Sprievodca zabezpečením zdrojov

Špeciálny sprievodca slúžiaci na hromadnú tvorbu dokladov na zabezpečenie požadovaných skladových položiek podľa rôznych kritérií.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Je určený predovšetkým na vyvolávanie z iných agend, typicky z agendy Bilancia, ale i priamo z agend dokladov, ktoré zabezpečenie niektorých zdrojov požadujú, ako sú Objednávky prijaté alebo doklady, ktoré môžu zdroje súčasne požadovať i zabezpečovať (ako sú Kompletizačné listy, Výrobné listy, Požiadavky na výrobu resp. Výrobné príkazy), ale je ho možné vyvolať tiež samostatne (v tom prípade je potrebné požadované položky doplniť v rámci sprievodcu ručne). Slúži na hromadnú tvorbu dokladov na zabezpečenie skladových položiek, čo môžu byť nasledujúce doklady resp. záznamy (ide o jednu z možností vzniku týchto dokladov):

Sprievodca dostane od vyvolávajúcej agendy zoznam skladových položiek, ktoré je potrebné zabezpečiť, požadované množstvo a ďalšie informácie o skladových položkách (napr. do kedy je potrebné položky zabezpečiť, stredisko a pod.). Sprievodca na základe týchto vstupných požiadaviek vytvorí zoznam, ktorý sa zobrazí užívateľovi. V tomto zozname je pri každej položke možné nastaviť, aký doklad sa na jej zabezpečenie má vytvoriť, v akom rade dokladov, na aké stredisko má byť riadok dokladu a pod. Tieto opravy je možné vykonať i hromadne pre vybrané riadky. K dispozícii je tiež možnosť nastavenia údajov v tomto zozname na základe vybranej sady pravidiel (Pravidlá pre zabezpečenie zdrojov). V sprievodcovi je ďalej možné zadať odkaz na skriptovaciu funkciu z agendy Funkcie pre zabezpečenie na doplnenie ďalších údajov na tvorené doklady.

Sprievodca potom na základe týchto vstupných informácií vytvorí požadované doklady.

V prípade vyvolania sprievodcu z agendy Bilancia sa po jeho dokončení zobrazia v bilancii aktuálne dáta.

Vstupné parametre, ktoré sprievodcovi odovzdáva vyvolávajúca agenda:

 • Skladová karta
 • Sklad
 • Jednotka
 • Vzťah jednotky
 • Hraničný dátum, do ktorého má byť skladová položka dodaná. (Pokiaľ bude sprievodcu vyvolávať agenda Bilancia, odovzdá dátum prvej krízy, agenda Objednávky prijaté odovzdá dátum dodania.)
 • Stredisko
 • Zákazka
 • Obchodný prípad
 • Projekt

  Stredisko, zákazka, obchodný prípad a projekt sú nepovinné položky, napr. agenda Bilancia tieto údaje sprievodcovi neodovzdáva.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu SCM.