Pravidlá pre zabezpečovanie zdrojov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Záložka obsahuje:

Hlavičkové údaje

Sú tu k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Skratka označujúca definície pravidla. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie pravidla v sprievodcovi zabezpečením. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch pravidiel.
Názov Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným pravidlom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného pravidla, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Zoznam riadkov

Ďalej má každé pravidlo jeden alebo viacero riadkov obsahujúcich vlastnú definíciu (predpis) pravidla, podľa ktorej predvyplnenie konkrétneho zápisu potom prebieha, keď je dané pravidlo aplikované. Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie vlastného obsahu tabuľky. Zadávané položky:

Názov Popis
Podmienka

Podmienka, za ktorej sa pravidlo použije. Podmienkou môže byť ľubovoľný výraz, ktorý je vyhodnotený a ak je splnený, tak sa pravidlo použije. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Výraz môže obsahovať okrem matematických a iných funkcií tiež QuickReports funkcie a referencie na vlastnosti business objektu, ku ktorému sa agenda viaže.

Prázdna (nezadaná) podmienka je programom vždy vyhodnotená ako splnená.

Typ dokladu Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný typ dokladu.
Rad dokladov

Číselníková položka na výber požadovaného radu dokladov pre predvyplnenie rovnomennej položky v sprievodcovi zabezpečením. Ponúkajú sa len rady pre typ dokladov zadaný v predchádzajúcej položke.

Rad je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť rad, ktorý by sa podľa pravidla predvyplnil, tak sa nepredvyplní.

Sklad

Výraz, ktorého vyhodnotením sa získa sklad, ktorý sa použije na predvyplnenie rovnomennej položky v sprievodcovi zabezpečením. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Výraz môže obsahovať okrem matematických a iných funkcií tiež QuickReports funkcie a referencie na vlastnosti business objektu, ku ktorému sa agenda viaže.

Výsledkom výrazu musí byť ID (interný identifikátor) požadovaného skladu!

Sklad je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť sklad, ktorý by sa podľa pravidla predvyplnil, tak sa nepredvyplní.

Množstvo

Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získania množstva, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Využijete napr. pri tvorbe POZ na výrobu a zohľadnenie ekonomickej dávky príp. výrobnej dávky. Podobne je možné využiť pre minimálne množstvo pre Požadavky na OV či OV podľa dodávateľa. Sprievodca zabezpečením v opačnom prípade upozorňuje, ale pokiaľ užívateľ chce množstvo predvyplniť priamo so zohľadnením týchto dávok, môže využiť práve definíciu množstva v rámci pravidla.

Jednotka Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získania jednotky množstva, ktoré je potrebné zabezpečiť.
Pokračovať

Pre každý riadok definície pravidla je možné nastaviť, či sa bude pokračovať vo vyhodnocovaní ďalšieho riadka pravidla i v prípade úspešného vyhodnotenia podmienky alebo nie. Implicitne sa nastavuje Nie.

To preto, že se predpokladá, že pokiaľ je podmienka daného riadka definície pravidla splnená, tak tento riadok definície doplní potrebné položky na riadok sprievodcu zabezpečením tak, že ich nie je potrebné dopĺňať ešte definíciami na ďalších riadkoch pravidla (ich prechádzanie by celý proces len zbytočne zdržalo).

Pri vyhodnocovaní pravidiel sa postupuje nasledovným spôsobom:

  • Riadky pravidla sa vyhodnocujú postupne podľa svojho poradia.
  • Dopĺňanie položiek z pravidla prebieha aditívne (tzn. ak je hodnota už doplnená, vyhodnotenie ďalšieho riadka tej istej či nasledujúcej definície ju už neprepíše, dopĺňajú sa iba doteraz nedoplnené údaje. Pozor, hodnoty môžu byť v sprievodcovi zabezpečením predvyplnené už iným spôsobom.
  • Reťazec vyhodnocovania riadkov pravidla sa ukončí, pokiaľ je podmienka nejakého riadka vyhodnotená kladne (je splnená) a súčasne položka Pokračovať je nastavená na Nie.
  • Toto vyhodnocovanie prebieha pre každý riadok v sprievodcovi zabezpečením.

Inými slovami to znamená, že jednotlivé riadky z definície pravidla sa vyhodnocujú postupne a keď je podmienka riadka splnená, daný riadok pravidla sa na riadok sprievodcu zabezpečením uplatní. Potom, pokiaľ je v položke Pokračovať hodnota Áno, vyhodnocuje sa ďalší riadok z definície pravidla a keď je podmienka na ňom splnená, doplnia sa podľa neho tie údaje, ktoré zatiaľ chýbajú. Pokiaľ je hodnota položky Pokračovať Nie, vyhodnocovanie riadkov pravidla sa pre daný riadok sprievodcu zabezpečením ukončí a pokračuje sa ďalším riadkom sprievodcu zabezpečením. Takže v definícii pravidla môžeme mať napr. 5 riadkov, ale pokiaľ bude na prvom z nich podmienka splnená a jeho položka Pokračovať bude mať hodnotu Nie, žiadny ďalší riadok z definície pravidla sa nepoužije, ani keby ich podmienky boli tiež splnené a i napriek tomu, že položky daného riadka v sprievodcovi zabezpečením napríklad zostanú nevyplnené.

Môžete si nadefinovať pravidlo, kde budú dva riadky - na prvom sa bude predvypĺňať zabezpečenie pomocou Požiadavky na výrobu, ale len za podmienky, že sklad. karta je výrobkom. Na druhom sa bude predvypĺňať zabezpečenie pomocou objednávky vydanej. Takže pokiaľ pôjde o výrobok, predvyplní sa POZ, pokiaľ nie, bude vyhodnocovanie pravidla pokračovať a predvyplní sa OV.

Firma

Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie ID požadovanej firmy.

Pomocou QuickReports funkcie NxFindSupplier môžete zadať pravidlo pre predvypĺňanie dodávateľa s množstvom parametrov (napr. najlacnejšieho, podľa dodacej lehoty a pod.)

Prevádzkareň Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie požadovanej prevádzkarne.
Dátum zabezpečenia Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie dátumu zabezpečenia.
Stredisko

Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie ID strediska.

Stredisko je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť stredisko, ktoré by sa podľa pravidla predvyplnilo, tak sa nepredvyplní.

Zákazka

Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie ID zákazky.

Položka je k dispozícii bez ohľadu na stav parametrov Používanie zákaziek a Používanie zákaziek v skupine Výroba vo Firemných údajoch. Pokiaľ zákazky nepoužívate, položku nevypĺňajte.

Obch. prípad

Podobne ako položka Sklad, len tu ide o výraz na získanie ID obchodného prípadu.

Položka je k dispozícii bez ohľadu na stav parametrov Používanie obchodných prípadov a Používanie obchodných prípadov v skupine Výroba vo Firemných údajoch. Pokiaľ obchodné prípady nepoužívate, položku nevypĺňajte.

Funkcie

Číselníková položka, ktorá umožňuje zadať odkaz na záznam do číselníka Funkcie pre zabezpečenie na predvyplnenie rovnomennej položky v sprievodcovi zabezpečením. Význam pozri v popise položky Funkcia v sprievodcovi zabezpečením.

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je k dispozícii agenda Funkcie pre zabezpečenie, tzn. vtedy, pokiaľ je nainštalované skriptovanie (v opačnom prípade nemá význam).

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Detail v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) pravidla a změně jejich pořadí (pořadí má význam při vyhodnocování pravidel, viz výše) a hledání hodnoty v seznamu
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Pri pridaní nového riadka sa na zjednodušenie editácie predvypĺňajú niektoré položky podľa predošlého.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.