Typy servisných prípadov - záložka Detail

Táto kap. zatiaľ nie je kompletne k dispozícii.

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnom type servisného prípadu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód
Code
Kód označujúci daný typ servisného prípadu. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber typu serv. prípadu, na triedenie a pod. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch typov serv. prípadov.
Název
Name
Názov typu serv. prípadu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným typom serv. prípadu ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Středisko příjmu
Division_ID

 

Spôsob zadania servisovaného predmetu
  Způsob zadání servisovaného předmětu
ObjectKind

Ovplyvňuje, ako sa bude zadávať predmet servisu na servisnom liste, v servisnom dispečingu a pod. a s tým spojené ďalšie správanie servisného listu. Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - základné pojmy - Predmety servisu a Typ servisného prípadu, je možné voliť z nasledujúcich možností spôsobu zadania (v zátvorke je uvedené, ako jednotlivé typy servisných prípadov budeme pre zjednodušenie v tejto príručke nazývať):

Typ 0 - Z číselníka servisovaných predmetov

Predmet servisu sa bude zadávať ako odkaz na záznam evidovaný v číselníku servisovaných predmetov (typicky vozidiel).

Typ 1 - Skladová karta so SČ

Predmet servisu sa bude zadávať ako odkaz na skladovú kartu z číselníka skladových kariet s konkrétnym sériovým (výrobným) číslom z číselníka šarží/sér.čísel.

Typ 2 - Skladová karta so SČ aj bez SČ (mix)

Predmet servisu sa bude zadávať ako odkaz na skladovú kartu z číselníka skladových kariet voliteľne s identifikáciou konkrétneho kusu sériovým (výrobným) číslom zadaným buď z číselníka šarží/sér.čísel, alebo zadaným len textovo.

Typ 3 - Textová identifikácia

Predmet servisu a voliteľne aj s identifikáciou konkrétneho kusu sériovým (výrobným) číslom sa bude zadávať len textovo, výber z číselníkov nebude k dispozícii.

Řada dokladů servisních listů ServiceDocsDocQueue_ID Východiskový rad dokladov typu Servisný list (SL). Slúži na predvypĺňanie položky Rad dokladov (DocQueue_ID) na servisnom liste pre tento typ servisného prípadu. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.
Výchozí menu pro servisované předměty
(ObjectsSubTreeMenu_ID)

Je k dispozici pouze pro Typ 1 - Skladová karta se SČ a Typ 2 - Skladová karta se SČ i bez SČ (mix). Ak je nastavené, tak sa pri zadávaní skladovej karty ako servisovaného predmetu na SL s týmto typom servisného prípadu výberom z číselníka prednostne ponúkajú skladové karty z danej vetvy skladového menu (platí len pre prípad, že je v číselníku sklad. kariet zapnuté stromové zobrazenie).

Přijímat servisovaný předmět na sklad
ServiceObjectOnStore

Má zmysel len pre tie typy servisných prípadov, kde je možné zadávať väzbu na konkrétnu sklad. kartu. (JE možné ju zadať v závislosti na type servisného prípadu buď priamo na SL (viď položka Sklad. karta (StoreCard_ID)) alebo v údajoch servisovaného predmetu (viď položka Sklad. karta (StoreCard_ID)). Tzn., že pre Typ 3 - Textová identifikácia k dispozícii nie je.

Prepínač určuje, či sa pri príjme predmetu do servisu/reklamácie majú vystavovať nejaké doklady a aké. Ďalej riadi vystavení inverzného dokladu k príjmovému dokladu na vstupe pri výdaji predmetu servisu späť klientovi a vystavovanie ďalších skladových dokladov pri ďalšej manipulácii s predmetom servisu (kooperácia, výdaj späť a pod.).

Ak nie je začiarknuté, nebudú sa vytvárať žiadne doklady. Ak je začiarknuté, budú sa pri takom type servisného prípadu vytvárať nasledujúce skladové doklady:

 • při vytvoření servisního listu (SL) (viz Možnosti vystavení nového SL) - automaticky se vytvoří odpovídající doklad na příjem předmětu. Aký doklad to bude, závisí od nastavenia v nasledujúcej položke Príjem predmetu realizovať dokladom:
  • skladová príjemka (PR) do agendy Príjemky
  • prevodka výdaj (PRV) do agendy Prevodky výdaj a k nej odpovedajúca prevodka príjem (PRP) do agendy Prevodky príjem  (na prevod predmetu na servisný (reklamačný sklad), kde má byť tento servis evidovaný)
  • vratka (VR) do agendy Vratky
    
 • v rámci vydání předmětu servisu zpět klientovi (viz Možnosti vydání předmětu zpět klientovi) - automaticky se vytvoří odpovídající doklad na výdej předmětu. Aký doklad to bude, závisí od nastavenia v nasledujúcej položke Príjem predmetu realizovať dokladom:
  • skladová výdajka (DL) do agendy Dodacie listy - ako inverzný doklad k PR vytvorené pri príjme predmetu pri vystavení SL
  • prevodka príjem (PRP) do agendy Prevodky príjem a k nej príslušná prevodka výdaj (PRV) do agendy Prevodky výdaj - ako inverzný pohyb k prevodu vytvorenému pri príjme predmetu pri vystavení SL
  • skladová výdajka (DL) do agendy Dodacie listy - ako ďalší nový výdaj klientovi
    
 • pri montážnom liste so začiarknutím Kooperácie:
  • v rámci výdaja do kooperácií (funkciou Výdaj do kooperácie z agendy Výdaj materiálu a kooperácií) - ponúkne sa možnosť vytvoriť skladovú prevodku výdaj (PRV)
  • pri príjme späť z kooperácií (funkciou Príjem späť z kooperácie do agendy Výdaj materiálu a kooperácií) - ponúkne sa možnosť vytvoriť skladovú prevodku príjem (PRP)

Po začiarknutí sa zobrazia ďalšie položky potrebné na vystavenie spomenutých skladových dokladov:

Názov Popis
Sklad servisovaných předmětů Store_ID

Sklad, do ktorého sa má predmet servisu prijať. Slúži na predvyplnenie položky Prijať na sklad (Store_ID) v údajoch SL.

Je vhodné si kvôli poriadku evidovať predmety servisu prijaté do opravy v inom sklade, ako v ktorom si evidujete prípadný vlastný tovar, ktorý predávate, alebo materiál, ktorý nakupujete pre servis a pod. Ale nie je to samozrejme nutné.

Kooperační sklad CooperationStore_ID

Pomocný sklad, do ktorého sa má predmet servisu previesť v prípade, že bol vykonaný výdaj do kooperácie.

Je vhodné si kvôli poriadku evidovať predmety servisu, ktoré ste odoslali niekam inam na opravu v kooperácii v nejakom pomocnom sklade, inom, ako v ktorom si evidujete prípadný vlastný tovar alebo predmety servisu, ktoré sami opravujete vlastnými silami. Pohľadom na stav takéhoto skladu potom rýchlo získate prehľad o tom, čo je ešte v kooperácii a zatiaľ sa nevrátilo.

Příjem předmětu realizovat dokladem StoreReceiptDocType

Určuje, aký typ dokladu sa má vystavovať pri príjme predmetu do servisu/reklamácie:

 • príjemkou - (cudzie predmety - servis) - vhodné pre servis/reklamácie predmetov, ktoré sme sami klientovi nepredali. Tzn. klient si daný tovar zakúpil inde. Teraz tovar dáva k nám do servisu/reklamácie. Tzn. na tento príjem predmetu do servisu vystavíme príjemku (PR), čím sa prijatý predmet naskladní na sklad. Po oprave/vybavení reklamácie sa predmet vydá klientovi výdajkou (DL).
   
 • prevodkou (vlastné predmety - napr. dodávateľské reklamácie) - vhodné pre servis/reklamácie predmetov, ktoré sami predávame a ktoré potrebujeme reklamovať.

  Tzn. tovar je od dodávateľa bežnou príjemkou (PR) prijaté na sklad. Pri jeho kontrole ale bola zistená závada - tzn. tovar je potrebné dodávateľovi reklamovať. V tomto prípade sa teda pri tvorbe servisného listu vytvoria prevodky PRV a PRP, ktoré prevedú daný tovar zo skladu, do ktorého bolo naskladnené, na sklad reklamácií.

  Po vybavení reklamácie sa tovar späť na hlavný sklad dostane:

  • buď funkciou Vydať klientovi (skriptom možné premenovať), ktorá vytvorí namiesto stávajúcej výdajky opäť prevodky z reklamačného skladu na hlavný sklad. Medzi tým môže prebehnúť kooperácia medzi reklamačným skladom a kooperačným skladom.
  • alebo v prípade využitia kooperácie tzn. prevodu na kooperačný sklad (zodpovedá odoslanie dodávateľovi) a následným vrátením späť z kooperácie, môže byť ako cieľový sklad uvedený rovno hlavný sklad (potom sa už funkcia Vydať klientovi nepoužije).

   Systémovejšia je prvý variant, aby bol na SL zaznamenaný i príslušný výdaj.

 • vratkou k zadanému DL - vhodné pre servis/reklamácie predmetov, ktoré sme sami klientovi predali a ktoré teraz dáva do servisu či reklamuje. Tzn. odberateľovi bola pri predaji vystavená výdajka (DL), ktorá tovar vyskladnila zo skladu. On teraz tovar dáva k nám do servisu/reklamácie. Tj. vystavíme vratku (VR) k příslušnému DL, čímž se přijatý předmět naskladní zpět na sklad (podle nastavení definici skladů to může být sklad určený jako reklamační). Po oprave/vybavení reklamácie sa predmet vydá klientovi ďalšou novou výdajkou (ďalšou DL).

 

Řada příjmu předmětu

Řada příjmu předmětu převodkou výd.

Rad príjmu predmetu vratkou
(StoreReceiptDocQueue_ID)

Položka sa dynamicky mení podľa typu dokladu zvoleného v predchádzajúcej položke Príjem predmetu realizovať dokladom:

 • příjemkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Příjemky (PR), ve které se při vytvoření servisního listu (SL) s tímto typem předmětu automaticky vytvoří příslušný příjmový doklad do agendy Příjemky do skladu zadaného v údajích SL v položce Přijmout na sklad (Store_ID). Pre typ 0 - Z číselníka servisovaných predmetov len vtedy, ak má servisovaný predmet zadaný na SL definovanú väzbu na konkrétnu skladovú kartu (tzn. má zadanú položku Skladová karta (StoreCard_ID)). Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.

  Vystavenú príjemku k servisnému listu je možné zobraziť resp. vytlačiť aj priamo z agendy Servisných listov pomocou funkcie Skl. príjemka.

 • prevodkou - potom sa tu bude zadávať Rad dokladov typu Prevodka výdaj (PRV)
 • rad príjmu predmetu vratkou - potom sa tu bude zadávať Rad dokladov typu Vratka (VR)

Rad výdaja predmetu

Rad výdaja predmetu prevodkou príj.

Řada výdejekBillOfdeliveryDocQueue_ID

Položka sa dynamicky mení podľa typu dokladu zvoleného v predchádzajúcej položke Príjem predmetu realizovať dokladom:

 • príjemkou - potom sa tu bude zadávať Rad dokladov typu Dodacie listy (DL), v ktorom sa vytvorí zodpovedajúca skladová výdajka do agendy Dodacie listy pri vrátení naspäť klientovi (viď Možnosti vydania predmetu naspäť klientovi, funkcia Vydať klientovi). Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.
 • prevodkou - potom sa tu bude zadávať Rad dokladov typu Prevodka príjem (PRP)
 • vratkou - potom sa tu bude zadávať Rad dokladov typu Dodacie listy (DL)
Řada převodek výdej do koop.
OutgoingTransferDocQueue_ID

Rad dokladov typu Prevodky výdaj (PRV) resp. Prevodky príjem (PRP), v ktorých sa vytvoria prevodky do agend Prevodky výdaj resp. Prevodky príjem, ak má montážny list (ML) začiarknuté Kooperácie (Cooperation) a v agende Výdaj materiálu a kooperácií vykonáte výdaj do kooperácie funkciou Výdaj resp. následne vrátenie funkciou Príjem späť a v dialógu spomenutých funkcií začiarknete, že sa majú vytvárať prevodky. Prevodka uskutoční prevod skladovej karty (ktorá zodpovedá danému predmetu servisu) zo skladu, kam bol predmet servisu prijatý (viď položka Prijať na sklad (Store_ID) v údajoch SL), do skladu zadaného v predchádzajúcej položke Kooperačný sklad (CooperationStore_ID) resp. naopak. Položky slúžia na predvyplnenie radov dokladov v dialógu spomenutých funkcií, ale predvyplnené hodnoty môžete zmeniť.

Rady dokladov zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladob.

Řada převodek příjem z koop.
IncomingTransferDocQueue_ID
Materiál a práca
  Sklad materiálu
MaterialStore_ID
Sklad, ktorý sa bude predvypĺňať na vykonanie výdaja materiálu. Viď Možnosti vykonania výdaja materiálu. Slúži na predvypĺňanie položky Sklad (Store_ID) na riadku ML typu materiál pre tento typ servisného prípadu. Zadáte sklad ručne alebo vyberiete z číselníka skladov.
  Řada pro výdej materiálu a práce
MaterialDocQueue_ID
Rad dokladov typu Dodacie listy (DL), v ktorom sa vytvorí príslušný dodací list na vydaný materiál (či už sa tvorí hneď pri výdaji alebo neskôr pri fakturácii). Viď Možnosti vykonania výdaja materiálu. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.
  Řada pro vrácení materiálu MatRefundedBillDocQueue_ID Rad dokladov typu Vratky dodacích listov (VR), v ktorom sa vytvorí príslušný doklad na príjem do skladu, ak na daný montážny list (ML) vykonávate vrátenie materiálu. Viď Možnosti vykonania vrátenia materiálu. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.
  Výchozí menu pro materiál MaterialSubTreeMenu_ID

Ak je nastavené, tak sa pri zadávaní skladovej karty materiálu ako položky Skladová karta (StoreCard_ID) na ML s týmto typom servisného prípadu výberom z číselníka prednostne ponúkajú skladové karty z danej vetvy (platí len pre prípad, že je v číselníku sklad. kariet zapnuté stromové zobrazenie).

  Sklad práce
WorkStore_ID
Sklad, ktorý sa bude predvypĺňať pre vykonanie výdaja práce, ak bude práca na ML zadaná odkazom na skladovú kartu. Slúži na predvypĺňanie položky Sklad (Store_ID) na riadku ML typu práca pre tento typ servisného prípadu. Zadáte sklad ručne alebo vyberiete z číselníka skladov.
  Výchozí menu pro karty práce
WorkSubTreeMenu
Ak je nastavené, tak sa pri zadávaní skladovej karty práce do položky Skladová karta (StoreCard_ID) na ML s týmto typom servisného prípadu výberom z číselníka prednostne ponúkajú skladové karty z danej vetvy (platí len pre prípad, že je v číselníku sklad. kariet zapnuté stromové zobrazenie).
  Řada převodky výdej MaterialOutTransferDocQueue_ID Rady dokladov typu Prevodka výdaj (PRV) resp. Prevodka príjem (PRP), v ktorých sa vytvoria príslušné prevodky v rámci výdaja/vrátenia materiálu (viď Možnosti vykonania výdaja materiálu resp. Možnosti vykonania vrátenia materiálu) alebo v rámci výdaja do kooperácií/príjmu späť z kooperácií (viď Možnosti vykonania výdaja do kooperácií a príjmu späť z kooperácií). Ďalej sa použije pre predvyplnenie radov prevodiek pri vykonaní prevodu medzi skladmi, ktorý je k dispozícii vo funkcii Stavy ostat. skladov. Zadáte rad dokladov buď ručne alebo vyberiete z číselníka radov dokladov.
  Řada převodky příjem MaterialInTransferDocQueue_ID
Východiskové údaje pre doklady
  Pokladna
CashDesk_ID
Východisková pokladňa pre pokladničný príjem pri príjme zálohy na s-zákazku (SL) platenej v hotovosti.

Spomenuté položky zatiaľ nie sú nijako využité, tzn. na predvyplnenie aktuálne neslúžia. Tým pádom ich ani nie je potrebné zadávať.

  Řada pokladních dokladů CashReceivedDocQueue_ID Východiskový rad dokladov typu Pokladničný príjem (PP). Je určená na predvypĺňanie položky Rad dokladov pri príjme zálohy na s-zákazku (SL), ktoré majú byť priamo uhradené pokladničnou príjemkou (PP).
  Řada zálohových listů
DepositDocQueue_ID
Východiskový rad dokladov typu Zálohový list vydaný (ZLV). Je určený na predvypĺňanie položky Rad dokladov pri príjme zálohy na s-zákazku (SL), v ktorom sa vytvorí príslušný doklad na predpis zálohy.
  Typ POS terminálu
POSTerminalType

Je k dispozícii len, ak je platba prostredníctvom pokladní pokladničného maloobchodného predaja povolená v parametri Na platbu v hotovosti využívať modul POS. Možnosti:

 • Základná POS pokladňa - platba bude realizovaná prostredníctvom pokladne maloobchodného predaja.
 • Dotyková POS pokladňa - platba bude realizovaná prostredníctvom dotykovej pokladne maloobchodného predaja.

Pokladničné miesto, rady účteniek a ďalšie nastavenia nutné pre realizáciu takejto platby sú dané vybranou pokladňou, ktorá sa potom pre prihláseného užívateľa spustí. Viac viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby.

Zmíněná položka zatím není nijak využita, tj. k předvyplňování aktuálně neslouží. Tudíž ani není třeba ji zde zadávat. Otevře se defaultně dotyková kasa.

     
  Typ příjmu pro fakturaci materiálu
IncomeTypeMaterial_ID

Typ príjmu na predvyplnenie do rovnomennej položky do riadkov fakturačného dokladu podľa toho, o aký typ položky montážneho listu ide. Typ príjmu zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka typov príjmov.

  Typ příjmu pro fakturaci práce IncomeTypeWork_ID
  Typ příjmu pro fakturaci zařízení IncomeTypeRole_ID
  Typ příjmu pro fakturaci text. ř. IncomeTypeText_ID
Ostatné parametre
  Upozorňovať na iné neuzavreté prípady Ak je začiarknuté, bude sa v servisnom dispečingu zobrazovať upozornenie, ak sa medzi vyhľadanými SL nájde aspoň jeden neuzavretý. Viď popis Zoznamu servisných listov v servisnom dispečingu.
  Umožniť úhradu poisťovňou  
  Záručná oprava - východisková hodnota pre nový SL
  Spôsob fakturácie hodín práce
  Maximální doba trvání opravy MaxDuration

Slúži na predvyplnenie Termínu dokončenia (PromisedDeadLineDate$DATE) opravy na novom servisnom liste. Pravidlá predvyplnenia viď popis položky Termín dokončenia.

Položky servisnej operácie

Názov Popis
Typ položky  
Popis  
Hodín  
Množstvo  
Suma celkom  
%DPH  

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.