Servisované predmety - záložka Notifikácia

Na tejto záložke je možné nadefinovať zasielanie notifikácií k aktuálnemu servisovanému predmetu zo záložky Zoznam, ktoré sú reakciou na zmenu stavu SL. Ide o požiadavky na odoslanie e-mailovej správy o zmene stavu. Tzn. nastavenie komu posielať správu pri akom stave s možnosťou zadať viac adresátov, s možnosťou nastaviť, či sa pri zmene stavu má systém spýtať, či sa má informácia odoslať, s definovateľným textom, v ktorom je možné používať výrazy, napr. položky SL a príp. i ML (napr. technik riešiaci opravu). Ďalšie info viď zasielanie notifikácií.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Notifikácia pre servisovaný predmet Identifikácia servisovaného predmetu, ku ktorému tu nadefinované notifikácie patria.

Záložka ďalej obsahuje:

Príklad vzhľadu záložky . 1 - Zoznam notifikácií, 2 - Lišta navigátora notifikácií, 3 - Detail záznamu notifikácie, 4 - Adresáti notifikácie, 5 - Lišta navigátora adresátov, 6 - Náhľad šablóny textu

Zoznam notifikácií

Jedná se o prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud nadefinovaných notifikací pro daný servisovaný předmět. Význam položek zde zobrazených je zřejmý z jejich názvu, příp. plyne z popisu uvedeného dále.

Lišta navigátora notifikácií

Pod needitovateľným zoznamom položiek servisnej operácie je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu notifikácií a hľadanie hodnoty v zozname.

Detail záznamu notifikácie

Pod zoznamom notifikácií je k dispozícii zadávací formulár pre zadanie údajov notifikácie. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Notifikace je aktivní
IsActive

Možnosť nastaviť si danú definíciu notifikácie ako neaktívnu (a dočasne ju tak napr. vyradiť z činnosti bez nutnosti jej mazania).

Výchozí stav serv. listu
FromServiceDocState_ID

Možnosť upresniť, kedy sa má notifikácia poslať, zadaním pôvodného stavu SL, z ktorého bolo prepnuté do aktuálneho stavu SL (viď ďalšia položka). Nepovinná položka, ak nie je východiskový stav vyplnený, tak sa notifikácia vykoná vždy, keď SL prejde do cieľového stavu zadaného v nasledujúcej položke bez ohľadu na to, z akého stavu vyšiel.

Ak napr. zadáme východiskový stav typu "Ukončené", tak bude zaslaný notifikačný e-mail v prípade, že sa stav SL zmenil z Ukončené na Uzavreté. Ak sa zmenil na Uzavreté z iného stavu (napr. Fakturované) k notifikácii nedôjde.

Aktuální stav serv. listu
ToServiceDocState_ID

Cieľový stav SL, po ktorého dosiahnutí sa má odoslať notifikačný e-mail.

Potvrzovat ručně před odesláním e-mailu
ConfirmationRequired

Ak je začiarknuté, tak sa po zmene stavu SL na stav, ktorý zodpovedá definícii notifikácie, sa užívateľovi najprv zobrazí správa, či si praje odoslať notifikačný e-mail. Ak nie je príznak začiarknutý, na pozadí sa vytvárajú e-maily automaticky bez toho, aby to užívateľa rušilo nejakou príslušnou informáciou.

Odeslat e-mail okamžitě po vytvoření
SendImmediately

Nastavenie, či tu vytvorené e-maily má program neodosielať automaticky okamžite po ich vytvorení. Ak nie je začiarknuté, budú v stave "Na odoslanie" a je potrebné zabezpečiť ich odoslanie z agendy Odoslané e-maily iným spôsobom (ručne alebo automaticky pomocou naplánovanej úlohy na to určenej typu Odoslanie pripravených elektronických správ). Ak ale používate automatizačný server a odosielanie správ po dokončení naplánovaných úloh, predpokladá sa, že budete mať nastavenú aj túto naplánovanú úlohu. Viď tiež možnosti odoslania e-mailov.

Vlastní e-mailový účet
EmailAccount_ID

Účet z číselníku E-mailové účty, který má být použit pro odeslání daného e-mailu. Povinná položka.

Adresáti notifikácie

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov notifikácie:

Názov Popis
E-mailová adresa

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Povolená dĺžka je max. 40 znakov. E-mailová adresa tu zadaná sa použije pri zasielaní notifikácie na predvyplnenie e-mailu Adresáta v agende Odoslané e-maily. K dispozícii je podpora vyhľadania e-mailovej adresy, viď funkcia Vložiť e-maily z firmy v lište navigátora.

Text e-mailu

Preddefinovaná šablóna pre predmet a telo e-mailu z číselníka Texty notifikácie stavov, ktorá má byť použitá na odosielanie daného e-mailu. Použije sa pri zasielaní notifikácie na predvyplnenie Predmetu a Obsahu e-mailu v agende Odoslané e-maily.

Lišta navigátora adresátov

Pod zoznamom adresátov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Náhľad šablóny textu

Zobrazenie definície šablóny pre Predmet a Telo e-mailu vybranej v položke Text e-mailu v zozname Adresátov notifikácie.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Vytvoriť správu Ctrl +M  
Nová notifikácia F2 Umožní pridať ďalšiu definíciu notifikácie, tzn. v Zozname notifikácií pridá riadok a rozedituje formuláre na zadanie detailu záznamu notifikácie a pre zadanie Adresátov notifikácie.
Opraviť F4 Rozedituje údaje aktuálnej notifikácie (na ktorej stojí kurzor v Zozname notifikácií).
Zmazať F8 Vymaže aktuálnu notifikáciu (na ktorej stojí kurzor v Zozname notifikácií).