Čiastkové skl. karty

Zoznam čiastkových skladových kariet zadaných v systéme k hlavným kartám.

Typ agendy: Charakter dokladovej agendy
Obsiahnuté záložky: Obmedzenie Zoznam Detail Polohovanie Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Ide v podstate o číselník, ale keďže kvôli niektorým akciám v systéme, je potrebné mať k dispozícii záložku Obmedzenie, má táto agenda charakter agend dokladových. Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Výklad pojmu Čiastkové karty viď kap. Hlavné a čiastkové karty.

Agenda čiastkových kariet je z hľadiska svojho spúšťania a toho, ako je dostupná pre užívateľa, istou výnimkou medzi ostatnými agendami - Čiastkové karty sú pre užívateľa k dispozícii:

  • ako záložka v rámci inej agendy - tzn. záložka Čiastkové karty k danej (hlavnej) skladovej karte v agende Skladové karty. Zoznam čiastkových kariet priamo v záložke Čiastkové karty v otvorenej agende Skladových kariet je určený len na prehliadanie.
  • priamo ako samostatná agenda - ako samostatnú agendu ju je možné vyvolať buď zo záložky Čiastkové karty k danej hlavnej karte funkciou Úpravy, takže sa otvorí "cez" agendu hlavných skladových kariet, alebo ju je možné otvoriť štandardne ako iné agendy z okna na spúšťanie agend. Zoznam čiastkových kariet v takto vyvolanej agende Čiastkových kariet je určený nielen na prehliadanie, ale je tu možné čiastkové skladové karty zadávať, opravovať údaje na nich definované, príp. ich mazať apod.

Ku každej čiastkovej karte si je možné priamo odtiaľto vyvolať agendu Skladových pohybov a prehliadať a tlačiť jednotlivé skladové pohyby s vybranou čiastkovou kartou a základné údaje o nich (ako je napr. skladová cena a pod.), agendu Pohybov rezervácií a sledovať tak zarezervované množstvá a pod., agendu Pohybov na objednávkach prijatých a sledovať stav objednaných položiek, podobne agendu Pohybov na ponukách vydanýchPohybov polohovacích dokladov a pod.

Môžete pracovať len s čiastkovými kartami, ktoré evidujú položky na skladoch, ku ktorým máte nastavené prístupové práva (čiastkovú kartu evidovanú pre sklad, ku ktorému nemáte prístup, nielen že nie je možné opravovať, ale nie je s ňou možné uskutočniť ani žiadne skladové pohyby, vystaviť na ňu objednávku apod. (sklad, ku ktorému nemáte prístup sa v dokladoch neponúka).

Pokiaľ používate polohovanie, môžete tu sledovať, v ktorých skladových pozíciách je jednotlivý tovar uložený. Z agendy je tiež možné vyvolať agendy a funkcie SCM a k jednotlivým záznamom tak sledovať informácie o stavoch skladových zásob, požiadavkách na ne, stavoch a spôsoboch ich pokrytia, sledovať ich vývoj, vykonávať ich zabezpečenie atď.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.