Hlavné inventárne protokoly (HIP)

Agenda hlavných inventárnych protokolov (HIP). Spája v sebe knihu a všetky funkcie na prácu s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Skladové karty Pozícia Ochrana dát X-väzby Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Jedná se o novou možnost provádění inventur, která plně nahrazuje starší agendy Inventura a Poziční inventura. Ďalej viď Prehľad nástrojov inventúry a pokyny na použitie.

Popis ovládania, spoločných prvkov v číselníkoch a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Jak bylo řečeno v obecné kapitole Inventury skladu, tato agenda tvoří společně s Dílčími inventárními protokoly (DIP) dvojici stěžejních agend určených k provádění inventur. Slouží k vystavování nových hlavních inventárních protokolů, evidenci existujících a další práci s nimi. Způsob zpracování inventury pomocí této agendy je řešen tak, aby v případě provádění inventury nedocházelo k blokování celého skladu - blokovány jsou pouze inventarizované skladové karty nebo skladové pozice. V závislosti na typu inventury navíc ani inventarizované položky nemusejí být blokovány po celou dobu provádění inventury. V případě síťové instalace může více uživatelů zadávat výsledky paralelně a zkrátit tak dobu nezbytnou k dokončení inventury. Inventury prováděné v těchto agendách umožňují sledování průběhu inventury (protokoly), inventarizaci vč. šarží/sériových čísel atd.

Hlavní inventární protokol (HIP) je záznamem o procesu inventury, tj. obsahuje informace, jaký sklad (případně jaké skladové pozice) byl inventarizován, jaký skladový sortiment, kdy a kým, s jakými výsledky. Nový HIP lze vystavit pomocí průvodce. Viď tiež Možnosti vystavenia nového HIP. V hlavičce HIP je mj. uvedena informace o zvoleném typu inventury (blokační, neblokační k datu, neblokační průběžná), který mj. určuje, zda a jak bude možné manipulovat s inventarizovanými kartami po dobu trvání inventury.

Inventury pomocí protokolů podporují inventarizaci polohovaných i nepolohovaných skladů. V případě inventarizace nepolohovaného skladu se v agendě HIP zobrazuje záložka Skladové karty obsahující inventarizované skladové karty, v případě inventarizace polohovaného skladu je tato záložka nahrazena záložkou Pozice.

Ke každému HIP se vystavují podřízené dílčí inventární protokoly (DIP), sloužící ke sběru dat. Inventarizovaný sortiment je možné tímto způsobem pohodlně rozdělit na dílčí části, mezi více pracovníků atd. Skladové karty lze do inventury zařazovat různým způsobem (buď rovnou do HIP a z nich následně vybírat do DIPů, nebo naopak je zadávat do DIPů s automatickým přenosem zpět do HIP). Inventuru je možné zahájit buď automaticky rovnou při vytváření HIPu nebo kdykoli později (a nejdříve si např. v klidu připravit protokoly). Zahájením inventury se načtou stavy na skladech k rozhodnému datu (a dle typu inventury se inventarizované položky zablokují) a pracovníci mohou do "svých" DIPů začít zadávat nalezené stavy. Po dokončení fáze sběru dat se daný DIP uzavře, čímž se automaticky přenesou nalezené stavy do HIPu. Ukončit inventuru lze i postupně po položkách, přičemž v okamžiku uzavření inventury vybraných položek se v případě inventury nepolohovaného skladu vygenerují potřebné inventární doklady (manka a přebytky pro uzavírané skladové karty), v případě inventury polohovaného skladu doklady polohovací (doklady typu VPZ a NPZ pro uzavírané pozice). Více informací viz podkapitola Vlastní průběh inventury.

K dokladům HIP je možné přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související DIPy, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Podrobnejšie informácie ako inventúru pomocou tejto agendy vykonať, tzn. ako sa inventúra zaháji, čo to znamená, kedy ju je možné zahájiť, kde a akými spôsobmi je možné zadávať inventárne rozdiely, ako sa inventúra ukončí a čo to znamená, aké doklady sa pritom generujú a ďalšie súvisiace informácie sú podrobne uvedené v súhrnnej kapitole Vecný obsah - Inventúry skladu.

Kromě uvedených typů inventur existuje v systému ABRA Gen ještě "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo používaná v restauračním prodeji. Viac viď Zrkadlá - všeobecne.

Před prvním použitím se doporučujeme seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.