Sady dátových zdrojov - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii sady dátových zdrojov zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Dátové zdroje Obmedzenie Stĺpce vývoja

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každému záznamu možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Systémová sada

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície sád dát. zdrojov sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sa automaticky aktualizujú a platia pre ne obmedzenia týkajúce sa mazania a užívateľských opráv.

Kód Kód označujúci danú sadu dát. zdrojov. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale duplicita nie je povolená, viď ďalej (takže nie je možné uložiť dva záznamy s prázdnym kódom). Používa sa v číselníkových položkách na výber sady dát. zdroja. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch sád dát. zdrojov. Pri ukladaní prebieha kontrola, či nedošlo k duplicite kódu. Duplicita nie je povolená.
Názov Názov sady dát. zdrojov. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou sadou dát. zdrojov ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Nastavenie Možnosť vybrať nastavenie, ktoré sa má použiť na zobrazenie (určuje položky pre získanie zoznamu skladových kariet a skladov a obmedzovania podľa nich (viď Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov), farby a písma kríz, zobrazovacia maska atď.), ak je v agendách Vývoj a Pokrytie dokladu zvolená táto sada dátových zdrojov. Povinná položka.

Subzáložka Dátové zdroje

Subzáložka obsahuje zoznam dát. zdrojov. Obsahuje:

Zoznam dát. zdrojov

Obsahuje editovateľný zoznam, kde môžete pre danú sadu dát. zdrojov nadefinovať zoznam dát. zdrojov, z ktorých sa pri použití danej sady budú čerpať dáta. Zadávané položky:

Názov Popis
Dátový zdroj

Identifikácia dát. zdroja, ktorý je obsiahnutý v danej sade. Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá dát. zdroj. Dát. zdroj zadáte buď priamo alebo vyberiete z vyvolaného číselníka dát. zdrojov.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých dát. zdrojov, ktoré ešte v zozname dát. zdrojov v danej sade uvedené nie sú.

Ako bolo spomenuté v kap. Základné pojmy a proces SCM, definícia sady dátových zdrojov musí obsahovať aspoň jeden dátový zdroj druhu "Dokladový" (aby podľa neho bolo možné načítať údaje do pevne daných stĺpcov, tzn. sklady a i. ....) a nemala by obsahovať ostatné druhy. Výstupné položky StoreCard_ID a Store_ID obsahuje každý dátový zdroj, pozri povinné položky dátového zdroja.

Názov Názov dát. zdroja. Tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka dát. zdrojov.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Obmedzenie

Tu je možné zadať obmedzenie príslušného dát. zdroja. Ako obmedzujúce prvky sa tu ponúkajú položky podľa zoznamu stĺpcov dátového zdroja a ich hodnôt (okrem stĺpcov typu Reálne číslo - Množstvo). Vzhľad tejto subzáložky, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je rovnaký, ako pri zadávaní obmedzení v záložkach Obmedzenie jednotlivých dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Tu však s tým rozdielom, že tu nemajú význam žiadne funkcie dostupné v záložkách Obmedzenie ani nemá význam ukladanie definícií obmedzení a pod. (nastavené obmedzenie je uložené v rámci danej sady dát. zdrojov).

Zadané obmedzenie sa uplatní pri získavaní dát z dátového zdroja.

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime a iba pre nesystémové sady. (Pre systémové nemá význam, nie je ich možné editovať. Pre ne sa žiadne obmedzenia neuplatňujú.)

Subzáložka Stĺpce vývoja

Subzáložka umožňuje definovať si vlastné definované stĺpce Vývoja. Dôležité je tu poradie riadkov, viď popis funkcií v Lište navigátora ďalej. Obsahuje:

Zoznam definícií stĺpcov

Ide o editovateľný zoznam, kde zadáte údaje pre vlastné stĺpce Vývoja. Zadávané položky:

Názov Popis
Položka Názov výstupnej položky dátového zdroja, ktorej hodnota sa bude v danom stĺpci vo Vývoji zobrazovať. Na výber sa ponúkajú položky definované ku všetkým zdrojom použitým v danej dátovej sade v ich subzáložke Položky. Viac vrát. príkladu viď definované stĺpce Vývoja.
Popiska Popisok stĺpca. Použije sa ako nadpis stĺpca vo Vývoji.
Šírka Východisková šírka na zobrazenie stĺpca vo Vývoji.

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Poradie určuje počiatočné poradie stĺpca pri zobrazení vo Vývoji.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.