Servisné odbornosti

Zoznam odborností pre modul Servis nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Jednoduchý číselník umožňujúci zobrazovať, pridávať, opravovať a mazať servisné odbornosti, ktoré sú požadované na realizáciu určitých operácií pri riešení servisného prípadu. K jednotlivým servisným odbornostiam je možné priraďovať roly, ktoré sú pre ne k dispozícii (a tým vlastne určiť, ktorí pracovníci sú na realizáciu danej operácie k dispozícii).

Na montážnom liste potom budete môcť na vykonanie danej operácie vyberať pracovníka iba z rolí, ktoré sú pre realizáciu danej operácie prípustné z titulu požadovanej odbornosti (viď rola odbornosti, zadávaná v rámci danej operácie) a súčasne, ktoré sú dostupné na danom pracovisku (viď pracovisko v hlavičke montážneho listu). Ak teda budete číselník využívať, bude vám o.i. nápomocný pri výbere adekvátneho pracovníka, ktorého je možné pre danú akciu skutočne použiť. Pokiaľ číselník využívať nechcete, zadajte si aspoň jeden fiktívny záznam, aby ste mohli operácie zadávať (pretože položka na zadanie odbornosti k danej operácii je povinná). K odbornosti je možné ďalej evidovať hodinovú sadzbu (na čo slúži, viď popis v záložke Detail).

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.