Záložka Obmedzenie funkčných agend SCM

Ide o záložky Obmedzenie agend Bilancia, Vývoj skladovej položky a Pokrytie dokladov. Záložka obsahuje zoznam prvkov podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov potom zobrazených v záložke Zoznam danej agendy.

Dáta zobrazené v záložke zoznam však podliehajú i obmedzeniam dát zadaným v iných miestach. Ďalej viď Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

Ďalej je uvedené:

Popis záložky Obmedzenie v agende SCM

Ako je povedané v úvodných kapitolách funkčných agend SCM, nejde o dokladové agendy v pravom slova zmysle, takže ani záložka Obmedzenie tu nie je štandardnou záložkou Obmedzenie, hoci jej vzhľad, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je rovnaký, pozri všeobecne platné pravidlá pre štandardné záložky Obmedzenie (tzn. ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Sú tu nasledujúce odlišnosti:

 • V hornej časti záložky je v obmedzovacom paneli buď prvok Definícia stĺpcov (Bilancia) alebo prvok Sada dát. zdrojov (Vývoj, Pokrytie dokladu). Ide o skrytý zoznam, pomocou ktorého vyberiete definíciu stĺpcov bilancie resp. sadu dátových zdrojov, ktorú chcete aktuálne použiť. Táto definícia resp. sada bude určovať, aké obmedzovacie prvky budú zobrazené, aké dáta sa načítajú resp. aké stĺpce sa zobrazia v zozname atď. Viď tiež Základné pojmy a proces SCM. Viď ďalej Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov.
 • Ďalej je v hornej časti záložky v obmedzovacom paneli prvok Nastavenie. Ide o skrytý zoznam, pomocou ktorého si je možné vybrať z existujúcich uložených nastavení agendy pre rýchlejšie následné použitie. K dispozícii sú tu funkcie Uložiť na uloženie aktuálneho nastavenia a Vymazať na vymazanie vybraného nastavenia. Viď ďalej Definícia nastavení pre túto agendu, jej vytvorenie a použitie.
 • V dolnej časti nie je prvok na nastavenie Triedenia.
 • Z dostupných funkcií popísaných pre štandardné záložky obmedzenia je tu iba funkcia Získať záznamy, ale s odlišným významom, viď ďalej. Naopak navyše sú tu funkcie Uložiť a Vymazať nastavenie, pozri ďalej.
 • Nedefinujú sa definície obmedzenia, ale je možné vytvárať definície nastavenia.
 • Obmedzovacie prvky sa ponúkajú až po voľbe definície stĺpcov!!! Kým nie je vybraná nejaká definícia stĺpcov resp. sada dát. zdrojov, nezobrazí sa ani žiadne obmedzenie!!!

Vytvorenie zoznamu obmedzovacích prvkov:

 • Obmedzenie agendy Bilancia:

  Zoznam ponúkaných obmedzovacích prvkov sa vytvorí na základe zvolenej definície stĺpcov bilancie. Obsahuje:

  • zoznam obmedzujúcich prvkov odvodený z výstupných položiek dátového zdroja druhu "Skl. karty" zadaného v položke Dátový zdroj skladových kariet v tom nastavení SCM, na ktoré sa odvoláva zvolená Definícia stĺpcov bilancie vo svojej položke Nastavenie, a to presne pod tými názvami, ktoré sú v tomto dátovom zdroji uvedené. Ak vedie vyššie spomenuté nastavenie na zdroj "Skladové karty" dodávaný výrobcom, tak ide o tieto položky v Obmedzení agendy Bilancia:
   - Skladové menu
   - Typ skl. karty
   - Výrobek
   - Název skl. karty
   - Kód skl. karty
    
  • plus zoznam obmedzujúcich prvkov odvodený z výstupných položiek dátového zdroja druhu "Sklady" zadaného v položke Dátový zdroj skladov v tom nastavení SCM, na ktoré sa odvoláva zvolená Definícia stĺpcov bilancie vo svojej položke Nastavenie, a to presne pod tými názvami, ktoré sú v tomto dátovom zdroji uvedené. Ak vedie vyššie spomenuté nastavenie na zdroj "Sklady" dodávaný výrobcom, tak ide o tieto položky v Obmedzení agendy Bilancia:
   - Názov skladu
   - Kód skladu
    
  • plus zoznam obmedzujúcich prvkov odvodený z prienikov výstupných položiek dátových zdrojov obsiahnutých v zvolenej Definícii stĺpcov bilancie v subzáložke Stĺpce. Každá položka z tohto prieniku potom zodpovedá jednému obmedzovaciemu prvku, okrem položiek typu Reálne číslo - Množstvo, ktoré sa do obmedzenia vôbec nezahŕňajú (a tým pádom sa ako prvok v obmedzení neobjavia). Pokiaľ by zoznam obmedzení nebol prienikom, bilancia by mohla zobrazovať nekonzistentné dáta. Pokiaľ ale užívateľovi obmedzujúce prvky nestačia a chcel by obmedzovať i podľa iných, môže si nadefinovať definície stĺpcov obsahujúce len dátové zdroje so zhodnými položkami zaručujúce konzistentné dáta i v prípade obmedzenia.
    
  • plus obmedzujúci prvok Dodávatelia, ktorý je v Obmedzení agendy Bilancia napevno vždy

   Nech sú definované dátové zdroje Stav skladu, Objednávky prijaté, Objednávky vydané. Dátový zdroj Stav skladu nech obsahuje výstupné položky Sklad, Skl. karta, Množstvo a Dátum, dátové zdroje Objednávky prijaté a Objednávky vydané nech obsahujú výstupné položky Sklad, Skl. karta, Množstvo, Jednotka, Vzťah jednotky, Dátum, Stredisko, Zákazka, Obch. prípad. Obmedzenie teda bude obsahovať položky Sklad, Skl. karta a Dátum, ktoré sa nachádzajú súčasne vo všetkých týchto dát. zdrojoch.

   Pokiaľ užívateľ bude chcieť vidieť napr. stav objednávok prijatých verzus objednávky vydanej, oboje pre určitú zákazku, tak si môže nadefinovať stĺpce, ktoré budú obsahovať len tieto dátové zdroje a bude tak mať k dispozícii i obmedzenie podľa zákazky.

   K zobrazení názvů omezujících prvků v Bilanci:
   1. Majme dátový zdroj "Skl. karty 2", skopírovaný z dodávaného, kde si upravíme názvy položiek takto:
   - Skladové menu (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Typ skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Výrobok (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Názov skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Kód skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")

   2. Ďalej majme dátový zdroj "Skl. karty 2", skopírovaný z dodávaného, kde si upravíme názvy položiek takto:
   - Názov skladu (zo zdroja "Sklady 2")
   - Kód skladu (zo zdroja "Sklady 2")

   3. Ďalej majme dátový zdroj "OP2", skopírovaný z dodávaného, kde si upravíme názvy položiek takto:
   - Skladová karta (zo zdroja "OP 2")
   - Sklad (zo zdroja "OP 2")
   - Dátum (zo zdroja "OP 2")
   - ID dokladu (zo zdroja "OP 2")
   - Firma (zo zdroja "OP 2")
   - atď.

   4. Ďalej majme v agende Nastavenie SCM "nastavenie 2", ktoré používa zdroje "Skl. karty 2" a "Sklady 2".

   5. Ďalej majme Definíciu stĺpcov Bilancia odkazujúcu sa na "nastavenie 2" a obsahujúcu dátový zdroj "OP2".

   6. Potom v Obmedzení Bilancie budú položky:
   - Skladová karta (zo zdroja "OP 2")
   - Skladové menu (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Typ skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Výrobok (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Názov skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Kód skl. karty (zo zdroja "Skl. karty 2")
   - Dodávatelia
   - Sklad (zo zdroja "OP2")
   - Názov skladu (zo zdroja "Sklady 2")
   - Kód skladu (zo zdroja "Sklady 2")
   - Dátum (zo zdroja "OP 2")
   - ID dokladu (zo zdroja "OP 2")
   - Firma (zo zdroja "OP 2")
   - atď.

   

 • Obmedzenie agendy Vývoj:

  Zoznam ponúkaných obmedzovacích prvkov sa vytvorí na základe zvolenej sady dátových zdrojov. Obsahuje:

  • obmedzujúci prvok Skladová karta, ktorý je v Obmedzení Vývoja napevno vždy - keďže vývoj je práve pre jednu konkrétnu vybranú skladovú kartu
    
  • plus zoznam obmedzujúcich prvkov odvodený z výstupných položiek dátového zdroja druhu "Sklady" zadaného v položke Dátový zdroj skladov v tom nastavenie SCM, na ktoré sa odvoláva zvolená Definícia dátových bilancie vo svojej položke Nastavenie, a to presne pod tými názvami, ktoré sú v tomto dátovom zdroji uvedené. Ak vedie vyššie spomenuté nastavenie na zdroj "Sklady" dodávaný výrobcom, tak ide o tieto položky v Obmedzení agendy Vývoj:
   - Názov skladu
   - Kód skladu
    
  • plus zoznam obmedzujúcich prvkov odvodený z prienikov výstupných položiek dátových zdrojov obsiahnutých v zvolenej Sade dátových zdrojov v subzáložke Dátové zdroje. Každá položka z tohto prieniku potom zodpovedá jednému obmedzovaciemu prvku, okrem položiek typu Reálné číslo - Množstvo, ktoré sa do obmedzenia vôbec nezahŕňajú (a teda sa ako prvok v omedzení neobjavia) a ďalej okrem položky Skladová karta z daného prieniku, keďže obmedzujúci prvok pre skladovú kartu je v tejto agende napevno, viď vyššie. Ak by zoznam obmedzení nebol prienikom, vývoj by mohol zobrazovať nekonzistentné dáta, podobne, ak bolo objasnené vyššie pri bilancii.

Späť na obsah

Definícia nastavení pre túto agendu, jej vytvorenie a použitie

Často používané kombinácie nastavení agendy si je možné uložiť pre následné opakované použitie.

Nastavenie obsahuje:

 • v prípade agendy Bilancia vybranú definíciu stĺpcov, nastavenie obmedzenia, šírku a poradie stĺpcov v zozname, triedenie v stĺpcoch v zozname a nastavenie dynamicky pridaných filtrovaných stĺpcov.
 • v prípade agend Vývoj a Pokrytie dokladov vybranú sadu dát. zdrojov, nastavenie obmedzenia a šírku a poradie stĺpcov v zozname.

Ide o variant definícií obmedzenia, ktoré si môžete vytvoriť a uložiť pre následné opakované použitie v štandardných záložkách Obmedzenie.

Nové nastavenie vytvoríte:

Zvoľte požadovanú definíciu stĺpca resp. sadu dát. zdrojov. Postupne začiarknite všetky položky, podľa ktorých si želáte obmedzovať a každej z nich (podľa jej typu) nastavte príslušnú hodnotu alebo rozsah hodnôt, ktoré má nadobúdať (podrobnejšie pozri aj Zoznam prvkov na obmedzovanie a ovládanie). Zadajte požiadavku a upravte prípadne šírku a poradie stĺpcov, v agendách Bilancie príp. radenie v stĺpcoch a príp. tiež vytvorte a nastavte dynamicky filtrované stĺpce. Hotové nastavenie môžete uložiť ako definíciu nastavenia pre túto agendu. Uloženú definíciu nastavenia je možné kedykoľvek neskôr opraviť (tzn. vybrať už nadefinovanú definíciu, opraviť nastavenie a opravené nastavenie uložiť pod rovnakým menom) príp. zmazať.

Ak chcete opraviť napríklad len názov definície, vyberte ju, uložte pod novým názvom a pôvodnú zmažte.

Pri otvorení agendy sa automaticky vyberie posledné použité nastavenie pamätané pre užívateľa. Rozlišuje sa posledné použité nastavenie pri otvorení agendy samostatne a pri vyvolaní agendy z inej agendy.

Pokiaľ nie je uložené žiadne nastavenie, nedôjde pri zatváraní agend Bilancia, Pokrytie dokladu a Vývoj v SCM k štandardnému uloženiu rozvrhnutia stĺpcov do definície Stav z posledného zavretia agendy, ako je tomu v iných agendách či číselníkoch. Je to dané iným prístupom k ukladaniu definícií (tu nastavení). Je teda vždy dobré si vytvoriť aspoň jedno nastavenie, do ktorého si prípadné zmeny pri zavretí agendy ručne užívateľ uloží.

Ak potom vyberiete niektorú z existujúcich definícií nastavení, tak sa podľa hodnôt uložených vo vybranej definícii zaktualizuje nastavenie obmedzovacích prvkov, automaticky prebehne dopyt (vykonanie funkcie Získať záznamy), a program aktivuje záložku Zoznam, ktorá bude zodpovedať zvolenému nastaveniu.

Vybrať niektorú z uložených definícií nastavenia je možné i priamo v záložke Zoznam, následne sa podľa nej opäť zadá požiadavka a záložka Zoznam sa ihneď zaktualizuje.

Späť na obsah

Funkcie k záložke Obmedzenie v agende SCM

V tejto agende sú k dispozícii len nasledujúce funkcie:

Názov Kl. Ik. Popis:
Získať záznamy

Enter

alebo

Ctrl +Enter

 

Na základe vybranej definície stĺpcov bilancie resp. sady dát. zdrojov a zadaných obmedzení požiada agenda poskytovateľa dát o prípravu dát. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Čo obe voľby znamenajú, ako sa líšia a kedy je potrebné použiť voľbu s vyprázdnením pamäte, bolo objasnené vrátane príkladov v popise Poskytovateľa dát, plnenia a vyprázdnenia vyrovnávacej pamäte.

Ďalej viď tiež kap. Často kladené otázky k SCM - otázka V dátach Bilancie nevidím novo vystavený (resp. opravený) doklad, ako je to možné?.

Potom sa zaktivuje záložka Zoznam, kde budú zobrazené požadované informácie spĺňajúce nastavené obmedzenia.

Tu sa nevykonáva dynamicky konštruovaný SQL dopyt do databázy podľa aktuálneho nastavenia obmedzovacích prvkov, ako je to v prípade podobnej funkcie Získať záznamy popísanej v štandardných záložkách obmedzenia.

Kromě uživatelem zvoleného omezení se může uplatnit i omezení podle přístupových práv, viz výše.

Tu však neplatí, že pokiaľ v tejto záložke Obmedzenie žiadne obmedzenie nenastavíte, bude výsledný zoznam neobmedzený (resp. bude obmedzený len prípadnými prístupovými právami). V SCM je totiž možné obmedzenia, ktoré sa uplatnia na zobrazované dáta, zadať viacerými spôsobmi. Ďalej viď Možnosti obmedzovania dát v agendách SCM.

 
Uložiť - -

Aktuálne nastavenie uloží ako definíciu nastavenia pod zadaným menom. Podľa tohto mena potom budete definície vyberať, preto by malo byť čo najvýstižnejšie. Definíciu môžete uložiť ako

 • Globálnu - tzn. definícia bude spoločná pre celú firmu. V zozname existujúcich definícií v obmedzovacom paneli v prvku Nastavenie sú zvýraznené tučne.
 • Užívateľskú - tzn. pokiaľ nezačiarknete predvoľbu Globálna, definícia bude uložená ako užívateľská a bude k dispozícii len užívateľovi, ktorý ju nadefinoval.
Vymazať - - Vymaže aktuálne vybranú definíciu (tzn. ktorej názov je aktuálne zobrazený v obmedzovacom paneli v prvku Nastavenie) zo zoznamu definícií. (Aktuálne nastavenie v agende ponechá bez zmeny).

Späť na obsah