Jak začít - skupina Servis

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agendy skupiny Servis.

V skupine Servis sa vystavujú servisné listy, ktoré sú poňaté ako doklady. Viď Vecný obsah - servis. Vystavované doklady preto musia obsahovať všetky položky povinné pre doklady ako také. Prvým predpokladom používania skupiny Servis je z tohto dôvodu správne zrealizovaná nutná časť implementácie, a to pre účely tejto skupiny minimálne definícia Obdobia, pretože obdobie je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry čísla dokladu.

Vzhľadom k tomu, že jednou z povinných položiek na väčšine dokladov systému je stredisko, musíte mať nadefinované strediská. Ak neplánujete používať strediskovú evidenciu, nadefinujte si aspoň jedno stredisko. Ak chcete používať väzbu aktivít na Zákazky, Obchodné prípady alebo na Projekty, je dobré si dopredu rozvrhnúť spôsob použitia týchto väzieb a číselníky si naplniť.

Pretože rady a strediská patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre novo pridané rady a strediská správne nastavené prístupové práva, viď ďalej!

Ďalej je potrebné naplniť jednotlivé číselníky modulu Servis. Systém je navrhnutý tak, aby boli číselníky čo najvšeobecnejšie a dali sa využiť rôznymi spôsobmi. Preto je nutné si pred naplnením číselníkov poriadne rozmyslieť, ako budete chcieť modul Servis v svojej firme nasadiť a ako ho budete chcieť používať.

Kľúčovým číselníkom sú Typy servisných prípadov. Ak nechcete mať niekoľko typov a vašu servisnú činnosť evidovanú v tomto module nechcete nijako rozlišovať, nadefinujte si iba jeden - systém ho potom bude všade predvypĺňať a nebude vás zadávaním či výberom Typu servisného prípadu obťažovať. Ďalej si nadefinujte Servisné odbornosti a Servisné pracoviská. Opäť platí, že ak číselníky nechcete používať pre detailnejšie údaje, či napr. nemáte viac pracovísk ako jedno, zadajte aspoň jeden záznam, pretože v niektorých ďalších agendách modulu Servis je zadanie odbornosti a pracoviska povinné. Ak máte nadefinované servisné odbornosti a budete chcieť zadávať servisné operácie výberom z číselníka (nie len textovo z ruky, čo je síce možné, ale pomerne nepohodlné), nadefinujte si Servisné operácie.

Pokiaľ budete chcieť používať rôzne varianty servisovaných predmetov (pre ktoré platí podobná "norma" pre vykonanie servisného zásahu určitého typu, ktorá sa ale líši konkrétnym materiálom pre daný variant servisovaného predmetu), a budete chcieť mať tieto varianty evidované a predvypĺňať si ich do servisných listov výberom z číselníkov, naplňte si číselník Modely serv. predmetov. Ak máte nadefinované servisné operácie a modely, môžete si naplniť číselník servisných chýb, pokiaľ ho budete chcieť pri zadávaní servisných listov využívať. Opäť platí, že podobne ako v prípade operácií, môžete chyby na servisnom liste zadávať len textovo z ruky, výber z číselníka je však praktický, predovšetkým pre často sa opakujúce chyby, ktoré opakovane vedú k podobnému postupu servisných operácií.) Ak chcete na servisných listoch sledovať aj spôsob, akým bola daná chyba vybavená, naplňte si ešte číselník servisných chýb.

Číselník servisovaných predmetov je potrebné plniť len vtedy, ak ste si nadefinovali taký typ servisného postupu, ktorý "vec", ktorá sa má servisovať, vyberá z číselníka servisovaných predmetov (nie napr. priamo zo skladových kariet alebo sériových čísel). Typicky ho ale nebudete plniť dopredu, ale až postupne tak, ako k vám budú klienti s predmetmi na servisovanie prichádzať.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Servis, ale aj ostatných, pretože môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!! Ďalej je potrebné skontrolovať, či a akým spôsobom majú pridelené roly pracovníci, ktorí sa na servise budú podieľať, pretože tieto roly potom budete v rôznych agendách modulu Servis priebežne zadávať. Typicky sa používajú na určenie roly pracovníka, ktorý má danú operáciu vykonať (napr. "rola lakovač" znamená, že danú operáciu budú mať zrealizovať pracovníci, ktorí plnia rolu "lakovača"). Viac k použitiu rolí, viď Administrácia systému.

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.

Ďalej viď tiež: