Texty notifikácie stavov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom stave zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Název /popisek
ServiceType_ID

Názov danej šablóny textu. Slúži ako identifikácia danej šablóny v definíciách notifikácií, preto by mal byť čo najvýstižnejší.

Předmět zprávy (text)
ServiceType_ID
Slúži na vyplnenie položky Predmet odoslaného e-mailu.
Tělo zprávy (výraz)
ServiceType_ID

Výraz, po ktorého vyhodnotení sa získa obsah pre obsah e-mailu (tzv. "Telo"). Ide o obsah pre položku Obsah e-mailu (text e-mailu). Výsledkom výrazu musí byť reťazec. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla . Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov. (Tu nad objektom servisný list.)

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a môže si ich prípravu objednať u servisných konzultantov výrobcu.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.