Servisované predmety - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom servisovanom predmete zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Evidenčné údaje Foto Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Evidenčné údaje

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Kód
Code

Kód servisovaného predmetu. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber servisovaného predmetu (viď napr. panel vyhľadávacích údajov v servisnom dispečingu), na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový resp. funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Ide o položku s históriou.

Ako bolo objasnené v popise historických položiek, v položke sa zobrazuje vždy aktuálne platná hodnota. Preto, ak servisovaný predmet podľa tejto položky vyberáte zo zoznamu serv. predmetov, je potrebné vždy zadávať aktuálne platnú hodnotu položky, bez ohľadu na to, akú hodnotu má alebo mala k dátumu, ku ktorému chcete zadávať servisný list, zobrazovať výpisy a pod.

Históriu tu využijete predovšetkým vtedy, ak sú vašimi servisovanými predmetmi napr. autá, pre ktoré si do kódu zadávate Registračnú značku (ŠPZ) vozidla, ktorá sa v čase občas mení.

Názov
Name

Názov servisovaného predmetu.

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový resp. funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Model
ServiceObjectType_ID
Identifikácia modelu z číselníka Modely serv.predmetov.
Firma - prevádzkovateľ
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, ktorá je prevádzkovateľom daného servisovaného predmetu. Povinná položka. Ak k niektorému servisovanému predmetu nechcete konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Používa sa v číselníkových položkách na výber servisovaného predmetu (viď napr. panel vyhľadávacích údajov v servisnom dispečingu), na triedenie a pod. Ďalej slúži pri vystavovaní SL na daný servisný predmet na predvyplnenie položky firmy zákazníka (viď položka Firma (Firm_ID)).

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový resp. funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Ide o položku s históriou.

Ako bolo objasnené v popise historických položiek, v položke sa zobrazuje vždy aktuálne platná hodnota. Preto, ak servisovaný predmet podľa tejto položky vyberáte zo zoznamu serv. predmetov, je potrebné vždy zadávať aktuálne platnú hodnotu položky, bez ohľadu na to, akú hodnotu má alebo mala k dátumu, ku ktorému chcete zadávať servisný list, zobrazovať výpisy a pod.

Provozovna
FirmOffice_ID
Ide o položku typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z nadefinovaných prevádzkarní firmy z predchádzajúcej položky. Spôsob ponúkania a výberu prevádzkarní je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Prevádzkareň. Tu len s tým rozdielom, že zadanie prevádzkarne nie je povinné, tzn. môže zostať nevyplnená.
Osoba
Person_ID
Odkaz na osobu z Adresára osôb, na ktorú sa servisovaný predmet viaže. Spôsob ponúkania a výberu osôb je tu podobný ako inde na dokladoch systému ABRA Gen. Viď napr. Záložka Firma - všeobecne - položka Osoba.
Firma platiteľa
Firma
PayerFirm_ID

Firma z Adresára firiem, ktorá bude platiteľom servisu daného servisovaného predmetu. Tzn. komu bude faktúrované. Nepovinná položka. Ďalej slúži pri vystavovaní SL na daný servisný predmet na predvyplnenie položky firmy platiteľa (viď položka Firma platiteľa (PayerFirm_ID)). Inak pre ňu platí to isté, čo pre Firmu - prevádzkovateľa.

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový resp. funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Ide o položku s históriou.

Provozovna
PayerFirmOffice_ID
Osoba
PayerPerson_ID
Vlastník
Firma vlastník
OwnerFirm_ID

Firma z Adresára firiem, ktorá je vlastníkom daného servisovaného predmetu. Nepovinná položka. Inak pre ňu platí to isté, čo pre Firmu - prevádzkovateľa.

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový resp. funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Informovat klienta (provozovatele)
InformClientKind
Parametre predmetu
Rok výroby
ProductionYear
Evidenčná položka. Nijako sa ďalej nevyužíva.
Záručné informácie
Datum prodeje
DateOfSale$DATE

 

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Záruční doba do
GuaranteeEndDate$DATE

Doba záruky. Evidenčná položka. Zatiaľ sa nijako nevyužíva.

Položka môže byť predvyplnená podľa toho, odkiaľ a ako je zadanie nového servisovaného predmetu vyvolané. Viď napr. popis funkcie Zadať nový s väzbou na sér.čís. na zadanie serv. predmetu zo servisného dispečingu.

Prodloužená záruka do
ExtendedGuaranteeEndDate$DATE
Budúci kontakt pre údržbu
Kontrola k datu 1
NextContactDate1$DATE
Informačná položka, rôzne využitie. Napr. pri autoservise môže byť platnosť STK.
Kontrola k datu 2
NextContactDate2$DATE
Informačná položka, rôzne využitie. Napr. pri autoservise môže byť platnosť emisií.
Poznámka
Note
Ľubovoľná poznámka k danému servisovanému predmetu. Evidenčná položka. Nijako sa ďalej nevyužíva.
Skladová karta
StoreCard_ID

Servisovaný predmet môže byť voliteľne prevádzkovaný so sklad. kartou alebo voliteľne i so šaržou/sériovým číslom.

Skladová karta odpovedajúca danému servisovanému predmetu. Kód sklad. karty zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka sklad. kariet. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Ak je zadaná, tak umožňuje vystavovanie rôznych skladových dokladov na danú kartu v súvislosti s daným SL v rámci príjmu predmetu do servisu (viď Možnosti vytvorenia SL/príjmu predmetu do servisu) alebo v rámci výdaja predmetu servisu späť klientovi (viď Možnosti vydania predmetu späť klientovi) a tým i prehľadnú evidenciu pohybu takých predmetov na príslušných skladoch.

Teda podobne, ako keď ide o typ servisného prípadu "skladová karta", kedy sa skladová karta zadáva priamo na SL.

Sériové číslo
StoreBatch_ID
Sériové číslo/šarža zodpovedajúce tovaru, ktorý je týmto SL servisovaný. Názov sér. čísla/šarže zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka šarží/sér. čísel. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Ak je zadaná, tak bude automaticky doplňovaná i na doklady vystavované v súvislosti s daným SL (viď popis predchádzajúcej položky sklad. karta).
Priorita
Priority
Slúži na predvyplnenie Priority (Priority) na novom servisnom liste.
Výchozí způsob platby
PaymentTypeDefault
Slúži na predvyplnenie Spôsobu platby (Priority) na novom servisnom liste.
Maximální doba trvání opravy
MaxDuration
Slúži na predvyplnenie Termínu dokončenia (PromisedDeadLineDate$DATE) opravy na novom servisnom liste. Pravidlá predvyplnenia viď popis položky Termín dokončenia.
Popis místa u klienta
OutdoorPlaceDescription
Slúži na predvyplnenie Popisu miesta u klienta (OutdoorPlaceDescription) opravy na novom servisnom liste.
Adresa miesta servisu u klienta - Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je tu možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa viažu k miestu, kde má byť evidovaný predmet servisovaný (tzn. miesto výjazdu v prípade, že servis prebieha na mieste u klienta). Význam položiek viď Formulár na zadanie adresy.

Na rýchle prevzatie príslušných údajov z údajov firmy prevádzkovateľa je v záložke tiež k dispozícii funkčné tlačidlo s voľbou . Po jeho vyvolaní môžete prevziať údaje z adresára firiem pre Firmu prevádzkovateľa zadaného vyššie v položke Firma (Firm_ID). Ak je zadaná aj konkrétna prevádzkareň, prevezmú sa údaje z adresy prevádzkarne, ak prevádzkareň nie je vyplnená, údaje sa prevezmú z adresy sídla danej firmy.

Posledná zmena Dátum poslednej opravy údajov daného servisovaného predmetu.
Zákazka
BusOrder_ID
 
Obchodný prípad
BusTransaction_ID
 
Projekt
BusProject_ID
 
Nadřízený předmět
Parent_ID

Kód predmetu, ktorý je nadradený aktuálnemu. Ide teda o odkaz na nadradený projekt, pomocou ktorého vytvárate hierarchiu (vzťah nadradenosti - podradenosti) medzi predmetmi. Každému predmetu môžete podraďovať ľubovoľné množstvo ďalších miest, počet úrovní vnorenia (podradenosti) nie je nijako obmedzený. Hierarchické usporiadanie podľa podradenosti si môžete vizuálne zobrazovať zapnutím stromového zobrazenia.

Príznak podradenosti a nadradenosti neslúži len na vizuálne štruktúrovanie servisovaných predmetov, ale má význam aj pri vyberaní záznamov podľa serv. predmetov (napr. výstupné prehľady za serv. predmety), kedy možno vo väčšine prípadov zvoliť, či si želáte obmedzenie vrátane podradených.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o servisovanom predmete aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.