Skladové karty (hlavné)

Zoznam hlavných skladových kariet zadaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Čiastkové karty Skladové pohyby Odberatelia Dodávatelia Ceny Náhrady Skladové menu Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky. Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Evidencia skladových kariet je rozdelená do dvoch častí, kde jedna obsahuje informácie spoločné pre všetky sklady tzv. hlavné karty a druhá agenda obsahuje informácie o kartách na konkrétnych skladoch tzv. čiastkové karty. Detailnejšie viď kap. Vecný obsah - hlavné a čiastkové karty. Je niekoľko typov hlavných kariet: jednoduché, so šaržami alebo so sériovými číslami. Okrem toho skladová evidencia ešte podporuje prácu s tzv. makrokartami a ďalej s obalmi.

Ku každej karte je možné definovať ľubovoľné množstvo jednotiek, ku ktorým je možné stanoviť okrem iných údajov aj tzv. nedeliteľné množstvá (skladové pohyby s danou jednotkou potom bude možné vykonávať len v celých násobkoch zadaného nedeliteľného množstva), zadať sadu EAN kódov a evidovať fotodokumentáciu.

Na zadanie údajov detailu hlavnej karty je k dispozícii celý rad podporných agend: skladové karty si pre pohodlnejšiu a prehľadnejšiu orientáciu v sklade môžete zaraďovať do užívateľsky definovaného hierarchického skladového menu, a to i do viacerých vetiev naraz, ak je to potrebné. Viď položka východiskové skladové menu v údajoch karty a ďalej záložka Skladové menu. Na podporu nastavenia automatického účtovania a účtovnej predkontácie je možné pre karty definovať skladové typy, na sledovanie konkrétneho umiestnenia jednotlivých skl. kariet, napr. v rámci skladu je možné definovať číselník skladových miest, na kartách je možné definovať, aké tabuľky dílerských alebo kusových zliav pre ne majú platiť, ak budete využívať niektoré zľavy zľavového systému a pod.

Ku každej hlavnej karte si ďalej môžete prehliadať jej čiastkové karty, príp. si priamo odtiaľ vyvolať celú agendu čiastkových kariet a uskutočňovať v nich úpravy. Priamo z agendy hlavných skladových kariet si je zo záložky čiastkových kariet možné vyvolať i agendu Skladových pohybov, agendu Pohybov rezervácií a sledovať tak zarezervované množstvá a pod., agendu Pohybov na objednávkach prijatých a sledovať stav objednaných položiek, ako i agendu Pohybov na ponukách vydanýchPohybov polohovacích dokladov a pod.

V rámci každej karty môžete ďalej pracovať so zoznamom jej odberateľov a dodávateľov (vybraných z adresára firiem) a priamo z agendy skladových kariet pre ňu môžete nastavovať predajné ceny pre jednotlivé definície cien a jednotky v jednotlivých cenníkoch.

Pre účely využitia vo výrobných agendách je k jednotlivým kartám možné zadávať i tzv. náhrady, tzn. akými kartami môžu byť nahradené, pokiaľ pri výrobnom procese nie sú samy na sklade k dispozícii a je možné vykonávať schvaľovanie skladových kariet.

Pokiaľ používate polohovanie, môžete tu sledovať, v ktorých skladových pozíciách je jednotlivý tovar uložený. Z agendy je tiež možné vyvolať agendy a funkcie SCM a k jednotlivým záznamom tak sledovať informácie o stavoch skladových zásob, požiadavkách na ne, stavoch a spôsoboch ich pokrytia, sledovať ich vývoj, vykonávať ich zabezpečenie atď.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.