Montážne listy (MON)

Agenda montážnych listov.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Materiál Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda Montážne listy v sebe spája zoznam montážnych listov a všetky funkcie na prácu s nimi. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - servis, s montážnymi listami sa pracuje ako s dokladmi, ale s tým, že nie sú vystavované v rade MON, ale sú identifikované radom dokladov "svojho" servisného listu (SL) a poradovým číslom.

Aj keď je pre montážne listy zavedený typ dokladu so skratkou MON (na odlíšenie od radu Mzdových listov), budeme ich ďalej v tejto príručke označovať skratkou ML. (Nezamieňajte so mzdovými listami označovanými v príručke tiež skratkou ML.)

K už vytvorenému SL je možné vytvárať montážne listy (jeden alebo viac). Montážne listy sú zadaním pre konkrétneho technika/dielňu či kooperačného dodávateľa, čo sa na danej s-zákazke (servisnom liste) má vykonať, aký materiál k tomu bude potrebný a pod. Montážne listy vystavuje typicky majster dielne a slúžia ako podklad pre vykonanie požadovaných servisných operácií jednotlivými mechanikmi alebo v prípade prác vykonávaných v kooperácii jednotlivými subdodávateľmi. Na montážny list sa do jeho riadkov prenesú položky servisných operácií zo servisného listu (ak tu boli zadané), prípadne ich je možné zadať ručne či doplniť ručne i ďalšie. Viac viď vecný obsah - Montážne listy (ML).

V záložke Zoznam uvidíte montážne listy vybrané podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v záložke Obmedzenie. Montážne listy sa vytvárajú z agendy servisných listov, tu ich vystavovať nie je možné. S montážnym listom prichádza mechanik za skladníkom a fasuje potrebný materiál, pričom podľa nastavenia systému vzniká príslušný skladový doklad na výdaj zo skladu dodací list či prevodka výdaj (viď tiež Možnosti vykonania výdaja materiálu a Možnosti vykonania vrátenia materiálu). Kooperačný montážny list umožňuje vytvorenie objednávky na subdodávku dodávateľom vrátane tlače odovzdávacích protokolov. Oboje sa realizuje pomocou agendy Výdaj materiálu a kooperácií, pričom ju je možné príslušnými funkciami vyvolať priamo odtiaľto. V detaile ML je možné sledovať bilanciu s-zákazky. Na záložke Materiál je možné sledovať detailné informácie o vykonanom výdaji príp. vrátenie potrebného materiálu.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.