Servisné listy (SL)

Agenda servisných listov.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Montážne listy Platby a faktúry Ochrana dát X-väzby Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Servisný list je základným evidenčným dokladom o tzv. s-zákazke, obsahuje predovšetkým záznam údajov získaných pri príjme od klienta a ďalšie údaje potrebné pre spracovanie s-zákazky.

Agenda v sebe spája zoznam záznamov servisných listov a všetky funkcie na prácu s nimi. Ako bolo povedané v kap. Vecný obsah - servis, so servisnými listami sa pracuje ako s dokladmi. Servisné listy sú základným evidenčným dokumentom, ktorý zaznamenáva predmet servisu, jeho chyby popísané klientom, identifikáciu klienta, stav predmetu, odhad ceny, žiadané servisné operácie, ktoré sa majú vykonať, obrázky (napr. fotky poškodenia vozidla) a neskôr informácie o odovzdaní predmetu späť. Chyby a servisné operácie je možné popisovať buď len textovo alebo aj výberom vopred pripravených položiek z príslušných číselníkov. Chyby a serv. operácie (ktoré identifikujú potrebnú prácu, materiál, zariadenia atď.) medzi sebou môžu byť previazané (takže zadanie chyby z číselníka môže zabezpečiť predvyplnenie potrebných servisných operácií vedúcich k oprave chyby). Servisný list sa zadáva pri príjme predmetu do servisu. Neskôr sa k nim generujú montážne listy, ktoré slúžia na vykonanie požadovaných servisných operácií buď jednotlivými technikmi alebo ako kooperácie jednotlivými subdodávateľmi.

V záložke Zoznam uvidíte servisné listy vybrané podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v záložke Obmedzenie. Nový servisný list môže byť vystavený z tejto agendy alebo môže byť vystavený priamo z nadstavbovej agendy Servisný dispečing. Ku každému servisnému listu je možné priamo odtiaľ generovať montážne listy a vykonávať fakturáciu realizovaného servisu vrát. možnosti využitia zálohových platieb a vrát. možnosti súhrnnej fakturácie. Na záložke Montážne listy je možné sledovať montážne listy k nemu vystavené, na záložke Platby a faktúry je možné sledovať uskutočnené platby a fakturáciu.

Servisné listy môžu mať väzbu aj na iné záznamy v systéme, ku ktorým sa nejakým spôsobom môžu viazať, môžu to byť napr. strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty. Podľa týchto záznamov je možné kampane obmedzovať, triediť a. i. a z agend týchto záznamov je tiež možné v záložke Súvislosti sledovať kampane súvisiace s daným záznamom.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.