Dodacie listy - záložka Zoznam

Seznam zadaných dodacích listů, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Celkom (lok.) Celková skladová cena daného dokladu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, je tu uvedená skladová cena predbežná. Je uvádzaná v lokálnej mene.
Počet skl. riadkov Celkový počet řádků dokladu (na subzáložce Obsah).
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Uzavretý Informácia o tom, či bol daný doklad už spracovaný uzávierkou skladu a bol kompletne ocenený, tzn. všetky jeho skladové riadky majú vypočítanú skladovú cenu a bolo možné doklad uzavrieť .
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie skladových dokladov sa uskutočňuje hromadne, funkciou Zaúčtovať.

Daný skladový doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Čo všetko budete mať nastavené na "neúčtovať", závisí od spôsobu vašej skladovej evidencie atď.

Stav

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis zadávaných položiek nového dokladu viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DL:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Skladové doklady a pohyby na sklade, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia nového dodacieho listu (DL) sa líšia v podstate len tým, či do neho importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby DL alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile DL.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Vystavenie nového dokladu nie je povolené s dátumom nižším ako je dátum poslednej skladovej uzávierky uskutočnenej na skladoch použitých v danom doklade.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je možné na rozdiel od ABRA Gold i skladové doklady opravovať.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ už daný doklad bol úplne alebo čiastočne spracovaný skladovou uzávierkou. Podrobnejšie viď Opravy a mazanie skladových dokladov verzus skladová uzávierka.

Opravy dokladov sú tiež čiastočne zakázané, ak ide o doklad vzniknutý z tzv. nadriadeného dokladu. V tomto prípade ide o prípad:

 • DL vzniknutého automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia nového DL) príp. v prípade DL naimportovaného do účtenky UC z pokladničného alebo reštauračného predaja dodatočne (viď Predaj na pokladni podľa dodacieho listu) - aby nedošlo k nesúladu medzi údajmi na doklade a skutočne predaným tovarom. V prípade pokusu o opravu nepovolených údajov na takomto doklade (napr. pri pokuse o pridanie/vymazanie riadkov) systém nahlási, že to nie je možné, keďže doklad vznikol z tzv. nadriadeného dokladu a takúto opravu nepovolí.

  Identifikácia nadriadeného dokladu je v tomto prípade uvedená v položke Popis alebo je vyhľadateľný tiež cez záložku X-väzby.

 • DL vzniknutého automaticky zo servisu v rámci výdaja materiálu či servisovaného predmetu (viď možnosti vystavenia nového DL) - aby nedošlo k nesúladu medzi údajmi na montážnom liste (ML) a skutočne vydaným materiálom či servisovaným predmetom.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Niektoré opravy môžu byť tiež zakázané, pokiaľ sa doklad odkazuje na sklad, v ktorom práve prebieha inventúra alebo pozičná inventúra.

Pri oprave skladového dokladu, ak je povolené opravovať dátum, je možné zadať i dátum dokladu nižší ako je dátum poslednej uzávierky (čo pri novo vystavovanom doklade nie je možné). No užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a ak napriek tomu takýto doklad vedome uloží, sám zodpovedá za možné dôsledky v skreslení vypočítaných skladových cien (pri spätnom zadávaní dokladov sú tieto samozrejme zahrnuté až do následných uzávierok, takže doklady nemohli byť spracované a ocenené v poradí podľa dátumu svojho vzniku).

Pre opravy počtu ďalej platí, že počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pre opravu počtu existuje obmedzenie (počtom čerpaným z dodacieho listu do faktúr, resp. pokladničných príjemiek atď.) alebo pokiaľ je doklad resp. riadok napolohovaný. Ďalej pozri popis položky Počet v obsahu dodacieho listu.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri dodacích listoch typicky ide o:

 • doplnenie sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu).

  Skladová uzávierka nevyžaduje, aby boli zadané šarže/sériové čísla, a preto môže uzavrieť aj skladové riadky s nezadanými šaržami/sériovými číslami. No šarže/sériové čísla je možné dopĺňať aj na uzavreté riadky, resp. uzavreté sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplnenými šaržami/sériovými číslami je tiež možné dohľadať v agende Skladové pohyby.

Dodacie listy je možné opravovať ešte ďalším spôsobom:

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Zmazať nie je možné doklad, ktorý už bol uzavretý skladovou uzávierkou, alebo ktorý má aspoň jeden uzavretý riadok, viď Opravy a mazanie skladových riadkov verzus skladová uzávierka.

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Rovnako nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Keď dôjde k zmazaniu dokladu, na ktorom boli zadané šarže/sér. čísla, tieto šarže/sér. čísla sa samozrejme nemažú, len sa anulujú príslušné pohyby s nimi. Pri sériových číslach navyše prebieha kontrola, či počet na čiastkovom sériovom čísle nebol po zmazaní dokladu iný ako povolený (tzn.-1,0 alebo 1), viď použitie šarží/sér. číselna dokladoch.

Ak mazaný doklad čerpal rezervácie (viď položka Splnené v pohyboch rezervácií), tak sa aj toto čerpanie anuluje.

Skopírovať

F9

alebo

Shift +F9

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Pokiaľ sa kopíruje doklad so šaržami/sér. číslami, tieto sa zo zdrojového dokladu nekopírujú a na nový doklad sa musia doplniť ručne.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende:

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zmena stavu Ctrl + F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

Funkce je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Vratky F6

Zobrazí všetky doklady typu Vratky k aktuálnemu dodaciemu listu.

Funkcia vyvolá agendu Vratky dodacích listov  a otvorí ju "cez" agendu dodacích listov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Vratky. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Vratiek sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za vratky len k aktuálnemu dodaciemu listu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich vratiek k všetkým dodacím listom a pod.)

Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálneho dodacieho listu (DL) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Zaúčtovať Ctrl + Enter

Vykoná hromadné zaúčtovanie. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Zaúčtovať je možné len tie skladové doklady, ktoré sú už uzavreté. Informácia o tom, či daný skladový doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol príslušný účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Skl. pohyby

Enter*

alebo

Shift + Enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálnom skladovom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu skladových pohybov "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pohyby. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladových pohybov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za skladové pohyby vyskytujúce sa na aktuálnom zdrojovom doklade.

Toto využijete napr. keď si chcete prehliadnuť skladové ceny na jednotlivých skladových riadkoch z dokladu apod.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a zadať požiadavku (príkaz) podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo celkom bez obmedzenia a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov k všetkým skladovým dokladom.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Polohovať Ctrl +L

Funkcia na rýchle vystavenie nového polohovacieho dokladu podľa vybraného dokladu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie vyskladnenia z pozícií (VPZ) podľa aktuálneho dodacieho listu (DL). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností vystavenia nového VPZ. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby vyskladnenia z pozícií. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - DL -> VPZ

Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania.

Ak ide o polohovanie DL, ktorý bol vystavený s čerpaním jednej alebo viacerých objednávok (viď procesná tvorba dokladov OP ->DL, resp. OP -> FV resp. OP -> PP) a niektorá z nich podlieha procesu pripravovania (existujú pozície aktuálne pripojené k tejto objednávke ako jej pripravovacie), prebieha kontrola, či ešte nejaké pripravovanie neprebieha, v opačnom prípade vás program upozorní. (Posudzuje to podľa toho, či v pozíciách pripojených ako pripravovacích k danej OP, je alebo nie je nulové očakávané množstvo. K informácii zobrazovanej v položke Stav pripravenia v záložke Pripravovanie, subzáložke Položky sa neprihliada.)

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.