Sprievodca tvorbou montážneho listu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Servisných listov. Možnosti vyvolania sprievodcu:

Umožňuje k danému SL vystaviť nový ML.

1.krok - Všetky nové položky alebo len vybrané

V tomto kroku sprievodcu môžete zvoliť, ako chcete ML vytvoriť:

  • Na všetky nové položky (počet nových položiek) - vytvorí sa jeden ML, do ktorého sa naimportujú všetky nové položky naraz (budete ich však ešte môcť pred uložením Ml upraviť, vymazať atď.)
  • Vybrať len niektoré položky - ponúkne sa ďalší krok sprievodcu, kde budete môcť vybrať, ktoré položky chcete aktuálne naimportovať do vytváraného ML. Využijete vtedy, keď potrebujte vystaviť na nové položky servisného listu viac ML - napr. preto, že za jednotlivé položky SL budú zodpovedať rôzni pracovníci alebo že sa budú robiť na rôznych pracoviskách a pod.

Ďalej v tomto kroku môžete pre urýchlenie vystavenia ML predvyplniť položky:

Názov Popis
Pracovisko Slouží pro předvyplnění položky Pracoviště/dílna (ServiceWorkSpace_ID). Kód pracoviska zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka servisných pracovísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Rola zodpovednej osoby za celý ML Slouží pro předvyplnění položky Role odpovědné osoby (ResponsibleRole_ID).

Rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka rolí.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa personálnych rolí, ktoré sú priradené k pracovisku zadanému v predchádzajúcej položke (viď Roly pre toto pracovisko). Ak pracovisko nie je vyplnené, neponúka sa tu žiadna rola.

Východisková rola technika pre realizáciu prác Slouží pro předvyplnění položky Pracovník/technik (WorkerRole_ID). Rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka rolí.

Predvyplnené údaje budete môcť na vytváranom ML ešte následne upraviť.

2. krok - Výber položiek do nového montážneho listu

Tento krok je k dispozícii iba vtedy, ak bolo v predchádzajúcom kroku začiarknuté Vybrať len niektoré položky.

V zozname označíte tie, z ktorých chcete zostaviť ML.

3. krok - Dokončenie

Po stlačení tlačidla Dokončiť systém ukončí sprievodcu, vyvolá agendu Montážne listy, otvorí ju "cez" agendu servisných listov a priamo prejde do zadania nového dokladu.

Pozor, v tomto prípade sa agenda dokladu vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Vybrané údaje sú predvyplnené podľa predchádzajúcich krokov sprievodcu. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bol sprievodca vyvolaný.

Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".