Servisné listy - záložka Platby a faktúry

Na této záložce je možné vidět, jaké platby a jiné související doklady se vztahují k aktuálnímu servisnímu listu ze záložky Seznam a provádět akce spojené s vyúčtováním SL.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo servisného listu Číslo servisného listu, ku ktorému tu zobrazené údaje o platbách patria.

Záložka ďalej obsahuje dva zoznamy:

Prijaté zálohy

Ide o prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam zálohových listov vydaných (ZLV), ktoré boli vystavené k aktuálnemu SL zo záložky Zoznam. tzn. zálohových listov, ktoré boli k danému SL vystavené pomocou funkcie Nová záloha.

V zozname zálohových listov sa zobrazujú základné identifikačné údaje o každom z nich. Význam tu zobrazených položiek je zrejmý z ich názvu, príp. vyplýva z popisu rovnomenných položiek v agende zálohových listov (ZLV).

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

Navigátor v tejto subzáložke

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu záloh.
 • Zobraziť - na zobrazenie platiaceho dokladu z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor). Funkcia vyvolá agendu Zálohových listov vydaných a otvorí ju "cez" agendu Servisných listov. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Zálohových listov vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Zálohových listov vydaných sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za aktuálny zálohový list. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich zálohových listov a pod.). Otvorí sa priamo na záložke Detail.
 • Tlačiť - na vytlačenie dokladu z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor). Ide o rovnakú akciu, ako keby bola tlač vyvolaná funkciou Tlač priamo v agende zálohového listu vydaného (ZLV). Tu je tlač paralelne dostupná kvôli väčšiemu komfortu užívateľa (aby nebolo nutné otvárať agendu ZLV).
 • Vymazať - na vymazanie aktuálneho riadka, tzn. dokladu zálohového listu vydaného (ZLV), na ktorom stojí kurzor. Ide o rovnakú akciu, ako keby bolo mazanie vyvolané funkciou Vymazať priamo v agende ZLV a pre možnosť vymazania ZLV platia rovnaké obmedzenia (viď popis spomenutej funkcie Vymazať). Ide o jednu z možností, ako vymazať daný ZLV vystavený k SL. (Daný ZLV je možné paralelne vymazať funkciou Vymazať priamo v agende ZLV a to vďaka tomu, že servisný list (SL), ku ktorému bol ZLV vystavený, na sebe nenesie žiadne informácie o danom ZLV, teda jeho prípadne zmazanie z agendy ZLV nemá na SL žiadny dopad.)

Prodejní a jiné související doklady

Ide o prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam faktúr vydaných a pokladničných účteniek, ktoré boli vystavené v rámci vyúčtovania aktuálneho SJ zo záložky Zoznam. Fále zde mohou být jiné související doklady vzniklé v rámci vyúčtování s-zakázky, jako např. dodací listy.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v agendě Faktur vydaných (FV), Pokladních účtenek (PP) resp. Dodacích listů (DL), převodek a jiných. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov Popis
Souhrnná Informace, jestli šlo o souhrnnou fakturaci více SL najednou. Viď možnosti vyúčtovania SL.

Pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor tu v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

Navigátor v tejto subzáložke

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu dokladů, jimiž byl SL vyúčtován a hledání hodnoty v seznamu
 • Zobraziť - na zobrazenie platiaceho dokladu z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor). Funkcia vyvolá agendu Faktúr vydaných resp. Pokladničných účteniek a otvorí ju "cez" agendu Servisných listov. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Faktúr vydaných resp. Pokladničných účteniek. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Faktúr vydaných resp. Pokladničných účteniek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za aktuálny platiaci doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie faktúr resp. Obmedzenie pokl. príjemiek štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich zálohových listov a pod.). Otvorí sa priamo na záložke Detail.
 • Tlačiť - na vytlačenie dokladu z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor). Ide o rovnakú akciu, ako keby bola tlač vyvolaná funkciou Tlač priamo v agende faktúr vydaných (FV) resp. funkciou Tlač v agende pokladničných príjemiek (PP). Tu je tlač paralelne dostupná kvôli väčšiemu komfortu užívateľa (aby nebolo nutné otvárať agendu FV resp. PP).
 • Vymazať - na vymazanie aktuálneho riadka, tzn. dokladu FV alebo PP, na ktorom stojí kurzor. Ide o rovnakú akciu, ako keby bolo mazanie vyvolané funkciou Vymazať priamo v agende FV resp. funkciou Vymazať v agende PP a pre možnosť vymazania FV platia rovnaké obmedzenia (viď popis spomenutej funkcie Vymazať).

  Tu však platí, že ide o jedinú možnosť, ako sa dá vymazať daná FV/PP vystavená k SL.

  Danú FV/PP nie je možné paralelne vymazať funkciou Vymazať priamo v agende FV resp. PP a to vďaka tomu, že servisný list (SL), ku ktorému bola FV/PP vystavená, na sebe nesie informácie o "vyfakturovanej" sume a prípadné zmazanie FV/PP z agendy FV/PP by nebolo žiaduce. Viď tiež popis vyúčtovania SL.

 • Souhr.fa.přehled - funkce je k dispozici pouze, jedná-li se o SL, který byl fakturován souhrnně, viz funkce Souhrnná fakturace.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Pridávanie a odoberanie pripojených dokladov prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu dokladov tejto záložky.
Nová záloha -

Možnost přijmout zálohovou platbu daného servisu, tj. vystavit k danému SL zálohový list vydaný (ZLV) a tento rovnou zaplatit. Funkce není k dispozici, pokud je SL již Uzavřen.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zadáte údaje potřebné pro vystavení zálohového listu:

Příklad dialogu funkce Nová záloha, pokud není k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ne

Příklad dialogu funkce Nová záloha, pokud je k platbám hotově používán Pokladní prodej

Význam obsažených položek je zřejmý z jejich názvu, zde objasníme pouze následující:

Názov Popis
Zálohu rovnou zaplatit

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud není k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ne.

Je-li zatržena, zobrazí se další položky nutné pro vystavení pokladní příjemky (PP). V tomto případě se po stisku OK vystaví nový ZLV a nabídne se jeho tisk a k němu se vystaví pokladní příjemka coby platba daného ZLV.

Zálohu rovnou zaplatit přes pokladní prodej (POS)

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je k platbám hotově používán Pokladní prodej, tj. firemní parametr K platbě v hotovosti využívat modul POS je nastaven na hodnotu Ano.

V tomto případě se po stisku OK vystaví nový ZLV a nabídne se jeho tisk. Poté se otevře maloobchodní kasa pro zaplacení daného zálohového listu.

Kasa se otevře v režimu Prodej, čili následně vyvolejte standardním způsobem režim Záloha pro zaplacení existujícího zálohového listu (možnosti vyvolání viz popis režimu). Dále viz též Prodej s využitím záloh, faktur - Platba existujícího zálohového listu. Zadejte do smart line identifikaci právě vystaveného a vytištěného zálohového listu, viz Příkazy pro načtení dokladu, zaplaťte a poté kasu uzavřete. Vznikne doklad Příjem do pokladního místa (PPP), který bude platbou ZLV (více viz popis Prodeje s využitím záloh/faktur).

Aktuálně není v rámci průvodce zobrazeno číslo právě vystaveného zálohového listu, které potřebujete pro zadání do smart line, čili musíte si jej buď vytisknout v rámci průvodce nebo tuto možnost do vyřešení nedoporučujeme využívat. Vyřešení nelze pro malý zájem garantovat. Je ale možné zde pouze vystavit zálohový list bez úhrady a jeho úhradu na maloobchodní kase provést později samostatným spuštěním kasy.

Uzavrieť -

Funkcia zmení stav SL na stav s príznakom uzavretý, čo je podmienka pre následnú fakturáciu. Ide o jednu z možností, ako zmeniť stav SL. Aké stavy môže SL nadobúdať a aké sú možnosti zmeny stavov a za akých podmienok je možné SL uzavrieť, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

Vyvolá dialógové okno, kde si je možné zobraziť rekapituláciu cien pre fakturáciu príp. nastaviť ďalšie údaje:

Príklad dialógu funkcie Uzavrieť SL, kedy je k dispozícii i položka Nastaviť stav uzavretia.

Obsažené položky: 

Názov Popis
Nastaviť stav uzavretia

Položka je k dispozícii len vtedy, ak v číselníku Stavy servisného listu aktuálne existuje viac ako jeden stav s príznakom uzavretý. Potom je nutné vybrať jeden z týchto stavov, do ktorého sa má SL prepnúť v rámci funkcie Uzavrieť.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa stavov príznakom uzavretý.

Rekapitulácia Ceny za vykonanú prácu (typ položky Práca, použitý materiál (typ položky Materiál) a ostatné (typ položky Zariadenie/rola alebo Text so sumou) sčítané z tých riadkov montážnych listov vystavených k danému SL, ktoré sú určené k fakturácii (viď stĺpec Ako fakturovať v zozname položiek ML).
Pripočítať paušálnu sumu za drobný materiál

Ak je začiarknuté, na editáciu sa sprístupnia ďalšie položky:
 

Názov Popis
% z celkovej sumy materiálu Možnosti zadať percentom, koľko sa má pripočítať ako paušál za drobný materiál, ktorý nie je samostatne uvádzaný ako položka na ML.
len, ak je materiál za viac ako Možnosť zadať podmienky pre pripočítanie tohto paušálu, a to jednak zadaním hraničných hodnôt pre celkovú sumu za materiál resp. za prácu a jednak zadaním obmedzenia len pre materiály z určitého skladu (len za materiál z daného skladu sa paušál pripočíta) alebo naopak okrem nejakého skladu (za materiál z daného skladu sa paušál nepripočíta).
len, ak je práca za viac ako
Drobný materiál celkom Informácie o paušálnej sume za drobný materiál vypočítanej podľa predchádzajúcich nastavení.
CELKOM Informácie o celkovej sume k fakturácii za daný SL vr. prípadného paušálu za drobný materiál.
Je oprava záručná
Spôsob platby

Možnost ještě před uzavřením SL pozměnit Způsob platby (PaymentType) nastavený na SL, který rozhoduje o tom, jaks e bude fakturovat (jednotlivě/souhrnně), viz též Možnosti vyúčtování SL.

Zde provedená případná změna způsobu platby se promítne zpět na SL.

Zrušiť uzavretie -

Funkcia inverzná k predchádzajúcej. Vráti SL do stavu Ukončený. Ide o jednu z možností, ako zmeniť stav SL. Aké stavy môže SL nadobúdať a aké sú možnosti zmeny stavov a za akých podmienok, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

Fakturovať -

Funkcia umožní vykonať vyúčtovanie SL (s-zákazky) a zmení stav SL na stav s príznakom fakturovaný. Ide o jednu z možností, ako zmeniť stav SL. Aké stavy môže SL nadobúdať a aké sú možnosti zmeny stavov a za akých podmienok je možné SL fakturovať, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

Ak SL nie je v stave s príznakom uzavretý, tak sa ponúkne najskôr vyvolanie funkcie Uzavrieť.

Funkcia potom vyvolá Sprievodcu fakturáciou servisného listu.

Bilancia -