Servisné listy - záložka Detail

Táto kap. zatiaľ nie je kompletne k dispozícii.

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu servisnému listu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k servisnému listu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Príjem Foto Operácie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej v hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo servisného listu

Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Na servisné listy sa z hľadiska evidence pozerá ako na doklady, viď Vecný obsah - Servis.

Stav Aktuálny stav servisného listu. Aké stavy môže SL nadobúdať a čo platí pre zmeny stavov SL, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

Subzáložka Príjem

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Typ serv. případu
ServiceType_ID

Typ servisného prípadu, pre ktorý je daný SL určený. Určuje spôsob zadania predmetu servisu, ktoré položky sa budú zadávať, do SL bude možné zadávať výberom z číselníka len tie servisné chyby a operácie, ktoré sú nadefinované pre rovnaký typ serv. prípadu a pod. Kód typu serv. prípadu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typov servisných prípadov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Povinná položka.

Ak máte nadefinovaný iba jeden typ servisných prípadov, tzn. nepoužívate niekoľko typov, odporúčame si položku skryť. Viď definícia variantných formulárov - Skrývanie položiek.

Řada dokladů
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.

Předvyplňuje se řadou, která je nastavena jako výchozí v definici příslušného Typu servisního případu v položce Řada dokladů servisních listů (ServiceDocsDocQueue_ID).

Středisko příjmu
Division_ID

Stredisko, na ktoré bol vykonaný príjem. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Datum příjmu a čas
DocDate$_ID
Dátum a čas prijatia predmetu servisu do servisu.
Predmet servisu
  Pre typ serv. prípadu 0 so spôsobom zadania serv. predmetu "Z číselníka servisovaných predmetov":
    Předmět
ServicedObject_ID
Servisovaný predmet, ktorý je týmto SL servisovaný. Kód (Code) predmetu zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka servisovaných predmetov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
  Pre typ serv. prípadu 1 so spôsobom zadania serv. predmetu "Skladová karta so SČ":
    Skladová karta
StoreCard_ID

Skladová karta zodpovedajúceho tovaru, ktorý je týmto SL servisovaný. Kód sklad. karty zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka sklad. kariet. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. V prípade typu 1 serv. prípadu tu má zmysel zadávať len karty triedy sériové čísla alebo šarže.

Při zadávání skladové karty výběrem z číselníku se přednostně nabízí skladové karty z té větve skladového menu, která je nastavena jako výchozí v definici příslušného Typu servisního případu v položce Výchozí menu pro servisované předměty (ObjectsSubTreeMenu_ID) (platí jen pro případ, že je v číselníku sklad. karet zapnuto stromové zobrazení).

    Sériové číslo
StoreBatch_ID
Sériové číslo/šarža zodpovedajúce tovaru, ktorý je týmto SL servisovaný. Názov sér. čísla/šarže zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka šarží/sér. čísel. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
    Přijmout na sklad
Store_ID
Dostupná pouze tehdy, pokud je v definici Typu serv. případu zatrženo Přijímat servisovaný předmět na sklad (ServiceObjectOnStore) . Inak je <skrytá programom>. Ide o sklad, do ktorého bude predmet servisu prijatý. Predvypĺňa sa skladom zadaným v položke Sklad servisovaných predmetov (Store_ID) v definícii Typu serv. prípadu. Predvyplnenú hodnotu môžete zmeniť.
Datum záruky
GuaranteeEndDate

Dostupná len vtedy, ak je v predchádzajúcej položke Sériové číslo (StoreBatch_ID) zadané konkrétne sériové číslo. Inak je <skrytá programom>.

Predvypĺňa sa nasledovne: Po zadaní sér. čísla sa vyhľadá predajný doklad s týmto sériovým číslom a ak ich existuje viac, vyhľadá sa posledný z nich (s najvyšším dátumom vystavenia). Ak sa predajný doklad nájde, položka sa predvyplní dátumom záruky z čiastkového sériového čísla skladu z predajného dokladu (ak je dátum záruky na danom čiastkovom sér. čísle vyplnený).

Predajné doklady nájdené k danému sériovému číslu viď tiež napr. Servisný dispečing - subzáložka Predajný doklad pre Typ 1.

Objasníme na príklade:

Majme Typ servisného prípadu "Sklad.karta so SČ". Majme sklad. kartu so sér. číslami napr. XY, majme na nej nenulový počet a zadané sér. čísla napr. na sklade HL-Hlavnom a zadanú dobu záruky. Následne nejaké sér. číslo XY-0001 predajme - napr. dokladom FV-001/11 (s DL-1/11 zo skladu HL) => na čiastkovú šaržu v sklade HL sa doplní dátum záruky - nech je to napr. 1.8.2011.
- Nech potom klient tovar vráti, tzn. vystavíme Dobropis s vratkou a vrátime na Reklamačný sklad- REKL.
- Tovar z Reklamačného skladu sa potom predá inému klientovi (napríklad so zľavou ako bazárový) napr. dokladom PP-13/2011 s DL-13/2011 zo skladu REKL) => na čiastkovú šaržu v sklade REKL sa doplní dátum záruky - nech je to teraz napr. 1.11.2011 (podľa potreby sa dá upraviť na skrátenú záruku).
- Následne príde klient do servisu a žiada opravu. Vystavujeme teda nový SL (je jedno, či zo servisného dispečingu alebo z agendy SL). V okamihu, keď na SL zadáme skladovú kartu a sér. číslo XY-0001, predvyplní sa položka Dátum záruky a to dátumom 1.11.2011 (zo skladu REKL, z ktorého sa naposledy predalo).

  Pre typ serv. prípadu 2 so spôsobom zadania serv. predmetu "Skladová karta so SČ i bez SČ (mix)":
    Skladová karta
StoreCard_ID

 

Při zadávání skladové karty výběrem z číselníku se přednostně nabízí skladové karty z té větve skladového menu, která je nastavena jako výchozí v definici příslušného Typu servisního případu v položce Výchozí menu pro servisované předměty (ObjectsSubTreeMenu_ID) (platí jen pro případ, že je v číselníku sklad. karet zapnuto stromové zobrazení).

    Sériové číslo
StoreBatch_ID
Sériové číslo/šarža zodpovedajúce tovaru, ktorý je týmto SL servisovaný. Názov sér. čísla/šarže zadáte buď výberom z číselníka šarží/sér. čísel alebo ich zadáte aspoň textovo bez väzby na číselník šarží/sér. čísel. Povinný údaj, čiže v jednej z položiek musí byť sériové číslo/šarža uvedené.
    Sériové číslo /txt/
ServicedObjectSerialNr
Datum záruky
GuaranteeEndDate
Dostupná len vtedy, keď je v predchádzajúcej položke Sériové číslo (StoreBatch_ID) zadané konkrétne sér. číslo, teda výberom z číselníka (nie iba textovo). Inak je <skrytá programom>. Má rovnaký význam ako rovnomenná položka popísaná vyššie pre typ serv. prípadu 1.
  Pre typ serv. prípadu 3 so spôsobom zadania serv. predmetu "Textová identifikácia":
    Předmět /txt/
ServicedObjectText
 
    Sériové číslo /txt/
ServicedObjectSerialNr
 
  Model
ServicedObjectType_ID
Model daného servisovaného predmetu. Kód modelu zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka modelov servisovaných predmetov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka, ale ak je zadaná, tak sa zadaný model zohľadňuje pri predvypĺňaní ďalších údajov. Napr. po zadaní operácie na SL vystaveného pre určitý model sa do subzáložky Operácie z číselníka servisných operácií predvyplnia hodnoty pre daný model, ak sú také v definícii vybranej operácie v číselníku operácií zadané ako variant pre daný model.
  Počet
Quantity
 
  Záruční oprava
GuarantyRepair

Záručná oprava sa zohľadňuje o.i. v položkách chýb, viď položka Platená op. Podľa nastavenia tejto položky sa aj ponúkajú rôzne spôsoby fakturácie položiek ML.

     
     
   

 

     
Zákazník
  Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

V prípade SL s typom servisného prípadu Z číselníka servisovaných predmetov sa predvypĺňa podľa údajov Firmy - Prevádzkovateľa (Firm_ID) vybraného servisovaného predmetu, ale je samozrejme možné zadať inú.

Tu sa položka firma nepredvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch.

Ide o položku s históriou.

Ako bolo objasnené v popise historických položiek, v položke sa zobrazuje vždy aktuálne platná hodnota. Preto, ak servisovaný predmet podľa tejto položky vyberáte zo zoznamu serv. predmetov, je potrebné vždy zadávať aktuálne platnú hodnotu položky, bez ohľadu na to, akú hodnotu má alebo mala k dátumu, ku ktorému chcete zadávať servisný list, zobrazovať výpisy a pod.

  Provozovna
FirmOffice_ID
Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní firmy z predchádzajúcej položky. Spôsob ponúkania a výberu prevádzkarní je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Prevádzkareň. Tu len s tým rozdielom, že zadanie prevádzkarne nie je povinné, tzn. môže zostať nevyplnená.
  Osoba
Person_ID
Odkaz na osobu z Adresára osôb, na ktorej má byť vystavený SL. Spôsob ponúkania a výberu osôb je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Osoba. Tu len s tým rozdielom, že tu nie je povolené zadanie osoby nepriradenej k firme z predchádzajúcej položky.
  Firma plátce
PayerFirm_ID
  Provozovna plátce
PayerFirmOffice_ID
Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní firmy z predchádzajúcej položky. Spôsob ponúkania a výberu prevádzkarní je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Prevádzkareň. Tu len s tým rozdielom, že zadanie prevádzkarne nie je povinné, tzn. môže zostať nevyplnená.
  Osoba plátce
PayerPerson_ID
Odkaz na osobu z Adresára osôb, ktorá zastupuje platiteľa. Spôsob ponúkania a výberu osôb je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Osoba. Tu len s tým rozdielom, že tu nie je povolené zadanie osoby nepriradenej k firme platiteľa z predchádzajúcej položky.
  Popis místa u klienta
OutdoorPlaceDescrition
Možnosť si upresniť miesto servisného výjazdu. V prípade SL s typom servisného prípadu Z číselníka servisovaných predmetov sa predvypĺňa z položky Popis miesta u klienta (OutdoorPlaceDescription) vybraného servisovaného predmetu.
Platobné podmienky
  Způsob platby
PaymentType
 
Stav pri príjme
  Výbava
Equipment
 
  Popis poškození
DamageDescription
 
Chyby
 

Ide o editovateľný zoznam, kde môžete zadať, o akú chybu ide a to niekoľkými spôsobmi. Nad zoznamom je k dispozícii prepínač, ktorým sa určuje, akým spôsobom budete chyby zadávať a aké položky teda budú v zozname k dispozícii:

Z číselníka chýb

Ďalšie súvisiace položky:
Chyba /číselník/ Kód servisnej chyby. Ide o číselníkovú položku. Kód chyby zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete zo servisných chýb.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých serv. chýb, ktoré sú nadefinované pre rovnaký Typ serv. prípadu (ServiceType_ID) v údajoch serv. chyby, ako je Typ servisného prípadu (ServiceType_ID) v údajoch SL zadaný vyššie.

Odhad. cena bez dane

Predpokladaná cena. Predvypĺňa sa celkovou sumou opravy chyby vyčíslenou dynamicky pre Model (ServicedObjectType_ID) v údajoch SL zadaný vyššie a zobrazenou v záložke Ceny opráv danej chyby. Predvyplnenú cenu môžete ľubovoľne zmeniť.

Platená op.

Informácia, či ide o platenú operáciu. Len platené sa počítajú do Celkovej odhadovanej ceny s-zákazky.

Predvypĺňa sa v závislosti od vyplnenia prepínača Záručná oprava(GuarantyRepair) v údajoch SL. Ak ide o záručnú opravu, predvypĺňa sa hodnota Nie, inak sa predvypĺňa Áno.

Len textovo

Ďalšie súvisiace položky:
Chyba /text/ Ľubovoľný textový popis chyby.
Odhad. cena bez dane Predpokladaná cena, zadaná textovo, nijako sa nepredvypĺňa.
Platená op. Viď rovnaká položka vyššie.

Kombinácia oboch

V tomto prípade môžete chyby zadávať buď výberom z číselníka alebo len textovo.

Ďalšie súvisiace položky:
Chyba /číselník/

Kód servisnej chyby. Ide o číselníkovú položku. Kód chyby zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete zo servisných chýb.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých serv. chýb, ktoré sú nadefinované pre rovnaký Typ serv. prípadu (ServiceType_ID) v údajoch serv. chyby, ako je Typ servisného prípadu (ServiceType_ID) v údajoch SL zadaný vyššie.

Chyba /text/ Ľubovoľný textový popis chyby. Môžete ho použiť tiež ako dopĺňajúci text k chybe vybranej z číselníka.
Odhad. cena bez dane Predpokladaná cena, ak je chyba vybraná z číselníka, predvyplní sa cenou z číselníka chýb, viď vyššie.
Platená op. Viď rovnaká položka vyššie.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Detail tejto agendy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a ďalej hľadanie hodnoty v zozname. Poradie chýb má len informatívny význam.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Ďalej je tu zobrazená nasledujúca informácia a funkcie:

 • Odporúčania - Umožní zobraziť odporúčania pre servis zadané pri predchádzajúcom servise rovnakého predmetu. Zobrazí sa vtedy, keď sa k servisovanému predmetu viaže nejaký už skôr vystavený ML, ktorý má vyplnenú položku Poznámky a odporúčania pre budúci servis.
 • Celkom odhad.cena - Informačná položka, zobrazuje sumu vypočítanú zo zoznamu doteraz zadaných chýb, ktoré sú platené.
 • Prevziať - Suma uvedená v predchádzajúcej položke sa predvyplní do nasledujúcej položky Odhadovaná cena (EstimatedPrice) servisného listu.
Odhadovaná cena
EstimatedPrice

Odhadovaná cena s-zákazky. Môžete ju zadať ručne alebo cenu môžete prevziať z odhadovaných cien zadaných chýb pomocou funkčného tlačidla z lišty navigátora pod zoznamom chýb. Po jeho stlačení sa položka predvyplní sumou uvedenou v položke Celkom odhad.cena.

Termín dokončení
PromisedDeadLineDate$DATE

Požadovaný dátum a čas dokončenia opravy. Povinná položka.

Predvypĺňa sa nasledovne:

Informovat klienta
InformClientKind

Evidenčná položka, systém sám s ňou ďalej nijak nepracuje, závisí na užívateľovi, ako ju využije.

Kdo přijal
AcceptedByUser_ID
Užívateľ, ktorý prijal predmet do servisu. Predvypĺňa sa aktuálne prihláseným užívateľom.
Priorita
Priority
Evidenčná položka, systém sám s ňou ďalej nijak nepracuje, závisí na užívateľovi, ako ju využije. V prípade SL s typom servisného prípadu Z číselníka servisovaných predmetov sa predvypĺňa z položky Priorita (Priority) vybraného servisovaného predmetu.
Spätné odovzdanie klientovi
  Kdo předal zpět
ReturnedByUser_ID
 
  Kdy předáno zpět
ReturnedAtDate$DATE
 
  Způsob vyřízení
ServiceSolutionKind_ID
 
  Zaměněná skl. karta
ChangedStoredCard_ID
 
  Zaměněné s.č./šarže
ChangedStoredBatch_ID
 
Zákazka
BusOrder_ID

Zákazka pre daný doklad. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze na základě nich vystavovat jiné doklady, kde by mohl být údaj o zakázce potřeba. Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt
BusPoject_ID
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.  

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o servisovanom predmete aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Operácie

Slúži na zobrazenie a prípadne i zadanie servisných operácií, ktoré sa majú vykonať v rámci daného servisného listu:

Príklad zoznamu servisných operácií k danému servisnému listu

Tu zadané operácie slúžia na predvyplnenie položiek montážneho listu (ML).

Operácie sa do tejto subzáložky predvypĺňajú automaticky v okamihu, keď je do zoznamu chýb v subzáložke Príjem daného SL zadaná chyba výberom z číselníka chýb (operácia sa predvyplní podľa definície danej chyby). Operácie tu však môžete pridávať aj ručne (bez väzby na chybu z číselníka) priamo výberom operácie z číselníka operácií. Využijete napr. vtedy, keď pre konkrétny SL chcete operácie predvyplnené podľa definície chyby doplniť o nejakú ďalšiu, ktorú je potrebné urobiť navyše. Možnosť pridávania operácií ručne výberom z číselníka operácií môžete využiť teoreticky i vtedy, keď číselník chýb vôbec nevyužívate a chyby na SL zadávate len textovo. V takom prípade však zrejme nebudete využívať ani číselník operácií (tzn. operácie nebudete zadávať na SL vôbec) a na montážny list budete položky zadávať buď tiež ručne alebo využijete možnosť textovo zadané chyby zo SL vložiť do ML ako textové riadky.

Táto možnosť sa zapína firemným parametrom Preberať textovo zadané chyby do riadkov montážneho listu.

Textovo zadané chyby nemajú "svoje" operácie v záložke Operácie, z toho dôvodu ich do ML nie je možné predvypĺňať nijako automaticky. Vyššie uvedená funkčnosť je k dispozícii preto, aby obsluha o takto zapísaných chybách pri tvorbe ML vedela a mohla prácu a materiály na ML doplniť. Túto funkčnosť si je ale možné vyššie uvedeným firemným parametrom vypnúť.

Nad zoznamom je k dispozícii položka:

Názov Popis
Celkový čas práce na operáciách

Súčet časov operácií obsiahnutých v zozname (z položky Čas operácie) so zohľadnením množstva.

Nasleduje zoznam operácií. Obsahuje položky:

Názov Popis
Operácie (číselník)

Kód servisnej operácie. Ide o číselníkovú položku. Kód operácie zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka servisných operácií.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých serv. operácií, ktoré sú nadefinované pre rovnaký Typ serv. prípadu (ServiceType_ID) v údajoch serv. operácie, ako je Typ servisného prípadu (ServiceType_ID) v údajoch SL zadaný vyššie.

Názov operácie Názov (Name) servisnej operácie z definície danej operácie v číselníku serv. operácií. Tu needitovateľná položka.
Množstvo Možnosť zvýšiť množstvo, v ktorom sa má daná operácia v rámci daného SL vykonať.
Čas operácie

Čas danej operácie z číselníka operácií. Ide o súčet Počtu hodín (WorkHoursPlanned) zo všetkých položiek typu Práca obsiahnutých v definícii danej operácie v číselníku serv. operácií. Tu needitovateľná položka.

Počet hodín (WorkHoursPlanned) z položiek typu Zariadenie obsiahnutých v definícii danej operácie sa do času operácie samozrejme nezapočítava.

K chybe Zobrazuje príslušnosť operácie k chybe zo zoznamu chýb zadaných v subzáložke Príjem daného SL. Pre operácie vložené ručne v tejto subzáložke je v nej uvedené "vložená ručne". Needitovateľná položka.

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

Navigátor v tejto subzáložke

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu operací, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Poradie operácií má organizačný význam: daný pracovník sa môže týmto poradím riadiť pri realizácii jednotlivých úkonov.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec doteraz zadaných riadkov.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).