Sprievodca zabezpečením zdrojov - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ako môžete pomocou tohto sprievodcu vygenerovať doklady na zabezpečenie požadovaných skladových položiek. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Požiadavky

V tomto kroku sa zobrazujú Požiadavky na zabezpečenie presne také, pre aké bol sprievodca vyvolaný - je tu teda možnosť sledovať pôvodný stav pre jednotlivé položky bez ohľadu na prípadné ručne vykonávané zmeny v údajoch pre jednotlivé skladové položky vykonané v ďalšom kroku. Je tu užívateľovi k dispozícii pre prípadnú potreby kontroly. Zoznam skladových položiek (zoznam riadkov) v kroku Požiadavky sa synchronizuje so zoznamom v nasledujúcom kroku Nastavenie parametrov. Pokiaľ teda v kroku Nastavenie parametrov vymažete nejaký riadok, vymaže sa i tu. Pokiaľ tam naopak pridáte nejakú skladovú položku (pridáte riadok), tak sa pridá aj tu. Takýto riadok tu bude evidovaný s údajmi, s ktorými vznikol, takže jeho prípadné ďalšie zmeny vykonané v kroku Nastavenie parametrov sa tu neprejavia. V tomto kroku pridávať či mazať riadky nie je možné. Údaje však editovať možné je, ako aj ich hromadná oprava pomocou funkcie Hr. oprava. Má podobný význam ako funkcia Hr. oprava v kroku Nastavenie parametrov.

Pokiaľ údaje tu opravíte, stratíte informáciu o stave, ktorý bol po vyvolaní sprievodcu z agendy. I táto možnosť však môže byť v praxi využiteľná: napr. v požiadavkách z agendy hromadne upravíte nejaký údaj, a ten vyhlásite za svoj východiskový stav. Následne začnete v ďalšom kroku rôzne meniť parametre, s tým, že informácie o vašom východiskovom stave požiadaviek budete mať v kroku Požiadavky.

Pri vyvolaní sprievodcu v danom mieste programu sa tento 1. krok sprievodcu preskočí a automaticky sa ponúkne priamo 2. krok. Dôvodom je to, že v praxi vo väčšine prípadov budete chcieť priamo pokračovať, tzn. nastaviť parametre resp. potvrdiť predvyplnené a ihneď generovať potrebné doklady. Pokiaľ si ale Požiadavky budete chcieť zobraziť, stačí, keď sa pomocou tlačidla Požiadavky v sprievodcovi vrátite späť do 1. kroku.

Pokiaľ je sprievodca vyvolaný samostatne (teda nie z nejakej agendy na zabezpečenie požiadaviek), je zoznam požiadaviek v tomto kroku samozrejme prázdny.

2. krok - Nastavenie parametrov

V tomto kroku je potrebné vyplniť údaje k jednotlivým požadovaným skladovým položkám. Zoznam požiadaviek je predvyplnený podľa agendy, z ktorej bol sprievodca zabezpečením vyvolaný (napr. podľa riadkov objednávok prijatých a pod.). Jednotlivé položky týchto predvyplnených riadkov požiadaviek sú predvyplnené podľa vstupných parametrov odovzdaných z vyvolávajúcej agendy, ale je ich možné zmeniť a to ľubovoľne. Okrem toho môže užívateľ pridávať vlastné riadky požiadaviek na zabezpečenie i funkciami z lišty navigátora. Pôvodný stav sa pamätá v predchádzajúcom kroku Požiadavky a pomocou funkcie Vyčistiť sa je možné k nemu vrátiť.

Tento krok sprievodcu obsahuje:

Lišta na zadanie zaokrúhlenia

V hornej časti tohto kroku sprievodcu sú k dispozícii prvky:

Na urýchlenie zadávania sa v tomto kroku sprievodcu predvypĺňa nastavenie tak, ako bolo naposledy použité.

Názov Popis
Pravidlá pre predvyplnenie Číselníková položka na voľbu pravidla pre zabezpečenie zdrojov, ktoré sa má použiť na predvyplnenie údajov pre generované doklady vyvolané funkciou Predvyplniť.
Zoskupovať podľa dátumu dodania Ovplyvňuje počet generovaných dokladov. Pokiaľ nebude začiarknuté, tak sa budú položky s iným dátumom dodania ukladať do samostatného dokladu. (Má význam len v prípade dokladov, kde je možné mať viacero záznamov s rôznymi dátumami dodania, napr. riadky objednávok.) Objasnenie významu viď Počet generovaných dokladov - Príklady.

Zoznam riadkov požiadaviek

Ide o prvok editovateľný zoznam. Môže byť predvyplnený riadkami podľa požiadaviek vyvolávajúcej agendy. Jednotlivé položky v riadkoch môžu byť predvyplnené podľa vstupných parametrov odovzdaných z vyvolávajúcej agendy, ale je ich možné zmeniť a to ľubovoľne.

Údaje sa nepredvyplnia, pokiaľ by tie, ktoré sa majú predvyplniť, boli aktuálne skryté.

Okrem toho môže užívateľ pridávať vlastné riadky požiadaviek na zabezpečenie i funkciami z lišty navigátora. Pôvodný stav sa pamätá v predchádzajúcom kroku Požiadavky a pomocou funkcie Vyčistiť sa je možné k nemu vrátiť.

Názov Popis
Kód skl.karty a Názov skl.karty

Skladová karta, ktorú chcete zabezpečiť. Kód skladovej karty môže byť zadaný:

Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta. (Tu síce nejde o skladový riadok dokladu, správanie položky je však podobné).

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Z technických dôvodov sa tu zadanie viacerých kariet do riadka naraz líši od použitia inde v dokladoch (neponúka sa dialóg na zmenu množstva). Z rovnakých dôvodov tu nie je k dispozícii ani možnosť zapnúť si Režim zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet a zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad vyvolaným číselníkom skladových kariet.

Sklad

Sklad, do ktorého chcete sklad. položku zabezpečiť. Kód skladu môže byť zadaný:

Môže byť tiež predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.
Množstvo

Počet, ktorý sa má zabezpečiť. Počet môže byť zadaný:

Pred pokračovaním do ďalšieho kroku sprievodcu prebieha kontrola ohľadom nedeliteľného množstva zadaného pre danú jednotku. Kontrola je ale len formou upozornenia, množstvo nespĺňajúce nedeliteľné množstvo zadané na sklad. karte je možné ponechať. Či však bude možné uložiť následne generované doklady, záleží i na stave parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo. Ďalej viď tiež Chyby vzniknuté pri generovaní dokladov.

Pri generovaní dokladov môže dôjsť k automatickému zvýšeniu požadovaného množstva, konkrétne vtedy, ak je firma zadaná v predchádzajúcej položke dodávateľom danej sklad. karty a tento dodávateľ má nastavené určité Balenie a Minimálne objednávacie množstvo. Obe položky sa k dodávateľovi zadávajú v subzáložke Dodávatelia k danej skladovej karte.

Jednotka

Jednotka sklad. karty, v ktorej je uvedený počet. Skratka jednotky môže byť zadaná:

Pri vyvolaní z agendy dokladov sa množstvá a jednotky predvypĺňajú presne tak, ako sú tam zadané, nijako sa neprevádzajú do iných jednotiek ani neprepočítavajú podľa svojich vzťahov. Na rozdiel od bilancie, kde sa požiadavky zobrazia v jednej zvolenej jednotke (predvypĺňa sa hlavná), do ktorej sa všetky prepočítajú. Záleží teda na tom, odkiaľ je sprievodca vyvolaný.

Pokiaľ by sme napr. na OP mali dva riadky na tú istú kartu - jeden v počte 2ks (hlavná jednotka) a druhý v počte 2bal (kde ba zodpovedá 4ks), tak sa do sprievodcu zabezpečením vyvolaného z OP predvyplnia opäť dva riadky na 2ks a 2bal. Pokiaľ by sme ale z OP vyvolali Bilanciu, mali by sme v nej požiadavku z danej OP prepočítanú na ks, teda 10ks. Pokiaľ by sme sprievodcu zabezpečením vyvolali až z tejto bilancie, tak sa predvyplní jeden riadok na 10 ks.

Pozor, tu platí, že po zadaní inej jednotky, ako je v riadku doteraz zadaná (resp. predvyplnená), dôjde k prepočtu množstva zadaného v predchádzajúcej položke podľa vzťahu jednotiek. Toto sa nikde inde v systéme nedeje, tu sa však predpokladá, že počet a jednotka na zabezpečenie budú apriori predvyplnené podľa požiadaviek z vyvolávajúcej agendy (typicky z Bilancie), a pokiaľ sa užívateľ dodatočne rozhodne jednotku, v ktorej požadovaný počet bude chcieť zabezpečiť, zmeniť, bude mať pravdepodobne na mysli objednanie rovnakého počtu akurát prepočítaného do inej jednotky, nie iného počtu. Preto sa počet "upraví" podľa vzťahu jednotiek.

Bilancia predvyplní 10 ks a užívateľ zmení jednotku na bal (kde bal zodpovedá 5 ks). Množstvo sa prepočíta na 2 bal, aby predvyplnené požadované množstvo na zabezpečenie zostalo zachované podľa pôvodnej požiadavky. Užívateľ však môže množstvo podľa potreby zmeniť.

Typ dokladu

Určuje spôsob, akým chcete sklad. položky zabezpečiť, tzn. čo bude výsledkom sprievodcu. Môže ísť o požiadavku na OV alebo o nejaký typ dokladu, pomocou ktorého je zdroje možné zabezpečovať. Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého požadovaný typ vyberiete. Povinná položka. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Požiadavky na výrobu sa ponúkajú len vtedy, ak je skladová karta v danom riadku výrobkom (pozri položku Výrobok v údajoch karty).

V závislosti od zvoleného Typu dokladu môžu byť niektoré ďalšie položky nepovinné. (Napr. Požiadavka na OV neobsahuje Rad dokladu a Prevádzkareň, preto tieto položky nie je potrebné vypĺňať a pod.)

Rad dokladu

Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu, v ktorom bude výsledný doklad vystavený. Povinná položka. Nie je k dispozícii na zabezpečenie pomocou Požiadaviek na OV. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

V prípade dokladov Kompletizačný list (KL), Výrobný list (VLG) a Požiadavka na výrobu (POZ) je potrebné, aby zvolený rad mal nastavené svoje parametre. Viď Nastavenie kompletizácie pre KL, Nastavenie gastrovýroby pre VLG, Parametre radov Požiadaviek na výrobu pre POZ. (Inak v nej nie je možné vystavovať doklady.)

Rad je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť rad, ktorý by sa predvyplnil podľa popisu vyššie, tak sa rad nepredvyplní.

Zdrojový sklad

Sklad, z ktorého sa bude prevádzať, tzn. ktorý sa použije pre tvorenú prevodku výdaj. Povinná položka. Je k dispozícii len pre zabezpečenie pomocou Prevodiek výdaj. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Sklad je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť sklad, ktorý by sa predvyplnil podľa popisu vyššie, tak sa nepredvyplní.

Cieľový rad

Skratka označujúca rad dokladov typu Prevodka príjem, ktorý sa vytvorí automaticky spolu s prevodkou výdaj. Povinná položka. Je k dispozícii len pre zabezpečenie pomocou Prevodiek výdaj. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Rad je jedným z chránených objektov, uplatňujú sa preto i obmedzenia podľa prístup. práv. Pokiaľ užívateľ nemá právo Použiť rad, ktorý by sa predvyplnil podľa popisu vyššie, tak sa rad nepredvyplní.

Firma

Firma z Adresára firiem, na ktorú má byť vystavený výsledný doklad na zabezpečenie požadovaného skladového sortimentu. Takže napr. kód dodávateľa daného tovaru, na ktorého má byť vystavená objednávka vydaná. Ide o číselníkovú položku.

Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie. Predvyplní sa podľa toho, aká firma bola podľa zadaných pravidiel nájdená (môže to byť napr. posledný zadaný dodávateľ pre danú jednotku a pod.).

Pokiaľ má ísť o dodávateľa zadaného k sklad. karte, môže sa tiež predvyplniť podľa rôznych ponúkaných kritérií (najlacnejší a pod.) ponúkaných v rámci funkcie Hromadná oprava. Ako je tomu v prípade, že bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem, viď popis pri spomenutej funkcie Hromadná oprava pri položke Firma.

Predvyplneného dodávateľa je ale možné si zmeniť a zadať inú firmu. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára.

Číselník tu je možné obmedziť len podľa dodávateľov danej skladovej karty. Viď popis obmedzovacieho panela podľa dodávateľa v záložke Zoznam adresára firiem, ktorý je v tomto prípade k dispozícii, pričom v tomto prípade je v položke Zobraziť firmy automaticky vybraná voľba dodávatelia vybraných skladových kariet a v položke Skladové karty sa predvyplní skladová karta, ktorá má byť zabezpečená (viď predchádzajúce položky).

Či sa firma zadáva a či je povinná, závisí od zvoleného typu dokladu v predchádzajúcej položke. Napr. pre Požiadavky na výrobu sa nezadáva. Nie je povinná pre zabezpečenie pomocou Požiadaviek na OV. (Z požiadaviek bez zadanej firmy však nebude možné následne generovať doklady, takže takéto požiadavky bude i tak potrebné opraviť a firmu doplniť.) Položka nie je povinná pre Kompletizačné listy a Výrobné listy, pokiaľ nie je zadaná v sprievodcovi, doplní sa podľa parametrov v Nastavení kompletizácie a Nastavení Gastro výroby, pokiaľ nie je zadaná ani tam, zostane na KL resp. VLG nevyplnená.

Názov firmy Názov firmy z predchádzajúcej položky. Preberá sa automaticky z číselníka firiem po výbere firmy. Tu needitovateľná položka.
Prevádzkareň Prevádzkareň, na ktorú bude výsledný doklad vystavený (pokiaľ ide o typ dokladu, na ktorom sa prevádzkareň eviduje). Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie. Nie je povinná pre zabezpečenie pomocou Požiadaviek na OV.
Dátum zabezpečenia

Dátum, ku ktorému by mala byť daná sklad. položka zabezpečená. Použije sa pre príslušný dátum dokladu, ktorý bude vystavený, a to nasledovne:

Dátum zabezpečenia môže byť zadaný:

 • ručne - tzn. v prípade novej ručne zadanej požiadavky alebo v prípade opravy automaticky vygenerovanej požiadavky.
 • automaticky - podľa vstupných parametrov odovzdaných z vyvolávajúcej agendy. Napr. v prípade požiadaviek generovaných z agendy OP (sprievodca zabezpečením vyvolaný z agendy OP) sa predvypĺňa Dátumom dodania z riadkov OP. V prípade požiadaviek generovaných z bilancie (sprievodca zabezpečením vyvolaný z agendy Bilancia) sa predvypĺňa dátumom prvej krízy, pokiaľ je ale nižší ako aktuálny dátum, tak aktuálnym (dnešným) dátumom. Je evidentné, že v mnohých prípadoch bude tento dátum potrebné upraviť. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Na úpravu predvyplnených dátumov zabezpečenia s výhodou využijete funkciu Hromadná oprava, pomocou ktorej je možné dátumy hromadne upraviť o nejakú rezervu či doplniť podľa dodacích lehôt dodávateľov a pod. Napr. nechať dátum predvyplnený podľa dátumu prvej krízy a znížiť ho o nejakú rezervu potrebnú na dodanie, vyrobenie atď.

Stredisko

Stredisko, ktoré sa použije na výsledný doklad, ktorý bude vystavený (podľa typu dokladu buď do jeho riadkov alebo do jeho hlavičky (podľa toho, či a kam sa stredisko na danom type dokladu zadáva). Kód strediska môže byť zadaný:

Môže byť tiež predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Zákazka

Zákazka, ktorá sa použije na výsledný doklad, ktorý bude vystavený (podľa typu dokladu buď do jeho riadkov alebo do jeho hlavičky (podľa toho, či a kam sa zákazka na danom type dokladu zadáva). Kód zákazky môže byť zadaný:

Môže byť tiež predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí pri Požiadavkách na OV, Objednávkach vydaných, Prevodkách výdaj, Príjemkách, Kompletizačných listoch a Výrobných listoch od stavu parametra Používanie zákaziek vo Všeobecných nastaveniach vo Firemných údajoch. Pokiaľ je hodnota parametra Používanie zákaziek Používať nepovinne, tak pre Kompletizačné listy a Výrobné listy platí, že pokiaľ nie je zákazka zadaná v sprievodcovi, doplní sa podľa parametrov v Nastavení kompletizácie a Nastavení Gastro výroby, ak nie je zadaná ani tam, zostane na KL resp. VLG nevyplnená.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí pri Požiadavkách na výrobu od stavu parametra Používanie zákaziek v skupine Výroba vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Funkcie

Číselníková položka, ktorá umožňuje zadať odkaz na záznam do číselníka Funkcie pre zabezpečenie, ktorý obsahuje odkazy do balíčkov skriptov na skriptovacie funkcie použiteľné na vypĺňanie riadkov dokladov. Môže byť predvyplnený funkciou Predvyplniť na základe vybraného Pravidla pre predvyplnenie.

Pokiaľ bude mať užívateľ pre danú položku vybranú funkciu, tak táto funkcia sa vyvolá v momente vytvárania dokladov po vyplnení riadka dokladu s touto skladovou položkou, ako vstupné parametre by funkcia mala mať tvorený objekt, teda riadok dokladu (OV, PR atď.). Pomocou týchto funkcií bude možné dopĺňať na riadky ďalšie údaje, napr. vypĺňať užívateľsky definovateľné položky k danému dokladu a pod.

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je k dispozícii agenda Balíčky skriptov a je teda možné zadávať funkcie v agende Funkcie pre zabezpečenie, tzn. vtedy, pokiaľ je nainštalované skriptovanie (v opačnom prípade nemá význam).

Lišta navigátora

V dolnej časti okna sprievodcu je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tomto kroku sprievodcu

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Pre pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) požiadaviek a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.

Funkcie v tomto kroku:

K dispozícii sú nasledujúce funkcie na zmeny v zozname požadovaných položiek:

Názov Doplňujúci popis:
Predvyplniť

Funkcia umožňuje doplniť na riadky údaje podľa preddefinovaných pravidiel pre zabezpečenie alebo naopak údaje doplnené či zmenené (či už na základe pravidla alebo ručne) vymazať. Ide o Funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Predvyplniť - Aplikuje pravidlo zvolené v položke Pravidlá pre predvyplnenie, tzn. na každý riadok aplikuje sekvenčne riadky zvoleného pravidla a doplní príslušné položky podľa definície v riadku daného pravidla. Položky už vyplnené prepíše. Pravidlá majú k dispozícii pre každú skladovú položku hodnoty, ktoré dodala vyvolávajúca agenda (jednotka, stredisko, zákazka atď.). Pokiaľ napr. vyvolávajúca agenda odovzdá sprievodcovi pri niektorej položke zákazku, bude sa môcť pravidlo na túto zákazku odkazovať.
 • Vyčistiť - Vymaže všetky doplnené alebo zmenené položky (tzn. všetkým položkám vyčistí všetky stĺpce) a položkám, ktoré neboli pridané užívateľsky, ich znovu predvyplní na základe vstupných parametrov, ktoré sprievodca dostal od vyvolávajúcej agendy. Funkcia vyčistiť teda umožňuje vrátiť sa pri položkách odovzdaných z vyvolávajúcej agendy do stavu, ktorý bol po vyvolaní sprievodcu.
 • Vyčistiť a predvyplniť - Vymaže všetky doplnené alebo zmenené položky a znovu aplikuje zvolené pravidlo.
Hr. oprava

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch.

Objasníme na príklade:

Všetkým položkám predvyplneným z objednávky prijatej chceme upraviť predvyplnený dátum zabezpečenia - chceme do neho zohľadniť dátumy dodania dodávateľov. Potom nemusíme každý záznam opravovať zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocou funkcie Hr. oprava nastavíme požadovaný dátum pre všetky naraz.

Pomocou hromadnej opravy možno nielen hromadne zadávať hodnoty, ale pre niektoré položky aj skôr zadané hodnoty hromadne vymazať, tzn. nastaviť na nezadané a to tak, že hromadne opravovanej položke ponecháme hodnotu nevyplnenú. To je možné samozrejme len pri niektorých položkách, pri iných by to nebolo zmysluplné.

Majme väčší počet požiadaviek, na ktorých máme predvyplnenú zákazku podľa vstupných parametrov z vyvolávajúcej agendy. Ale príslušnú zákazku nechceme na generovaných dokladoch zadávať. V tom prípade nemusíme v každom zázname mazať zákazku zvlášť, ale vykonáme funkciu Hr. oprava pre začiarknutú položku zákazka s nevyplnenou hodnotou. Všetky doklady resp. riadky dokladov generované pre danú požiadavku budú mať potom zákazku nezadanú.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie hromadnej opravy, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a akým spôsobom.

Počet transakcií sa tu nenastavuje, ako sa to deje typicky inde v hromadných opravách, pretože tu nemá význam (nejde o hromadnú opravu záznamov databázy, ale len predvyplnených riadkov (datasetu)).

Tu hromadná oprava pri niektorých položkách ponúka i nasledujúce rozšírenie:

 • Firma - okrem možnosti zadať ľubovoľnú firmu výberom z adresára firiem vrát. zadania prevádzkarne k nej je možné začiarknuť Podľa dodávateľa a firmu na označené riadky sprievodcu zabezpečením doplniť podľa zvoleného kritéria pre výber dodávateľa:

  Zo zoznamu dodávateľov k danej skladovej karte:

  • Hlavný - Použije sa ten, ktorý je v zozname dodávateľov nastavený ako Hlavný.
  • Posledný - Použije sa ten, ktorý má v položke Dátum najaktuálnejší dátum zadania poslednej nákupnej ceny.
  • Najlacnejší - Použije sa ten, ktorý má najlacnejšiu nákupnú cenu za zabezpečovanú jednotku.
  • Najlacnejší z hľadiska jednotkovej ceny - Použije sa ten, ktorý má najlacnejšiu nákupnú cenu, ale za jednicové množstvo

   Dodávateľ A má balenie za 90,-Sk, ale v balení má 4 ks (čiže 1 ks za 22,50Sk). Dodávateľ B má balenie za 100,-Sk, ale v balení má 5 ks (čiže 1 ks za 20Sk). Z hľadiska jednotkovej ceny je teda lacnejší dodávateľ B.

  Z príjemiek (do úvahy sa berú len príjemky obsahujúce danú skladovú kartu):

  • Z príjemky posledný - Teda použitý v rámci príjemky vystavenej s najaktuálnejším dátumom, záleží teda na dátume vystavenia príjemky.
  • Z príjemky najlacnejší - Teda ten, pri ktorom vychádza nákupná cena za zabezpečovanú jednotku najlacnejšie. Pokiaľ je takých viac, použije sa jeden z nich.
  • Z príjemky najčastejší - Najčastejšie použitý na príjemkách. Pokiaľ je takých viac, použije sa jeden z nich.
  • Z príjemky s najväčším objemom - Ten, u ktorého bolo najviac objednaného. Pokiaľ je takých viac, použije sa jeden z nich.

  Pokiaľ taký dodávateľ k skladovej karte neexistuje (napr. žiadny nie je zvolený ako hlavný, na danú sklad. kartu zatiaľ neexistuje žiadna príjemka a pod.), tak sa firma v riadku sprievodcu zabezpečením nezmení.

  Pri doplňovaní firmy do riadkov sprievodcu zabezpečením tu neberie ohľad na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tzn. pokiaľ bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem.) Tzn. ak firma - dodávateľ vyhodnotená na základe tu zvolených kritérií, bola medzitým opravená zásadnou opravou príp. ak došlo k nejakému zlučovaniu firiem, tak sa do riadkov sprievodcu nastavením do položky Firma vyplní firma presne tak, ako bola nájdená v zozname dodávateľov skl. karty či na príjemkách (nedopĺňa sa jej aktuálny nasledovník). Samozrejme pri následnom generovaní dokladov v ďalšom kroku sprievodcu zabezpečením sa na generované doklady už vyplní aktuálny nasledovník danej firmy.

  Pokiaľ by firma vyhodnotená na základe tu zvolených kritérií, bola medzitým skrytá, tak sa na vygenerovanú požiadavku nevyplní žiadna firma a budete ju musieť zadať ručne.

 • Množstvo - okrem možnosti zadať absolútnu hodnotu je možné začiarknuť Rozšírené a upraviť množstvo na základe nasledujúcich kritérií:
  • Upraviť podľa balenia dodávateľa - zohľadní Balenie a Minimálne objednacie množstvo zadané v subzáložke Dodávatelia k danej skladovej karte a množstvo na riadku príslušne zvýši.

   Majme kartu K s jednotkou ks so vzťahom 1. Hlavný dodávateľ karty zadaný v riadku sprievodcu zabezpečením má balenie = 6ks a min. objednacie množstvo nezadané. Nech je potrebné objednať 9 ks. Hr. oprava množstva so zohľadnením balenia predvyplní množstvo 12ks (2 balenia). Pokiaľ by bolo zadané i min. objednacie množstvo 4bal, predvyplnilo by sa 24ks.

  • Pripočítať množstvo - potom je dostupná položka na zadanie množstva, kde môže užívateľ špecifikovať požadovaný rozdiel. Kladné množstvo sa pripočíta, záporné odpočíta od aktuálneho množstva na riadku. A to i v prípade, že by sa počet na riadku dostal do mínusu. Zmysluplnosť takého počtu v riadku je na užívateľovi. Pokiaľ by takýto stav v riadku zostal, ale nebol v rámci následne generovaného dokladu povolený, systém to v ďalšom kroku sprievodcu nahlási, viď Chyby vzniknuté pri tvorbe dokladov.
 • Dátum - okrem možnosti zadať konkrétny dátum výberom z kalendára je možné dátum upraviť nasledovne:
  • Zadať rezervu - Upraví dátum zabezpečenia o zadaný počet dní rezervy (je ju možné zadať i záporne) podľa vzťahu:

   "Dátum zabezpečenia z riadka - rezerva"

   Tzn. kladne zadanú rezervu odpočíta, záporne zadanú pripočíta.

   Mať deň rezervu znamená zabezpečiť to (objednať, vyrobiť) o deň skôr. Tzn. keď máme v riadku napr. dátum 20.8. predvyplnený z požadovaného dátumu dodania0 z objednávky prijatej, a zadáme rezervu +1 deň, tak sa jeden deň odráta, tzn. dátum zabezpečenia sa zmení na 19.8.

  • Podľa dodávateľa - Zohľadní Dodaciu lehotu dodávateľa zadanú v subzáložke Dodávatelia k danej skladovej karte, ale len vtedy:
   • pokiaľ je firma zadaná v položke Firma v riadku požiadavky dodávateľom danej sklad. karty
   • alebo firma zadaná v Hromadnej oprave, ktorá sa na riadok doplní, je dodávateľom danej sklad. karty

    V opačnom prípade sa dátum nezmení.

   I tu je možné zadať ešte rezervu (je ju možné zadať i záporne). Dátum zabezpečenia potom upraví podľa vzťahu:

   "Aktuálny (dnešný) dátum + dodacia lehota dodávateľa - rezerva"

   Čiže takto upravený dátum má vlastne význam dátumu, kedy najskôr je možné požadovaný tovar dodať, tzn. kedy najskôr bude k dispozícii. Pokiaľ by ste chceli riešiť inú úlohu, tzn. od pôvodného dátumu zabezpečenia predvyplneného napr. dátumom prvej krízy z bilancie odpočítať dodávateľskú lehotu (tzn. dátum zabezpečenia zadať tak, aby bol tovar dodaný síce včas, ale čo najneskôr je to možné (aby sa zaň nevydávali peniaze zbytočne skôr)), tak použite opravu pomocou voľby Zadať rezervu.

   Upravovat datum zajištění dle dodavatele je v praxi smysluplné pouze pro zajišťování objednávkami vydanými resp. požadavky na ně, přičemž u nich se použije pro vyplnění data dodání (viz popis položky Datum zajištění). Preto pokiaľ si chcete dodaciu lehotu dodávateľa predĺžiť o nejakú rezervu, je túto rezervu potrebné zadať záporne. Záleží na tom, ako si tu chcete vysvetliť, čo to znamená mať rezervu. Keďže tu "mať deň rezervu" znamená skôr to, že dodávateľ nedodrží svoju obvyklú dodaciu lehotu a je nutné počítať s tým, že dodá o deň neskôr. Pokiaľ však dátum dodania v riadku OV má byť pre vášho dodávateľa signálom, kedy najneskôr musí tovar dodať, tak "mať deň rezervu" by samozrejme znamenalo, dodať radšej o deň skôr. Záleží na použití. S ohľadom na to zadajte príslušným spôsobom znamienko rezervy.

  • Zjednotiť za firmu - Umožní zjednotiť dátum zabezpečenia pre všetky zabezpečované riadky pre danú firmu.

   Pokiaľ máme medzi označenými riadkami niektoré s rovnakou firmou, ale s rôznymi dátumami zabezpečenia, napr. 10.10 , 11.10 a 13.10., funkcia vyberie najnižší dátum, teda 10.10. a vyplní ho do ďalších položiek na danú firmu.

Bilancia Zobrazí agendu Bilancia za vybrané skladové položky.
Vývoj Zobrazí agendu Vývoj za aktuálnu skladovú položku.

3. krok - Spustiť

Podľa zadaných kritérií sa vypočíta množstvo, ktoré by sa malo objednať príp. vyrobiť a vygenerujú sa príslušné doklady.

Tvorba dokladov prebieha v týchto krokoch:

 • Skladové položky sa podľa typu dokladu, radu a firmy rozčlenia do skupín (pokiaľ bude začiarknuté "Zoskupovať podľa dátumu dodania", tak bude rozdeľovanie do skupín prebiehať tiež na základe Dátumu dodania (Dátumu zabezpečenia)).
 • Pre každú skupinu sa vytvorí nový doklad.
 • Pre každú položku v skupine sa vytvorí na doklade nový riadok.
 • Na každom riadku sa vyplní množstvo, jednotka, dátum dodania, stredisko, zákazka, obchodný prípad a projekt.
 • Pre každý riadok sa vyvolá vybraná skriptovacia funkcia, ktorá doplní ďalšie hodnoty (pokiaľ je vybraná nejaká skriptovacia funkcia).
 • Každý doklad sa ukladá v samostatnej transakcii.

4. krok - Zoznam dokladov

Zoznam vytvorených dokladov. Pomocou sprievodcu zabezpečením môžu byť vygenerované nasledujúce doklady resp. záznamy:

Vygenerované doklady sú k dispozícii v agendách príslušných dokladov. Odtiaľ je možné ich prehliadať, opravovať, mazať, tlačiť a pod. Pomocou funkcie Doklad resp. Doklady, viď ďalej, si ich užívateľ môže vyvolať priamo odtiaľ.

Pre POZ doklady platí, že ak má zabezpečovaná karta kusovník, vyvolá sa i generovanie, v opačnom prípade sa len uloží hlavička dokladu POZ a generovanie si bude musieť užívateľ vykonať ručne funkciou Generovať.

Počet generovaných dokladov:

Pri generovaní dokladov na jednotlivé riadky Sprievodcu sa program pokúsi požiadavky zlúčiť do jedného dokladu príp. i do jedného riadka daného dokladu, pokiaľ to je možné, tzn. pokiaľ majú všetky podstatné údaje rovnaké, aby takéto zlúčenie bolo možné (dané typom dokladu a zhodnosťou zadaných údajov).

Napr. Objednávky vydané sú doklady s riadkami a údaje ako skl. karta, sklad, zákazka a pod. preto môžu byť rôzne na jednotlivých riadkoch takéhoto dokladu. Do jedného dokladu OV je preto možné zlúčiť všetky požiadavky zabezpečované pomocou OV, ktoré majú rovnaký rad dokladov a firmu. Pokiaľ majú aj rovnakú skl. kartu, sklad, jednotku, stredisko, zákazku, obchodný prípad, projekt a dátum dodania, tak sa zlúčia do jedného riadka. Naopak požiadavky na výrobu alebo požiadavky na OV nie sú dokladmi s riadkami a údaje ako skl. karta, sklad, zákazka atď. sa preto na jednom doklade vyskytujú len raz v jeho hlavičke. Z toho dôvodu je do jedného dokladu POZ možné zlúčiť všetky požiadavky zabezpečované pomocou POZ, ktoré majú rovnaký nielen rad dokladov, (firma sa pre POZ nezadáva), ale i skl. kartu, sklad, jednotku, stredisko, zákazku, obch. prípad, projekt a tu i dátum zabezpečenia.

Tzn. zabezpečované požiadavky sa rozdelia do skupín podľa zhodných údajov (podľa typu dokladu, radu, firmy), pričom pri dokladoch, kde je dátum dodania riadkový údaj, sa berie do úvahy aj stav začiark. políčka "Zoskupovať podľa dátumu dodania" a ak je začiarknuté, tak i podľa dátumu zabezpečenia. A ďalej sa pre typy dokladov, ktoré obsahujú riadky a kde sklad. karta, jednotka, sklad, stredisko, zákazka, obchod. prípad, projekt a dátum zabezpečenia sú riadkové údaje (OV, PR, PRP), vytvorí pre každú skupinu nový doklad, pre každú položku v skupine nový riadok, na každom riadku sa vyplnia riadkové údaje a vyvolá skriptovacia funkcia, pokiaľ je v sprievodcovi zadaná. Pre typy dokladov, ktoré obsahujú riadky, ale údaje ako stredisko, zákazka, obchod. prípad, projekt a dátum zabezpečenia sú hlavičkové údaje (KL, VL), sa vytvorí samostatný doklad pre každú kombináciu týchto údajov a do takýchto dokladov sa potom vytvoria riadky kombináciou údajov sklad. karta, sklad, jednotka. Pre typy dokladov, ktoré riadky neobsahujú (VYP, , Požiadavky na OV), sa vytvorí samostatný doklad pre každú kombináciu údajov sklad. karta, sklad, jednotka, stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt, dátum zabezpečenia.

Samozrejme do úvahy sa berú len tie údaje, ktoré majú pre daný typ dokladu zmysel (napr. pri POZ dokladoch sa nezadáva Firma, pri Požiadavkách na OV sa nezadáva stredisko a pod.).

Počet generovaných dokladov a vplyv začiark. políčka "Zoskupovať podľa dátumu dodania" objasníme na príklade:

Majme dva riadky na kartu 01, každý riadok na 10ks, ďalšie položky (rad, firma, sklad, stredisko, zákazka, obchod. prípad, projekt) sú zhodné. Zajišťujeme pomocí OV:
a) jsou shodná i data zajištění, oba řádky mají Datum zajištění 23.02.2008 => vygeneruje 1 doklad OV s 1 řádkem na 20ks. Stav začiark. políčka "Zoskupovať podľa dátumu dodania" nemá v tomto prípade žiadny vplyv (dátumy sa nelíšia).

b) líšia sa dátumy zabezpečenia: 1. řádek má Datum zajištění 23.2.08, 2. řádek má 24.2.08, zatržítko "Seskupovat dle data dodání" nezatrženo => vytvoří 1 doklad OV s 2 řádky po 10-ti ks s daty dodání 23. a 24.2.

c) liší se data zajištění: 1. riadok má Dátum zabezpečenia 23.2.08, 2. riadok má 24.2.08, začiark. políčko "Zoskupovať podľa dátumu dodania" začiarknuté => vygenerujú sa 2 doklady s  riadkom po 10ks, jeden s dátumom dodania 23., druhý s dátumom 24.

Majme dva riadky na kartu 01, každý riadok na 10ks, ďalšie položky (rad, sklad, stredisko, zákazka, obchod. prípad, projekt) sú zhodné. Zabezpečujeme pomocou Požiadaviek na OV:
a) sú zhodné i dátumy zabezpečenia, oba riadky majú Dátum zabezpečenia 23.02.2008 => vygeneruje sa 1 Požiadavka na OV na 20ks. Stav začiark. políčka "Zoskupovať podľa dátumu dodania" nemá v tomto prípade žiadny vplyv (dátumy sa nelíšia).

b) líšia sa dátumy zabezpečenia: 1. riadok má Dátum zabezpečenia 23.2.08, 2. riadok má 24.2.08 => vytvoria sa 2 Požiadavky na OV po 10-tich ks s dátumami 23. a 24.2. Stav začiark. políčka "Zoskupovať podľa dátumu dodania" nemá v tomto prípade žiadny vplyv (dátum je hlavičkový údaj a nie je ich možné mať viac na jednom doklade).

Pokiaľ pri generovaní dokladov došlo k nejakým chybám, je v dolnej časti okna v časti Chyby vzniknuté pri tvorbe dokladov zobrazený popis prípadných chýb.

Pokiaľ v sprievodcovi zabezpečením zadáte množstvo tak, že nie je splnená podmienka na nedeliteľné množstvo použitej jednotky zabezpečovanej sklad. karty, ale vo firemnom parametri Kontrolovať nedeliteľné množstvo máte nastavenú kontrolu na všetkých dokladoch, nebude možné doklad vytvoriť a objaví sa chybové hlásenie:

Príklad zobrazenia chýb

Po vytvorení dokladov sa sprievodca automaticky nezatvára, ale umožní návrat späť do predchádzajúceho kroku. To pre prípad, že sa niektoré doklady nevytvorili, pretože došlo k nejakej chybe. Užívateľ má preto možnosť vrátiť sa k nim, vykonať prípadné úpravy požiadaviek a skúsiť generovanie dokladov znovu. Predchádzajúci krok sprievodcu už riadky, z ktorých už bol vytvorený doklad, neobsahuje.

Funkcie v tomto kroku sprievodcu:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Doklady

Ctrl +F6

alebo

Shift +Ctrl +F6

Zobrazí všetky záznamy (doklady) rovnakého typu, ako je typ aktuálneho záznamu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu Sprievodcu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho záznamu (dokladu) a otvorí ju buď "cez" agendu Sprievodcu alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to obmedzená podľa všetkých záznamov (dokladov) daného typu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

Doklad

F6

alebo

Shift +F6

Podobne ako funkcia Doklady len s tým, že otvorí agendu aktuálneho záznamu (dokladu) s defaultným červeným obmedzením len podľa toho jedného aktuálneho záznamu (dokladu).