Dodacie listy - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Čerpateľný doklad

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré je ešte možné čerpať do iných dokladov (teda nie sú doteraz úplne vyčerpané). Čerpateľnosť dokladu sa TU posudzuje LEN pre riadky typu 3-skladový a typu 2-text s počtom a sumou. V tomto obmedzení sa ďalej zohľadňuje príznak Vybavené. Tzn. doklad je uvedený v zozname čerpateľných, pokiaľ z neho je možné ešte niečo čerpať z riadkov typu 2 alebo typu 3 a položka Vybavené má hodnotu N. Riadky typu 1 a 0 sa v tomto obmedzení vôbec neposudzujú.

  Dôvodom je to, aby doklad, na ktorom všetky riadky boli vyčerpané, nefiguroval neustále medzi dokladmi na čerpanie, keďže riadky typu 0 a 1 je možné čerpať opakovane. Viď napr. vyhodnotenie importovateľných riadkov v rámci procesnej tvorby DL->FV.

  Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr těchto dokladů pro tvorbu dokladů následných. Viď Výber zdrojových dokladov v rámci procesnej tvorby DL->FV.
  Ale toto obmedzenie už nekorešponduje s "vyhodnotením vstupnej kontroly čerpateľnosti" vybraných dokladov (doklady môžu byť vybrané iným spôsobom ako pomocou vyššie spomenutej východiskovej definície). Viď napr. vstupná Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby DL->FV.

  Pozor, spomínaná čerpateľnosť je posudzovaná nielen s ohľadom na čerpanie do následných dokladov, ale aj s ohľadom na existenciu prípadných inverzných dokladov! V tomto prípade vratiek. Pokiaľ je DL napr. celý vrátený, tak z neho samozrejme nie je možné čerpať už nič, hoci v položke Čerpané majú jeho riadky podľa svojho typu buď nuly alebo hodnotu Nie.

  Čerpateľnosť dokladu podľa možnosti čerpania z riadkov sa vyhodnocuje vždy znovu po uložení dokladu resp. po čerpaní z neho a je vnútorne uložená v položke IsAvailableForDelivery. Toto obmedzenie je teda vyhodnotením kombinácie položiek IsAvailableForDelivery a Finished. Pokiaľ chcete mať prehľad, aké hodnoty tieto položky pri dokladoch nadobúdajú, môžete si ich zobrazovanie nadefinovať napr. pomocou užívateľsky definovateľných stĺpcov.

Zaúčtovanie Možnosť obmedziť podľa dokladov, a to podľa toho, či už boli vyslané do účtovníctva. Viď popis položky Účtované.
Účtovať

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré sa majú:

 • Účtovať nesúhrnne - tzn. majú sa účtovať jednotlivo.
 • Účtovať súhrnne - tzn. majú odkaz na súhrnný účtovný rad.
 • Neúčtovať - tzn. nemajú odkaz na účtovný rad, tzn. nemajú sa účtovať vôbec.

Možnosť obmedzenia na doklady, ktoré sa nemajú účtovať vôbec, dá sa s výhodou využiť napr. pre dodacie listy, ktoré obsahujú len pomocné skladové položky (práca, km apod.). Pokiaľ užívateľ takto obmedzené doklady hromadne zaúčtuje s voľbou Neúčtovať, nebudú sa mu naďalej ponúkať na zaúčtovanie

Len nepolohované doklady

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ sa používa polohovanie, pozri čo je potrebné na prevádzku polohovania. Umožňuje obmedziť len podľa dokladov, ktoré sú vystavené na polohovaný sklad, ale ktoré nie sú úplne napolohované. Tzn. obsahujú nejaký pohyb z polohovaného skladu, ktorý nie je naviazaný na zodpovedajúci polohovací doklad alebo ktorý nemá napolohované celé množstvo. Viď tiež Základné pojmy a proces polohovania.

Obmedzenie samo o sebe neprihliada k dátumu zahájenia polohovania na danom sklade. Pokiaľ si chcete obmedziť len podľa nepolohovaných dokladov vystavených až po tomto dátume, tak obmedzenie skombinujte s obmedzením podľa dátumu vystavenia.

Zodpovedná rola

Skupina omezení je k dispozici pouze v případěpoužívání procesního řízení, tj. pokud je parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech nastaven na hodnotu Ano.

Omezení umožňují omezit výběr na doklady, které se nacházejí v konkrétním procesním stavu, případně je na nich vyplněna určitá Zodpovědná role nebo Zodpovědná osoba (subjekty, které mohou konkrétní doklad v daném procesním stavu opravovat, i když nemají právo Opravovat doklad mimo zodpovědnost).

Zodpovedná osoba

Procesný stav

Riadky

Pre všetky obmedzenia za riadkové údaje v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Pri obmedzení na riadkový údaj Sklad existuje drobná odchýlka, kedy sa vypisujú aj doklady s neskladovými riadkami bez ohľadu na obmedzenie podľa skladov, viď popis Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Taký doklad je vo výslednom zozname zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z Riadkových obmedzení:
Cena skladová jednotková

Obmedzenie podľa jednotkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré obsahujú nejaký riadok s jednotkovou skladovou cenou v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.

Cena skladová celková Obmedzenie podľa celkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré majú celkovú skladovú cenu v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.
Sériové čísla a šarže

Obmedzenie podľa dokladov s kartami triedy šarže/sér. čísla, ktoré majú alebo naopak nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla, tzn. aspoň jeden riadok, na ktorom tieto nie sú zadané.

Medzi dokladmi, ktoré nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla samozrejme nebudú zahrnuté doklady, na ktorých vôbec karty so šaržami/sér. číslami nie sú.

Keď pracujete so šaržami/sér. číslami, ale na niektoré doklady ste ich z nejakého dôvodu ešte nezadali alebo zadali len čiastočne, tak pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam dokladov, na ktoré je potrebné doplniť šarže/sér. čísla a tie potom v oprave jednotlivých dokladov dodatočne zadať.

Aktuálny stav schvaľovania dokladu

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.).

Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).

Schvaľovací scenár

Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

 • Existuje - schvaľovací scenár existuje
 • Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje
 • Nedefinované - záznamy obstarané v dobe, kedy bol parameter Používať schvaľovanie nastavený na "Nie", prípadne v staršej verzii 'ABRA Gen, ktorá súčasnú funkcionalitu nepodporovala a doposiaľ na ne nebola aplikovaná funkcia Prepočítať hlavičku

Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vyžaduje sa schválenie

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvaľovanie

K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.

Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.