názov Názov kritéria vybraného v predchádzajúcej položke. Tu needitovateľná položka.
Frekvencia

Frekvencia vyhodnocovania. Frekvencia vyhodnocovania určuje, aké budú pri vyhodnocovaní dodávateľa obdobia hodnotenia, za ktoré dostane známku (či to bude pre dané kritérium predchádzajúci mesiac, štvrťrok, polrok atď.) a tým pádom aj aké obdobia sa ponúknu pre jednotlivé kritériá v sprievodcovi hodnotením. Vyhodnocované obdobia sa určia s ohľadom na dátum, ku ktorému bolo hodnotenie vyvolané, a na to, akú frekvenciu majú jednotlivé kritériá v definícii oblasti priradenej hodnotenému dodávateľovi. Podrobnejšie vrát. príkladu viď Vykonanie hodnotenia podrobnejšie. Ďalej ovplyvňuje výpočet položky Schvaľovanie od dátumu, viď vyššie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že frekvencia má význam aj v prípade kritérií typu "2 - Ručne zadávané na jednotlivých príjemkách". Na príjemkách sa známky zadávajú samozrejme tak, ako sú zadávané príjemky a frekvencia s tým nijako nesúvisí. Avšak pri vyhodnocovaní dodávateľa potom frekvencia určí obdobie, za ktoré sa vyhľadajú príjemky, z ktorých sa vypočíta priemerná známka.

Váhový koeficient Možnosť zadať váhový koeficient daného kritéria. Slúži na vyčíslenie celkového hodnotiaceho čísla.
Vyžadované od Dátum, odkedy je hodnotenie podľa tohto kritéria požadované. Slúži pre prípad nových kritérií pridaných neskôr. Pre obdobie pred týmto dátumom teda kritérium nebude vyhodnocované.

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Skladové karty

Subzáložka je k dispozícii len vtedy, ak je v položke Vymedzenie sortimentu hodnota "1 - Vybrané skladové karty". Slúži na zadanie skladových kariet, ktoré vymedzia skladový sortiment, ktorý má byť v rámci tejto oblasti hodnotený. Obsahuje prvok needitovateľný zoznam. Pridávať skladové karty do zoznamu je možné len pomocou funkčného tlačidla Pridať v lište navigátora, viď ďalej. Obsahuje položky:

Názov Popis
Kód skl. karty Kód vybranej skl. karty.
Názov skl. karty Názov vybranej skl. karty. Tu needitovateľná položka.

Pod needitovateľným zoznamom v spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) needitovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie skl. kariet. Po vyvolaní funkcie sa rovno ponúkne zoznam sklad. kariet, z ktorého vyberiete. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých skl. kariet, ktoré ešte v zozname skl. kariet v danej oblasti uvedené nie sú.

  Je možné pridať aj viac sklad. kariet naraz. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Skladové menu

Subzáložka je k dispozícii len, ak je v položke Vymedzenie sortimentu hodnota "2 - Skladové karty pre vybrané skladové menu". Slúži na zadanie skladových menu, ktorá vymedzí skladový sortiment, ktorý má byť v rámci tejto oblasti hodnotený. Obsahuje prvok needitovateľný zoznam. Pridávať skladové menu do zoznamu je možné len pomocou funkčného tlačidla Pridať v lište navigátora, viď ďalej. Obsahuje položky:

Názov Popis
Skladové menu Identifikácia vybraného skl. menu.

Pod needitovateľným zoznamom v spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) needitovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie skl. menu, Po vyvolaní funkcie sa rovno ponúkne zoznam vetiev sklad. menu, z ktorého vyberiete. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých vetiev skl. menu, ktoré ešte v zozname skl. kariet v danej oblasti uvedené nie sú.

  Je možné pridať aj viac vetiev skl. menu naraz. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.