Servisné operácie

Zoznam operácií pre modul Servis nadefinovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Servis při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Servis, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Číselník umožňuje zadávať a evidovať rôzne servisné operácie, potrebné na riešenie servisného prípadu a špecifikovať, z čoho sa skladajú. K jednotlivým servisným operáciám sa definuje zoznam tzv. položiek servisných operácií (tzn. aká práca sa musí vykonať, aký je potrebný materiál alebo zariadenia). Ide teda o akúsi normu (predpis) úkonov, ktoré je potrebné vykonať a prostriedkov, ktoré je potrebné vynaložiť, aby sa daná "operácia" zrealizovala.

Ak máte rôzne varianty vecí, ktoré servisujete, je možné pre každú operáciu určiť, aké sú jej varianty pre určitý model servisovanej veci. Modely sa vyberajú z číselníka Modelov serv. predmetov. Pokiaľ teda chcete definovať variantné operácie, musíte si najskôr nadefinovať zodpovedajúce modely. Detail servisnej operácie je potom možné v záložke Detail prehliadať buď v základnej podobe alebo v konkrétnej podobe pre vybraný model.

Servisné operácie potom zadávate v číselníku chýb (čím špecifikujete, aké operácie bude znamenať tá ktorá chyba), alebo ich zadávate priamo výberom z tohto číselníka rovno na servisnom resp. následnom montážnom liste.

Pre jednotlivé položky operácií sa evidujú o.i. aj ceny a DPH sadzby, čo potom umožňuje odhadovať predbežné ceny pre opravy konkrétnej chyby zadanej v číselníku chýb, prípadne predbežnú cenu opravy celej servisnej zákazky zadanej na servisnom liste.

Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Servis.